താൾ:Gadyavali 1918.pdf/106

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

-൧൦൨-

ച്ചുപോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.ഇതുകൊണ്ടാണ് അ
ദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരു
ക്കമായിരിക്കുന്നത്.
നവീന സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭാഷാകവിതയുടെ ആദിക
ർത്താവെന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിൽ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നംപൂരിയെയാണ് പ
റയേണ്ടത്.അച്ഛൻനംപുരിപ്പാടിലേക്ക് കവിതാഭ്രാന്തുണ്ടാ
യതുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ കണ്ടിട്ടാകു
ന്നു പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളത്.എന്നാൽ നംപൂരിയായിട്ടു തുടങ്ങയ
സമ്പ്രദായത്തെ പരിഷ്കരിച്ച് അതിനുവേണ്ട ഗുണങ്ങളെ പൂ
ർത്തിയാക്കിയത് നംപൂരിപ്പാടാണ്.അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേ
ഹത്തെ നവീന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആദികർത്താക്കളിൽ
ഒരാളായി പറഞ്ഞത്.ഈ നവീന രീതിയുടെ സ്വഭാവം
എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ വളരെ ഉണ്ടന്നു തോന്നുന്നില്ല.
ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിക്കാണുന്ന കവിതകളിൽ മി
ക്കതും ആരീതിയെ അനുസരിച്ചു കാണുന്നതുംകൊണ്ടും അ
തുകളെ വളരെ ജനങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നത് കൊണ്ടും മിക്കവരും
ആരീതിയുടെ സ്വഭാവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുതന്നെ വിചാ
രിക്കണം.അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവം ഇന്നതെന്ന്
ഇവിടെ ചരുക്കതിൽ പ്രസ്താവിക്കന്നതു അനാവശ്യമാവി
ല്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.
ശബ്ദഭംഗി വരുത്തുന്നതിനു ചില നിഷ്കർഷകൾ ചെയ്ത
തിനാലാകുന്നു ഈ നവീന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായത്.അർത്ഥ
ത്തെ സംബന്ധിച്ചെടത്തോളം അതുകൊണ്ട് വിശേഷവിധി
യൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.മണിപ്രവാളത്തിന്റെ ശുദ്ധി,പദ
ങ്ങളുടെ സ്നിഗ്ദത,കർണ്ണസുഖത്തെ വിശേഷമായി ഉണ്ടാക്കു
ന്ന പ്രാസം-ഇതുകളെ വരുത്തുന്നതിനാകുന്നു ഈ നിഷ്കർഷ
പ്രധാനമായി ചെയ്യപ്പെട്ടത്.അതിൽ ഓരോന്നിനെ പൂർണ്ണ
മായി വിവരിക്കുന്നതിന്ന് ഇവിടെ സ്ഥലം മതിയാവില്ല.അ
തുകൊണ്ട് അതുകളുടെ സ്വഭാവം ഇന്നെതെന്നുമാത്രം കാണി
ക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾവിചാരിക്കുന്നുള്ളു.അപ്രസിദ്ധങ്ങളല്ലാ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadyavali_1918.pdf/106&oldid=159920" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്