താൾ:Gadgil report.pdf/153

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ ഗൗഹസമൃിശ ഖമ്യമി, ജേൃമരവശ ങലവമേ മിറ ഡാലവെ ഒശൃലാമവേ 2008 ങമിഋഹലുവമി ഇേീിളഹശര ശേി ടശിറവൗറൗൃഴ മിറ ഗീഹവമുൗൃ ഉശൃേശര ീെള ങമവമൃമവെൃേമ, കിറശമ ഇമലെ ടൗേറ്യ ീള മ ടമേലേ ഇീാശിഴ ീേ ഠലൃാ ംെശവേ ജൃലലെിരല ീള ണശഹറ ഋഹലുവമി, െഎശിമഹ ഠലരവിശരമഹ ഞലുീൃ ഋേി്‌ശൃീലെമൃരവ, ജൗില. ഗൗാമൃമ, ഒ ച 2005 അി ലരീഹീഴശരമഹ മലൈാൈലി ീേള ാമാാമഹ ശെി ിീിമെിരൗേമൃ്യ മൃലമ ീെള ഗമൃിമമേസമ ജവഉ ഠവലശെ, ഡെിശ്‌ലൃശെ്യേ ീള ങ്യീെൃല, ങ്യീെൃല. ഗൗൃമില അ ഒ മിറ ടമാമി ഖേ 2010 ഠവല ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ മിറ ടീരശമഹ കാുമര ീേള ഉലളീൃലമേശേീി ശി വേല ണലലേൃി ഏവമ ംെശവേ ഋാുവമശെ ീെി വേല ണമൃിമ ഞശ്‌ലൃ ആമശെി (കി ുൃല) ഗൈൗൃമില അ ഒ 2008 ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ശാുമര ീേള വെശളശേിഴ രൗഹശേ്‌മശേീി ീി ണലലേൃി ഏവമ (മെ ഏേമഷമുൗൃ മിറ ങമിീഹശ ്‌ശഹഹമഴല ീെള ടവമവൗംമറശ ഠമഹൗസമ ങ.ടര ുൃീഷലര,ടേവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ, ഗീഹവമുൗൃ. ഗൗൃമില അ ഒ ഛിഴീശിഴ ടൗേറശല ീെി വേല ുീലേിശേമഹ ീള ഋരീഞലീേൃമശേീി ശി വേല ണലലേൃി ഏവമ ീെള ീൌവേ ങമവമൃമവെൃേമ ജവ ഉ ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ടരശലിരല, ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ഗീഹവമുൗൃ. ഗൗൃൗു ഏ ഡ 1989 ഞലറശരെീ്‌ലൃ്യ ീള വേല മൊഹഹ ഠൃമ്‌മിരീൃല എഹ്യശിഴ ൂൌശൃൃലഹ ഛൃ്യഃ, 23 23. ഘമറ ഞ ഖ മിറ ടമാമി ഖേ 2010 ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ മിറ ടീരശമഹ കാുമര ീെള ങശിശിഴ കി വേല ണലലേൃി ഏവമ : അെ ഇമലെ ടൗേറ്യ ീള ണമൃിമ ആമശെി (കി ുൃല) ഘൈമറ ഞ ഖ ഛിഴീശിഴ ടൗേറശല ീെി വേല ശാുമര ങേശിശിഴ മരശേ്‌ശശേല ീെി ഋി്‌ശൃീിാലി ശേി ഗീഹവമുൗൃ റശൃേശര ജേവ ഉ ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ടരശലിരല ,ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ഗീഹവമുൗൃ ഘമഹ ങ മിറ ടശിഴവ ഞ 1998 ഇമൃയീി ടലൂൗലൃേമശേീി ജീലേിശേമഹ ീള കിറശമി എീൃല ഋെി്‌ശൃീിാലിമേഹ ങീിശീേൃശിഴ മിറ അലൈാൈലി, 60:315േ327 ങമഹശ ട.1998 ജഹമി രേവലാശരമഹ ുൃീളശഹല മിറ ശ ശെിളഹൗലിരല ീി ളീീറ ലെഹലരശേീി ശി ങമഹമയമൃ ഏമശി ടേൂൗശൃൃലഹ, ഞമൗേളമ ശിറശരമ, ജവ ഉ ഠവലശെ, (ആെ.ച.ഒ.ട ങൗായമശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ, ങൗായമശ ങമിഴഹലസമൃ ട ആ ഛിഴീശിഴ ടൗേറശല ീെി വേല ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ റശമെലേൃ മെിറ വേലൃല ാശശേഴമശേീി: അ രമലെ ൗേറ്യ ീള ഗീഹവമുൗൃ റശൃേശര ജേവ ഉ ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ടരശലിരല ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ഗീഹവമുൗൃ. ങമിശ ങ ട 1974 കിൃേീറൗരശേീി കി ഋരീഹീഴ്യ മിറ യശീഴലീഴൃമുവ്യ ീള കിറശമ, ലറശലേറ യ്യ ങ ട ങമിശ. ഠവല ഒമഴൗല ണ ഖൗിസ ജൗയഹശവെലൃ ങെലിീി ട മിറ ആമംമ ഗ ട 1997 അുുഹശരമശേീി ീെള ഴലീഴൃമുവശര ശിളീൃാമശേീി ്യെലോ, ൃെലാീലേ ലെിശെിഴ, മിറ മ ഹമിറരെമുല ലരീഹീഴ്യ മുുൃീമരവ ീേ യശീറശ്‌ലൃശെ്യേ രീിലെൃ്‌മശേീി ശി വേല ണലലേൃി ഏവമ ഈെൃൃലി ടേരശലിരല 73 134145. ങലിീി ഢ, ഠശംമൃശ ട ഗ, ഋമമെ ജ ട മിറ ടൗസൗാമൃ ഞ 2005 ഞശഴവ ീേള ജമമൈഴല ഋഹലുവമി ഇേീൃൃശറീൃ ീെള കിറശമ ണശഹറഹശളല ഠൃൗ ീേള കിറശമ ഇീിലെൃ്‌മശേീി ടലൃശല ചെീ.3. ങശരവലിലൃ ഇ ഉ, ആീൃഴല ഞെ ങ, ദമരവമൃശമ ങെ, മിറ ടവലിീ്യ ങ 2003 അ ിലം ുമൃമശെശേര യലല ീള വേല ഴലിൗ ആെൃമൗിമെുശ ളെൃീാ കിറശമ (്യഒാലിീുലേൃമ അുശറമല അഹഹീറമുശിശ ഖീൗൃിമഹ ീള വേല ഗമിമെ ഋെിീോീഹീഴശരമഹ ടീരശല്യേ, 76:518522. ങീഋഎ 2000 ഞലുീൃ ീേള വേല ഇീാാശലേല ീി ശറലിശേള്യശിഴ ുമൃമാലലേൃ ളെീൃ റലശെഴിമശേിഴ ഋരീഹീഴശരമഹഹ്യ ടലിശെശേ്‌ല അൃലമ ശെി കിറശമ (ജൃീിമയ ടലി ഇീാാശലേല ഞലുീൃ) ഠേഋഞക 2006 ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ മിറ ീെരശമഹ ുലൃളീൃാമിരല ശിറശരമീേൃ മെിറ മേശിമയശഹശ്യേ ാമൃസലൃ ശെി ാശിലൃമഹ റല്‌ലഹീുാലി ഞേലുീൃശേിഴ ുൃീഴൃല ീേംമൃറ ശൊുൃീ്‌ലറ ലരീ്യെലോ വലമഹവേ മിറ വൗാമി ംലഹഹയലശിഴ ജവമലെ കകക ജൃലുമൃലറ ളീൃ കിലേൃിമശേീിമഹ ഉല്‌ലഹീുാലി ഞേലലെമൃരവ ഇലിൃേല, ഛമേംമ, ഇമിമറമ ധ2002ണഞ41പ ഡചഋജണഇങഇ 2008 ഇമൃയീി മിറ യശീറശ്‌ലൃശെ്യേ മ റലാീിൃേമശേീി മഹേമ ഋെറ ഗെമുീ ഢെ, ഞമ്‌ശഹശീൗ ഇെ, ഇമാുയലഹഹ അ, ഉശരസീെി ആ, ഏശയയ െഒ, ഒമിലെി ങ, ഘ്യലെിസീ ക, ങശഹല ഘെ, ജൃശരല ഖ, ടരവമൃഹലാമിി ഖ ജ ണ, ഠൃൗാുലൃ ഗ ഇമായൃശറഴല,ഡഗ : ഡചഋജണഇങഇ. ഢമഴവീഹശസമൃ ച, ങീഴവല ഗ, ഊമേ ഞ 2003 ഡിറലൃാശിശിഴ കിറശമ, കാുമര ീെള ാശിശിഴ ീി ലരീഹീഴശരമഹഹ്യ ലെിശെശേ്‌ല മൃലമ ഗെമഹുമ്‌ൃശസവെ. ഢലിസമലേമെി ഞ, ഞമീ ടമായമശെ്‌മ മിറ ഗൗാമൃ ടശററവമൃവേ 2010 ടൗേറ്യ ീള ഇീിൃേശയൗശേീി ീള ഏീമി കൃീി ഛൃല ങശിശിഴ കിറൗൃ്യേ ചഇഅഋഞ ഢശവെംമിമവേ ഞ, ല.മേഹ 2011 ഠീൗൃശ ശൊി എീൃല അേൃലമ ീെള ണലലേൃി ഏവമ ഋെൂൗമശേീി ണെഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ണെമൃവൗ അേ മിറ ഘ ചീൃീിവമ (ഋറ 1999 ഋെി്‌ശൃീിാലിമേഹ ുീഹശര്യ ശി ങശിശിഴ : ഇീൃുീൃമലേ ടൃേമലേഴ്യ മിറ ജഹമിിശിഴ ളീൃ ഇഹീൃൌല, ഘലംശ ജൌയഹശവെലൃ, ഘെീിറീി, 1999. ഥമറമ്‌ ട ഞ മിറ ടമൃറലമെശ ങ 2000 എഹീൃമ ീള ഗീഹവമുൗൃ റശൃേശര ടേവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ, ഗീഹവമുൗൃ ഞലുീൃ ീേള വേല ണഏഋഋജ

............................................................................................................................................................................................................

126

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/153&oldid=159228" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്