താൾ:Gadgil report.pdf/309

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ സഹായകരേഖകൾ ഞലളലൃലിരല

അെഹ്‌മൃല ചെ 2010 ജീഹശശേരമഹ ടൃേൗഴഴഹല വേൃീൗഴവ ഘമം ഠവല ജൗയഹശര കിലേൃല ഘേശശേഴമശേീി (ജകഘ ൃീൗലേ ീേ ലി്‌ശൃീിാലിമേഹ ലെരൗൃശ്യേ ശി കിറശമ ംശവേ ുെലരശമഹ ൃലളലൃലിരല ീേ വേല ലി്‌ശൃീിാലി ാേീ്‌ലാലി ശേി ഏീമ ണഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ:/ /ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ അെിമിറ ഗൗാമൃ ങ, ങൗറമുുമ ഉ മിറ ഞമാമി ഠ ഞ ട 2010 അശെമി ലഹലുവമി ഋേഹലുവമ ാെമഃശാൗ വെമയശമേ ൗേലെ മിറ ൃമിഴശിഴ ശി ളൃമഴാലിലേറ ൃമശിളീൃല മെിറ ുഹമിമേശേീി ശെി വേല അിമാമഹമശ വശഹഹ, കെിറശമ ഠൃീുശരമഹ ഇീിലെൃ്‌മശേീി ടരശലിരല 3 143158. ആമസെമൃമി ച ല മേഹ 1995 ഒീാല ൃമിഴല ീള ലഹലുവമി ശെി വേല ചശഹഴശൃശ ആശീുെവലൃല ഞലലെൃ്‌ല കി അ ംലലസ ംശവേ ലഹലുവമി ലെറശലേറ യ്യ ഖ ഇ ഉമിശലഹ മിറ ഒ ട ഉമ്യേല ആീായമ്യ ചമൗേൃമഹ ഒശീേൃ്യ ടീരശല്യേ മിറ ഛഃളീൃറ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ജൃല ങൈൗായമശ. ആീൃമഹസമൃ ഉ ആ 2010 കിറൗൃേശമഹ ുീഹഹൗശേീി ശി വേല ണലലേൃി ഏവമ ണെഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ:// ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ഇെമിരൗി അഴൃലലാലി 2011 ഇേജ16/ഇങജ 6, ഠവല ഇമിരúി അഴൃലലാലി ഇെലിൃേമഹ ണമലേൃ ഇീാാശശൈീി 2009 ചമശേീിമഹ ഞലഴശലേൃ ീള ഘമൃഴല ഉമാ െ 2009 വുേ://ംംം.രംര.ിശര.ശി/ാമശി/റീംിഹീമറ/ ചെമശേീിമഹ%20ഞലഴശലേൃ%20ീള%20ഘമൃഴല%20ഉമാ%202009.ുെറള ഇവമൗേൃ്‌ലറശ ഞ ഗ, ഏീുമഹമസൃശവെിമി ഞ, ഖമ്യമൃമാമി ങ, ആമഹമ ഏ, ഖീവെശ ച ഢ, ടൗസൗാമൃ ഞ മിറ ഞമ്‌ശിറൃമിമവേ ച ഒ 2011 കാുമര ീേള രഹശാമലേ രവമിഴല ീി കിറശമി ളീൃല മെ റ്യിമാശര ്‌ലഴലമേശേീി ാീറലഹശിഴ മുുൃീമരവ ങശശേഴമശേീി മിറ അറമുമേശേീി ടൃേമലേഴശല ീേ ഏഹീയമഹ ഇവമിഴല 16 119142. ഇവീൗറവമൃ്യ ഇ മിറ ഉമിറലസമൃ അ 2010 ജഋടഅ, ഘലളേണശിഴ ഋഃൃേലാശ മൊിറ ഏീ്‌ലൃിമിരല ഇീിരലൃി മെിറ ഇവമഹഹലിഴല ശെി കിറശമത്സ ഠെൃശയമഹ ഉശൃേശര കെഞങഅ അവാലറമയമറ, ങശിശൃ്യേ ീള ജമിരവമ്യമശേ ഞമഷ, ഏീ്‌ ീേള കിറശമ ഉമിശലഹ ഞെ ഖ ഞ, ഖീവെശ ച ഢ മിറ ഏമറഴശഹ ങ 1992 ഛി വേല ൃലഹമശേീിവെശു യലംേലലി യശൃറ മിറ ംീീറ്യ ുഹമി ുെലരശല റെശ്‌ലൃശെ്യേ ശി വേല ഡമേൃമ ഗമിിമറമ റശൃേശര ീേള ീൌവേ കിറശമ ജൃീര ചമഹേ അരമറ ടരശ.ഡടഅ 89(12 5311 5315 ഉമിശലഹ ഞെ ഖ ഞ 2010 ടുമശേമഹ ഒലലേൃീഴലിലശ്യേ, ഘമിറരെമുല മെിറ ഋരീഹീഴശരമഹ ടലിശെശേ്‌ശ്യേ ശി വേല ണലലേൃി ഏവമ ണെഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ഉെവമൃമ ട 2010 ടൗഴഴലലേറ ൃലീെഹൗശേീി ളീൃ വേല രീിശെറലൃമശേീി ീള വേല ണലലേൃി ഏവമ ഴേൃീൗു എീൃ റശരൌശൈീി മ വേല ടമ്‌ല ണലലേൃി ഏവമ ാെലല, ഗേീമേഴശൃശ, 1820 എലയ 2010 ഗീറമരവമറൃശ ഋി്‌ശൃീിാലി േഎീൃൗാ, ടമവ്യമറൃശ ഋരീഹീഴ്യ എീൃൗാ, ്യഒറലൃമയമറ ജഹമളേീൃാ, ഇലൃമിമ എീൗിറമശേീി അ്‌മശഹമയഹല മ വേുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/മേഃീിീാ്യ/ലേൃാ/23 ഉവമൃാമറവശസമൃ്യ ട മിറ ഉശഃശ ടേ 2011 ഠവലൃാമഹ ജീംലൃ ജഹമി ീെി വേല മി്‌ശഹ കാുഹശരമശേീി മെിറ ിലലറ ളീൃ ൃമശേീിമഹശ്വമശേീി. ജൃമ്യമ ഉെശരൌശൈീി ുമുലൃ. ഊമേ ഞ മിറ ടൃലലറവമൃ ഞ 2010 അ ളൃമാലംീൃസ ളീൃ ഋകഅ ൃലളീൃാ ശെി വേല ണലലേൃി ഏവമ ണെഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ഋെൂൗമശേീി 2010 ഠെീൗൃശ ശൊി വേല ണലലേൃി ഏവമ ണെഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/ രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ െഎീീറ മിറ അഴൃശരൗഹൗേൃല ഛൃഴമിശ്വമശേീി 1984 കിലേിശെ്‌ല ാൗഹശേുഹലൗലെ ളീൃല ാേമിമഴലാലി ശേി ഗലൃമഹമ എീൃലൃ്യേ ജമുലൃ 53. എഅഛ, ഞീാല. ഏമറഴശഹ ങ മിറ ഞമീ ജ ഞ ട 1998 ചൗൃൗേൃശിഴ ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ അി കിറശമി അഴലിറമ ഇലിൃേല ളീൃ ഋി്‌ശൃീിാലി ഋേറൗരമശേീി, അവാലറമയമറ ു 163. ഏമറഴശഹ ങ, ഉമിശലഹ ഞെ ഖ ഞ, ഏമിലവെമശമവ ഗ ച, ജൃമമെറ ട ച , ങൗൃവ്യേ ങടഞ , ഖവമ ഇ ട , ഞമാലവെ ആ ഞ മിറ ടൗയൃമാമിശമാ ഗ അ. 2011 ങമുുശിഴ ലരീഹീഴശരമഹഹ്യ ലെിശെശേ്‌ല, ശെഴിശളശരമി മേിറ മെഹശലി മേൃലമ ീെള ണലലേൃി ഏവമ ുെൃീുീലെറ ുൃീീേരീഹ മിറ ാലവേീറീഹീഴ്യ ഈൃൃലി ടേരശലിരല 100(2 175182 ഏമറഴശഹ ങ, ജൃമമെറ ട ച മിറ അഹശ ഞമൗള 1983 എീൃല ാേമിമഴലാലി ശേി കിറശമ : മ രൃശശേരമഹ ൃല്‌ശലം. ഏമറഴശഹ ങ 1991 ഇീിലെൃ്‌ശിഴ കിറശമത്സ യെശീറശ്‌ലൃശെ്യേ : വേല ീെരശലമേഹ രീിലേഃ ഋേ്‌ീഹൗശേീിമൃ്യ ഠൃലിറ ശെി ജഹമി 5(1), 3 8. ഏെമറഴശഹ ങ 2000 ജീ്‌ലൃ്യേ മിറ ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ ഋിര്യരഹീുലറശമ ീള ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ 4 7263 7287 അരമറലാശര ജൃല ഏൈമറശഴശഹ ങ & ഏൗവമ ഞ 1992 ഠവശ ളെശൗൈൃലറ ഹമിറ അി ലരീഹീഴശരമഹ വശീേൃ്യ ീള കിറശമ ഛഃളീൃറ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ജൃല ചൈലം ഉലഹവശ ഏകങ 2010 ചമശേീിമഹ ങശശൈീി ളീൃ മ ഏൃലലി കിറശമ ഡിറലൃ വേല ചമശേീിമഹ അരശേീി ജഹമി ീി ഇഹശാമലേ ഇവമിഴല, ങശിശൃ്യേ ീള ഋി്‌ശൃീിാലി മേിറ എീൃല, ഏെീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ, ചലം ഉലഹവശ. ഏൗുമേ അ ഇ 1981 ജൃലലെൃ്‌മശേീി ുഹീ ശെി ഗമൃിമമേസമ കി ചമശേീിമഹ ലൊശിമൃ ീി ളീൃല മെിറ ലി്‌ശൃീിാലി 2േ3 ഉലരലായലൃ. ആലിഴമഹൗൃൗ ഒലഴറല ച ഏ 2010 ഠൃലല ുഹമിശേിഴ ീി ുൃശ്‌മലേ ഹമിറ ണെഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/ രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ കെിറശമി ആൗൃലമൗ ീള ങശില 2008 കെിറശമി ങശിലൃമഹ ഥെലമൃയീീസ ങശിശൃ്യേ ീള ങശില, ഏെീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ ഗമറമായശ ഗ.1949 ഛി വേല ലരീഹീഴ്യ മിറ ശെഹ്‌ശരൗഹൗേൃല ീള ഉലിറൃീരമഹമാൗൃേശരൗേ ശെി വേല യമായീീ ളീൃല ീെള ആവമറൃമ്‌മവേശ റശ്‌ശശെീി, ങ്യീെൃല ഗമൃിമമേസമ എീൃല ഉേലുമൃലോി ആേലിഴമഹൗൃൗ. ഗമഹമ്‌മാുമൃമ ഏ 2010 ങശിശിഴ–ഏലീഹീഴശരമഹ മിറ ഋരീിീാശര ജലൃുെലരശേ്‌ല ണഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ:// ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ഘെലയലഹ ഘ മിറ ഘീൃലസ ട 2010 ജൃീറൗരശേീി ഇീിാൌുശേീി ട്യലോ മെിറ വേല ജൗൃശൌ ീേള ടൗമേശിമയശഹശ്യേ കി ടൗമേശിമയഹല

............................................................................................................................................................................................................

282

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/309&oldid=159401" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്