താൾ:Gadgil report.pdf/310

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ ഇീിാൌുശേീി ജൃീറൗരശേീി ട്യലോ ഗെിീംഹലറഴല, ഋിഴമഴലാലി മേിറ ജൃമരശേരല, ലറശലേറ യ്യ ഘലയലഹ, ഘ, ട ഘീൃലസ, ഞ ഉമിശലഹ, 2010 ഇവമുലേൃ 1 ടുൃശിഴലൃ ഘീിറീി മിറ ചലം ഥീൃസ ങഋഅ ങശഹഹലിിശൗാ ഋരീ്യെലോ അലൈാൈലി 2003 ഋേരീ്യെലോ മെിറ വൗാമി ംലഹഹയലശിഴ അ ളൃമാലംീൃസ ളീൃ മലൈാൈലി. കേഹെമിറ ജൃല ണൈമവെശിഴീേി ഉഇ. ങീഋഎ 2000 ഞലുീൃ ീേള വേല ഇീാാശലേല ീി ശറലിശേള്യശിഴ ുമൃമാലലേൃ ളെീൃ റലശെഴിമശേിഴ ഋരീഹീഴശരമഹഹ്യ ടലിശെശേ്‌ല അൃലമ ശെി കിറശമ (ജൃീിമയ ടലി ഇീാാശലേല ഞലുീൃ) ങേൗിീ്വ എ, ഇീൗലേൃീി ജ മിറ ഞമാലവെ ആ ഞ 2008 ആലമേ റശ്‌ലൃശെ്യേ ശി ുെമശേമഹഹ്യ ശാുഹശരശ ിേലൗൃേമഹ ാീറലഹ മെ ിലം ംമ്യ ീേ മലൈ ുെലരശല ാെശഴൃമശേീി ഠവല അാലൃശരമി ചമൗേൃമഹശ 172(1 116േ127 ചമശേീിമഹ ഇീാാശശൈീി ീി അഴൃശരൗഹൗേൃല 1976 ഞലുീൃ ീേള വേല ചഇഅ ജമൃ കേത എീൃലൃ്യേ ങശിശൃ്യേ ീള അഴൃശരൗഹൗേൃല, ഏീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ, ചലം ഉലഹവശ ചഞഇ 2007 ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ശാുമര ീെള ംശിറലിലൃഴ്യ ുൃീഷലര ചെമശേീിമഹ അരമറലാശല ജെൃല ഡൈടഅ ഛൃേീാ ഋ 2009 ആല്യീിറ ങമൃസല മെിറ ടമേലേ ജെീഹ്യരലിൃേശര ഏീ്‌ലൃിമിരല ീള ഇീാുഹലഃ ഋരീിീാശര ട്യലോ ചെീയലഹ ഹലരൗേൃല, ഉലരലായലൃ 8, 2009 ജമറാമഹമഹ 2011 അഹഹൗ്‌ശമഹ ടമിറ ങശിശിഴ ഠവല ഗലൃമഹമ ഋഃുലൃശലിരല ണഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ:// ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ജെമൃമിഷു്യല ഢ 2011 ഠവൃലമ ീേ വേല ണലലേൃി ഏവമ ീെള ങമവമൃമവെൃേമ അി ീ്‌ലൃ്‌ശലം ണഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ:/ /ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ജെമരെമഹ ഖ ജ 1988 ണല ഋേ്‌ലൃഴൃലലി എീൃല ീെള വേല ണലലേൃി ഏവമ ീെള കിറശമ ലരീഹീഴ്യ, ൃേൗരൗേൃല, ളഹീൃശശേര രീാുീശെശേീി മിറ രൌരലശൈീി കിശേൗേ േഎൃമിരമശ റെല ജീിറശരവലൃൃ്യ, ജീിറശരവലൃൃ്യ. ജൃമമെറ ട ച മിറ ഏമറഴശഹ ങ 1978 ഢമിശവെശിഴ യമായീീ ീേരസ ഇെീാാലൃരല 1000 1004 ജൃമമെറ ട ച മിറ ങ ഏമറഴശഹ 1981 ഇീിലെൃ്‌മശേീി മിറ ാമിമഴലാലി ീേള യമായീീ ൃലീൌൃരല ീെള ഗമൃിമമേസമ .ഗമൃിമമേസമ ടമേലേ ഇീൗിരശഹ ളീൃ ടരശലിരല മിറ ഠലരവിീഹീഴ്യ. ജൃമമെറ ട ച 1984 ജൃീറൗരശേ്‌ശ്യേ ീള ലൗരമഹ്യുൗേ ുെഹമിമേശേീി ശെി ഗമൃിമമേസമ ജമുലൃ ുൃലലെിലേറ മ വേല ചമശേീിമഹ ലൊശിമൃ ീി ലൗരമഹ്യുൗേ, ഗെലൃമഹമ എീൃല ഞേലലെമൃരവ കിശേൗേലേ, ജലലരവശ. ഞമഴവൗിമിറമ ഠ ഞ 2008 ചമൗേൃമഹ ൃലീൌൃരല ഴീ്‌ലൃിമിരല മിറ ഹീരമഹ ഴീ്‌ലൃിാലി രെവമഹഹലിഴല മെിറ ുീഹശര്യ ീെഹൗശേീി. ജെമുലൃ ീേ വേല ഠവശൃറ ഠഋഞകഗഅട ഇീിളലൃലിരല ീി ഞലീൌൃരല ടലരൗൃശ്യേ ഠവല ഏീ്‌ലൃിമിരല ഉശാലിശെീി ചലം ഉലഹവശ ഞമിമറല ജ ട 2009 കിളൃമൃേൗരൗേൃല റല്‌ലഹീുാലി മേിറ ശ ലെി്‌ശൃീിാലിമേഹ ശാുമര : ൗേറ്യ ീള ഗീിസമി ഞമശഹംമ്യ ഇീിരലു ജേൗയഹശവെശിഴ ഇീ ചലം ഉലഹവശ ഞമ്‌ശിറൃമിമവേ ച ഒ, ഖീവെശ ച ഢ, ടൗസൗാമൃ ഞ മിറ ടമഃലിമ അ 2006 കാുമര ീേള രഹശാമലേ രവമിഴല ീി ളീൃല ശെി കിറശമ ഈൃൃലി ടേരശലിരല 90 354361. ഞമ്‌ശിറൃമിമവേ ച ഒ, ടൗസൗാമൃ ഞ മിറ ഉലവെശിഴസമൃ ജ 1997 ഇഹശാമലേ രവമിഴല മിറ ളീൃല കൊുമര മെിറ അറമുമേശേീി – അ രമലെ ൗേറ്യ ളൃീാ വേല ണലലേൃി ഏവമ, കെിറശമ ടീേരസവീഹാ ഋി്‌ശൃീിാലി കേിശേൗേലേ ടീേരസവീഹാ. ഞആക ഉമമേ വുേ://ംംം.ശിറശമമേ.രേീാ/കിറൗൃേശല/18/ ടെമേലേഞആകഞലഴശീിംശലെഎീൃലശഴിഉശൃലരകേി്‌ലലോി/ 449558/458047/ റേമമേ.മുെഃ, മരരലലൈറ ീി ഖൗഹ്യ 13, 2011 ടരീ ഇേ 2004 ഞലഴൗഹമശേീി ശി വേല മഴല ീള ഴീ്‌ലൃിമിരല വേല ൃശലെ ീള വേല ുീ ൃേലഴൗഹമീേൃ്യ മേലേ കി ഠവല ജീഹശശേര ീെള ഞലഴൗഹമശേീി ലറശലേറ യ്യ ഖ ഖീൃറമിമ മിറ ഉ ഘല്‌ശഎമൗൃ ഋറംമൃറ ഋഹഴമൃ ഡഗ, രവമുലേൃ 7. ടീാമിമവേമി ഋ, ജൃമയവമസമൃ ഞ, ങലവമേ ആ ട 2009 ഉലരലിൃേമഹശ്വമശേീി ളീൃ രീേലളളലരശേ്‌ല രീിലെൃ്‌മശേീി ജൃീര ചമഹേ അരമറ. ടരശ ഡടഅ 106 41434147. ടീാമിമവേമി ഋ 2010 കിരലിശേ്‌ല ആമലെറ അുുൃീമരവല ീേ ചമൗേൃല ഇീിലെൃ്‌മശേീി ണഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ:// ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ടൌയമവെ ഇവമിറൃമി ങ ഉ 1997 ഛി വേല ലരീഹീഴശരമഹ വശീേൃ്യ ീള വേല ണലലേൃി ഏവമ ഈെൃൃലി ടേരശലിരല 73(2 146155. ടൗസൗാമൃ ഞ, ടൗൃലവെ ഒ ട മിറ ഞമാലവെ ഞ 1995 ഇഹശാമലേ രവമിഴല മിറ ശ ശൊുമര ീേി ൃേീുശരമഹ ാീിമേില ലരീ്യെലോ ശെി ീൌവേലൃി കിറശമ ഖീൗൃിമഹ ീള ആശീഴലീഴൃമുവ്യ 22 533536. ഠഋഞക 2006 ചമശേീിമഹ അരശേീി ജഹമി (ചജഅ ളീൃ ജൃല്‌ലിശേിഴ ജീഹഹൗശേീി ീള ഇീമമേഹ ണമലേൃ ളെൃീാ ഘമിറ ആമലെറ അരശേ്‌ശശേല. ജെൃലുമൃലറ ളീൃ ങശിശൃ്യേ ീള ഋി്‌ശൃീിാലി മേിറ എീൃല. ഠെഋഞക 2011 ഠവല ഋിലൃഴ്യ ഉമമേ ഉശൃലരീേൃ്യ & ഥലമൃയീീസ (ഠഋഉഉഥ 2010 ഠഋഞക ജൃല ചൈലം ഉലഹവശ ഠഋഞക ഛിഴീശിഴ ഉകടഒഅ ഏീമ ൗേറ്യ ഢശറ്യമ ഠ ച ഇ മിറ ഠവൗുുശഹ ഢ 2010 കാാലറശമലേ യലവമ്‌ശീൗൃമഹ ൃലുെീിലെ ീെള വൗാമി മെിറ അശെമി ലഹലുവമി ശെി വേല രീിലേഃ ീേള ൃീമറ ൃേമളളശര ശി ീൌവേലൃി കിറശമ ആശീഹീഴശരമഹ ഇീിലെൃ്‌മശേീി 123:18911900. ഢശൃമൃമഴവമ്‌മി ങ ട 2010 ഒശഹഹ ടമേശേീി ശെി വേല ണലലേൃി ഏവമ ഗെീറമശസമിമഹ – അ ഇമലെ ടൗേറ്യ ണഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ണെലഹെല്യ ഉ ഏ 1964 ഞല്‌ശലെറ ണീൃസശിഴ ജഹമി ീള വേല ഥലഹഹമുൗൃ മിറ ങൗിറഴീറ ലേമസ ഒശഴവ ളീൃല ഗെമിമൃമ ഋമലേൃി ഉശ്‌ശശെീി. ഗമൃിമമേസമ എീൃല ഉേലുമൃലോി.ആേലിഴമഹൗൃൗ ണലയശെലേ വെുേ//ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ വുേ://ിലം.റുശ.്‌ശര.ഴീ്‌.മൗ/ബബറമമേ/മലൈ/ലെഃരലഹബറീര/0007/68227/റുശയീിറരമഹരൗഹമീേൃ1ഉലരലായലൃ2010.ഃഹ വെുേ://ംംം.റലരരമിവലൃമഹറ.രീാ/രീിലേി/85522/182ോശിശിഴഹലമലെെഴീമിലമൃ.വഹോ). വുേ://ംംം.ശിറശമമേ.രേീാ/ശിറൗൃേശല/18/ശെിറൗൃേശമഹുമൃസുൈലരശമഹലരീിീാശര്വീിലല്വൈ/27570/മേ.മെുെഃ

............................................................................................................................................................................................................

283

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/310&oldid=159402" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്