താൾ:Gadgil report.pdf/151

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ വേല ാശിശിഴ ംമലേൃവെലറ ീെള ചീൃവേ ഏീമ കി ങൗഹശേുഹല ഉശാലിശെീി ീെള ഏഹീയമഹ ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ഇവമിഴല, ുു 623 649, ലറശലേറ യ്യ ട ടീിമസ ചലം ഉലഹവശ, കിറശമ ഠഋഞക ജൃല 726 ുൈു ഉമിശലഹ ഞെഖഞ, ഒലറഴല ങ, ഖീവെശ ചഢ മിറ ഏമറഴശഹ ങ 1991 അശൈഴിശിഴ രീിലെൃ്‌മശേീി ്‌മഹൗല അ രമലെ ൗേറ്യ ളൃീാ കിറശമ ഇീിലെൃ്‌മശേീി യശീഹീഴ്യ 5 464–475 ഞലുീൃ ീേള വേല ണഏഋഋജ ഉമിശലഹ ഞെ ഖ ഞ 1992 ഏലീഴൃമുവശരമഹ റശൃേശയൗശേീി ുമലേൃി ീെള അാുവശയശമി ശെി വേല ണലലേൃി ഏവമ, കെിറശമ ഖീൗൃിമഹ ീള ആശീഴലീഴൃമുവ്യ 19 (5 521529 ഉമിശലഹ ഞെ ഖ ഞ 2001 ചമശേീിമഹ ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ ടൃേമലേഴ്യ മിറ അരശേീി ജഹമി – ണലലേൃി ഏവമ ഋെരീ ൃലഴശീി ടൗയാശലേറ ീേ വേല ങശിശൃ്യേ ീള ഋി്‌ശൃീിാലി മേിറ എീൃല, ഏെീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ ഉലമെശ ആ ഗ 1992 ജീലേിശേമഹ ീള ണശഹറഹശളല രീിലെൃ്‌മശേീി ശി ഞമറവമിമഴമൃശ ണശഹറഹശളല ടമിരൗേമൃ്യ (ലഃലേിറലറ ശി ണലലേൃി ഏവമ ീെള ടീൗവേ ങമവമൃമവെൃേമ ജവ.ഉ വേലശെ, ടെവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ഗീഹവമുൗൃ. ഉലവൊൗസവ ട 1999 ഇീിലെൃ്‌മശേീി മിറ റല്‌ലഹീുാലി ീേള മെരൃലറ ഴൃീ്‌ല ശെി ങമവമൃമവെൃേമ. ടൗയാശലേറ ീേ ഠവല എീൃല ഉേലുമൃലോി, ഏേീ്‌ ീേള ങമവമൃമവെൃേമ. ഏമറഴശഹ ങമറവമ്‌, ഞഖഞ ഉമിശലഹ, ഗെ ച ഏമിലവെമശമവ, ട ച ജൃമമെറ, ങ ട ഞ ങൗൃവ്യേ, ഇ ട ഖവമ, ആ ഞ ഞമാലവെ മിറ ഗ അ ടൗയൃമാമിശമാ 2011 ങമുുശിഴ ലരീഹീഴശരമഹഹ്യ ലെിശെശേ്‌ല, ശെഴിശളശരമി മേിറ മെഹശലി മേൃലമ ീെള ണലലേൃി ഏവമ ുെൃീുീലെറ ുൃീീേരീഹ മിറ ാലവേീറീഹീഴ്യ ഈൃൃലി ടേരശലിരല 100(2): 175182 ഏമിലവെമശമവ ഗ ച ല മേഹ 2002 അ ൃലഴശീിമഹ മുുൃീമരവ ളീൃ വേല രീിലെൃ്‌മശേീി ീള വേല യശീറശ്‌ലൃശെ്യേ ീള വേല ണലലേൃി ഏവമ ഠെൃീുശരമഹ ലരീ്യെലോ ടൃേൗരൗേൃല, റശ്‌ലൃശെ്യേ മിറ വൗാമി ംലഹളമൃല ുു 552 556. ഏമൃഴമലേ അ ഢ ഛിഴീശിഴ ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ശാുമര ീെള ഉല്‌ലഹീുാലിമേഹ മരശേ്‌ശശേല ീെി വേല ഋരീ ീേൗൃശ ുൊീലേിശേമഹ ീള ടശിറവൗറൗൃഴ റശൃേശര ജേവ ഉ ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ടരശലിരല, ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ഗീഹവമുൗൃ ഏമൃഴമലേ അഢ, ടമാമി ഖേ ട 2010 ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ കാുമര ീേള ഠീൗൃശ ശൊി വേല ണമൃിമ ആമശെി (കി ുൃല) ഏൈീമ എീൗിറമശേീി 2002 എശവെ ഈൃൃ്യ മിറ ഞശരല മ ീൌൃരല യീീസ ീി ഏീമ, ശ ലെരീഹീഴ്യ മിറ ഹശളല്യേഹല. ങമുൗമെ  : ഏീമ എീൗിറമശേീി കടആച 8185569487 ഏീ്‌ ീേള ഏീമ 2010 ഋരീിീാശര ടൗൃ്‌ല്യ ളീൃ ഏീമ 20092010 ഇീാുശഹലറ യ്യ വേല ഉശൃലരീേൃമലേ ീള ജഹമിിശിഴ, ടമേശേശേര മെിറ ഋ്‌മഹൗമശേീി ഏീ്‌ലൃിാലി ീേള ഏീമ അ്‌മശഹമയഹല മ വേുേ://ഴീമറുലെ.ഴീ്‌.ശി/ ുൗയഹശരമശേീി/ലെരീിീാശരൃൌ്‌ല്യ0910.ുറള ഏൗിമംമൃറലില ച ഞ, ഉമിശലഹ അെ ഋ ഉ, ഏൗിമശേഹഹലസല ക അ ഡ ച, ഏൗിമശേഹഹലസല ഇ ഢ ട, ഗമൃൗിമസമൃമി ജ ഢ, ചമ്യമസ ഗ ഏ, ജൃമമെറ ട, ജൗ്യൃമ്‌മൗറ ജ, ഞമാലവെ ആ ഞ, ടൗയൃമാമിശമി ഗ അ മിറ ഢമമെിവ്യേ ഏ 2007 അ യൃശലള ീ്‌ലൃ്‌ശലം ീള വേല ണലലേൃി ഏവമ – ടെൃശ ഘമിസമ യശീറശ്‌ലൃശെ്യേ വീുെീ ഈേൃൃലി ടേരശലിരല 93: 15671572. ഏൗൃൗൃമഷമ ഗ ഢ, ടൃലലസമിവേമ ടമാലലൃ അഹശ, ഞമീ ഏ ഞ, ങൗസൃശ ഢ ഉ മിറ ഞമാമരവമിറൃമ ഠ ഢ 2007. ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ മിറ ഋരീഹീഴശരമഹ ടശഴിശളശരമിരല ീള ഏൗിറശമ ഞശ്‌ലൃ ഇമരേവാലി ഇേഋട ഠലരവിശരമഹ ഞലുീൃ 116, ഇേലിൃേല ളീൃ ഋരീഹീഴശരമഹ ടരശലിരല, കെിറശമി കിശേൗേലേ ീള ടരശലിരല, ആമിഴമഹീൃല. ഒലഴറല ച ഏ 2010 ഠൃലല ജഹമിശേിഴ ീി ജൃശ്‌മലേ ഘമിറ ഇെീാാശശൈീിലറ ജമുലൃ ണലലേൃി ഏവമ ഋെരീഹീഴ്യ ഋഃുലൃ ജേമിലഹ (ണഏഋഋജ ഇീിശേൗേലേറ യ്യ വേല ങശിശൃ്യേ ീള ഋി്‌ശൃീിാലി മേിറ എീൃല, ഏെീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ, ചലം ഉലഹവശ ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ വുേ://ലറര.ൗഴെ.ഴെീ്‌/ുൃീറൗര/ലെഹല്‌മശേീി/ഴീേുീ30/ഴീേുീ30.വഹോ വുേ://ലറരിെ17.രെൃ.ൗഴെ.ഴെീ്‌/ 1ഗങ/ (അഢഒഞഞ 1 സാ ശാമഴല). ഖെീവിശെിഴവ അ.ഖ.ഠ ല മേഹ 2010 ടമ്‌ശിഴ ടമവ്യമറൃശ എൃീിഹേശില, 27(24 6472 ഗമഹല ങ ജ, ഞമ്‌മി ട അ 2009 ജമലേൃി ീെള ഇമൃയീി ടലൂൗലൃേമശേീി ശി എീൃല ീെള ണലലേൃി ഏവമ മെിറ ടൗേറ്യ ീള അുുഹശരമയശഹശ്യേ ീള ഞലാീലേ ടലിശെിഴ ശി ഏലിലൃമശേിഴ ഇമൃയീി ഇൃലറശ വേൃീൗഴവ അളളീൃലമേശേീി/ ഞലളീൃലമേശേീി ഖ കിറശമി ടീര ഞലാീലേ ടലി 37 457െ471 ഗമഹമ്‌മാുമൃമ, ഏ 2010 ങശിശിഴ – ഏലീഹീഴശരമഹ മിറ ഋരീിീാശര ജലൃുെലരശേ്‌ല ണഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറുമുലൃ/ ഗെമുീീൃ, ങ ഗ ഗീവഹശ മിറ ങ ങലിീി, 2009 . കിറശമത്സ ചെീശേളശലറ ഋരീഹീഴശരമഹഹ്യ ടലിശെശേ്‌ല അൃലമ (ഋെടഅ):ഠെവല ീേൃ്യ ീെ ളമൃ ഗമഹുമ്‌ൃശസവെ ഗമൃമിവേ ഗ ഡ 1992 ഇീിലെൃ്‌മശേീി ജൃീുെലര ളെീൃ ഹശീിമേശഹലറ ാമരമൂൗല ശെി ഗമൃിമമേസമ, കിറശമ. ദീീ ആശീഹീഴ്യ,11 3341.

............................................................................................................................................................................................................

124

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/151&oldid=159226" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്