താൾ:Gadgil report.pdf/152

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ ഗമൃമിവേ, ഗ ഡ 1985 ഋരീഹീഴശരമഹ മേൗേ ീെള വേല ഹശീിമേശഹലറ ാമരമൂൗല മിറ ശ ൃെമശിളീൃല വേമയശമേ ശെി ഗമൃിമമേസമ, കിറശമ ജൃശാമലേ ഇീിലെൃ്‌മശേീി, 6 7384. ഗലൃസമൃ ഞമഷലിറൃമ.2010 ങശിശിഴ – ഏീമ, ഗീിസമി (ീെരശമഹ മിറ ലരീഹീഴശരമഹ മുെലര ണെഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ഗൌഹസമൃിശ ആ ഏ 1990 എഹീൃമ ീള ടശിറവൗറൗൃഴ ആീമേിശരമഹ ടൗൃ്‌ല്യ ീള കിറശമ ുു 1625 ഞലുീൃ ീേള വേല ണഏഋഋജ 2011 ങീവശലേ ട അ മിറ ടമാമി ഖേ ട 2010 എശവെ മിറ എശവെലൃശല ീെള ണമൃിമ ഞശ്‌ലൃ ആമശെി (കി ുൃല) ങൈീവശലേ ട അ ഛിഴീശിഴ കാുമര ീേള ഹമിറ ൗലെ രവമിഴല ീെി ഞശുമൃശമി ഒമയശമേ ശെി ജമിരവഴമിഴമ ഞശ്‌ലൃ ട്യലോ ജവ.ഉ ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ടരശലിരല, ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ഗീഹവമുൗൃ. ങൗസവീുമറവ്യമ്യ, ജ മിറ ഏ ഗ ഗമറലസീറശ, 2011 ങശശൈിഴ വേല ണീീറ ളെീൃ വേല ഛൃല ഏീമത്സ ഉെല്‌ലഹീുാലി ങ്യേീുശമ ടൗയാശലേറ ീേ വേല ഋരീിീാശര മിറ ജീഹശശേരമഹ ണലലസഹ്യ. ങ്യലൃ ചെ, ങശലേൃാലശലൃ ഞ അ, ങശലേൃാലശലൃ ഇ ഏ, റമ എീിലെരമ ഏ അ ആ, മിറ ഗലി ഖേ 2000 ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ വീുെീ ളെീൃ രീിലെൃ്‌മശേീി ുൃശീൃശശേല ചെമൗേൃല 403 853858. ചീൃീിവമ ഘ 2001 ഉലശെഴിശിഴ ീേീഹ ീേ ൃേമരസ വലമഹവേ മിറ ംലഹഹയലശിഴ ശി ാശിശിഴ ൃലഴശീി ീെള കിറശമ ചമൗേൃമഹ ഞലീൌൃരല െഎീൃൗാ 25(1 5365 ചീൃീിവമ ഘ മിറ ട ചമശൃ്യ 2005 ന്ധഅലൈശൈിഴ ഝൗമഹശ്യേ ീള ഘശളല ശി മ ങശിശിഴ ഞലഴശീിത്സ, ഋരീിീാശര മിറ ജീഹശശേരമഹ ണലലസഹ്യ, 1 ഖമിൗമൃ്യ 2005, ുു 7278. ജമരെമഹ ഖ ജ, ടൗിറലൃ ട ട മിറ ങലവലൃഒീാഷശ ങ ഢ 1982 എീൃല ങേമു ീള ടീൗവേകിറശമ ങലൃരമൃമ– ങ്യീെൃല ഗമൃിമമേസമ മിറ ഗലൃമഹമ എീൃല ഉേലുമൃലോി മെിറ ഠവല എൃലിരവ കിശേൗേലേ, ജീിറശരവലൃൃ്യ. ജമംമൃ ഇ ഉ 1988 ടൗേറശല ീെി ളശവെ മിറ ളശവെലൃശല ീെള ൃശ്‌ലൃ ജമിരവഴമിഴമ ങ ജവശഹ റശലൈൃമേശേീി , ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ, ഗീഹവമുൗൃ ജഹമിിശിഴ ഇീാാശശൈീി ഠലിവേ ളശ്‌ല ഥലമൃ ജഹമി ഏീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ ഇവമുലേൃ 40. ഞമാമരവമിറൃമ ഠ ഢ, ടൗയമവെ ഇവമിറൃമി ങ ഉ, ആവമ േഒ ഞ ഞമീ ഏ ഞ , ടൗാലവെ ഉ, ങൗസൃശ ഢ മിറ ആീീാശിമവേമി ങ 2010 ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ, ഋരീഹീഴ്യ മിറ ടീരശീഋരീിീാശര അുെലര ീെള ഏൗിറശമ ഞശ്‌ലൃ ആമശെി ശി വേല രീിലേഃ ീേള ുൃീുീലെറ ങലഴമ ്യഒറൃീ ഋഹലരൃേശര ജീംലൃ ജൃീഷലര ഇേഋട ഠലരവിശരമഹ ഞലുീൃ 122, ഇേഋട കകടര, ആമിഴമഹീൃല ധഞലുീൃ ുേൃലുമൃലറ മ വേല ശി്‌ശമേശേീി ീള ജൃീള ങമറവമ്‌ ഏമറഴശഹ, ഇവമശൃാമി, ണലലേൃി ഏവമ ഋെരീഹീഴ്യ ഋഃുലൃ ജേമിലഹ, ങീഋഎ, ഏീകപ ഞശ്‌ലൃ ണമലേൃ ൂൗമഹശ്യേ ശാുഹലാലിമേശേീി, ഏഞ ങമവമൃമവെൃേമ, ചീ.2009/325/61/1,റമലേറ 13വേ ഖൗഹ്യ 2009. ടമാമി ഖേ.ട 1990 . ഠവല ഉമഷശുൗൃ ടമിരൗേമൃ്യ മിറ ക ജെീലേിശേമഹ മ മെ ചമശേീിമഹ ജമൃസ കി ഇീിലെൃ്‌മശേീി ശി റല്‌ലഹീുശിഴ രീൗിൃേശല ുെൃീയഹലാ മെിറ ുൃീുെലര  : ുെൃീരലലറശിഴ ീെള വേല രലിലേിമൃ്യ ലൊശിമൃ ീള വേല ആീായമ്യ ചമൗേൃമഹ ഒശീേൃ്യ ടീരശല്യേ ഋറശലേറ യ്യ ഖ.ഇ ഉമിശലഹ & ഖ.ട ടലൃൃമീ ആീായമ്യ: ആീായമ്യ ചമൗേൃമഹ ഒശീേൃ്യ ടീരശല്യേ ചലം ഥീൃസ ഛഃളീൃറ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ജൃല 656 ുൈ. ടവശിറല ഗ 1989 കാുമര ീേള റമാ രീിൃേൗരശേീി മിറ മഴൃശരൗഹൗേൃല ുൃമരശേരല ീെി വേല മിശാമഹ റശ്‌ലൃശെ്യേ ശി ഗീ്യിമ രമരേവാലി ങേ ജവശഹ റശലൈൃമേശേീി, ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ, ഗീഹവമുൗൃ. ടവശിറല ഞ ഢ 1992 ടൗേറശല ീെി ്യഒറൃീ ആശീഹീഴ്യ ീള വേല ജമിരവമഴമിഴമ ൃശ്‌ലൃ ്യെലോ ശി വേല ണലലേൃി ഏവമ ജെവ.ഉ വേലശെ, ടെവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ഗീഹവമുൗൃ. ടീവമിശ ട 2009 ടൗേറ്യ ീി വേല ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ശാുമര ീേി മാുവശയശമി ശെി ടശിറവൗറൗൃഴ മിറ ഞമിേമഴശൃശ റശൃേശര ശെി ങമവമൃമവെൃേമ ജവ ഉ വേലശെ, ടെവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ഗീഹവമുൗൃ. ടൗയൃമാമിശമി ഗ അ 2010 ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ മിറ മേൗേ ീെള ഞശ്‌ലൃശില ഋരീ്യെലോ ീെള വേല ണലലേൃി ഏവമ ടൌയാശലേറ ീേ ണലലേൃി ഏവമ ഋെരീഹീഴ്യ ഋഃുലൃ ജേമിലഹ. ടൗസൗാമൃ ഞ മിറ ടവമിസലൃ ഗ 2010 ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ ീള വേല ുൃീുീലെറ ഏൗിറശമ ്യഒറൃീലഹലരൃേശര ജൃീഷലര, ഗേമൃിമമേസമ ജൃീഷലര ഞേലുീൃ ളേീൃ ഗജഇഘ ഇലിൃേല ളീൃ ഋരീഹീഴശരമഹ ടരശലിരല, കെിറശമി കിശേൗേലേ ീള ടരശലിരല, ആമിഴമഹീൃല. ടൗൃംമലെ ഢ ജ 1988 ഋ്‌മഹൗമശേീി ീള വേല ശാുമര ീേള വൗാമി മരശേ്‌ശശേല ീെി മിശാമഹ റശ്‌ലൃശെ്യേ ശി വേല ഇവമിറീഹശ ണശഹറഹശളല ടമിരൗേമൃ്യ ങ ജവശഹ റശലൈൃമേശേീി, ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ, ഗീഹവമുൗൃ. ടൗമേശിമയഹല ഢശഹഹമഴല ഉല്‌ലഹീുാലി ഏേഞ ങമവമൃമവെൃേമ,ചീ.2610/1/4, റമലേറ ീി 18വേ അൗഴൗ, 2010. ടേംമാശിമവേമി ങ ട 1982 ഞലുീൃ ീേള വേല മേസെ എീൃരല ീി ഋരീ ഉല്‌ലഹീുാലി ജേഹമി ളീൃ ഏീമ. ഏീ്‌ ീേള കിറശമ ജഹമിിശിഴ ഇീാാശശൈീി 133 ുു ഠഋഞക 1997 അൃലമ ലി്‌ശൃീിാലിമേഹ ൂൗമഹശ്യേ ാമിമഴലാലി (അേഋഝങ ുഹമി ളീൃ വേല ാശിശിഴ യലഹ ീേള ഏീമ ടൗയാശലേറ ീേ ഠവല ഉശൃലരീേൃമലേ ീള ജഹമിിശിഴ ടമേശേശേര മെിറ ഋ്‌മഹൗമശേീി, ഏീ്‌ ീേള ഏീമ. ഏീ്‌.ീേള ഏീമ/ഠഋഞക ഏീമ 300 ുു

............................................................................................................................................................................................................

125

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/152&oldid=159227" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്