താൾ:Gadgil report.pdf/150

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................

സഹായകരേഖകൾ ഞലളലൃലിരല അെവാലറ ആ ങ 1991 ങമി മിറ ണശഹറ ആീമൃ, ടൗ രെൃീളമ രൃശമേൗേ (ണെമഴിലൃ ശിലേൃമരശേീി ളൃീാ വേല ണലലേൃി ഏവമ ൃെലഴശീി ീള ടീൗവേ ങമവമൃമവെൃേമ ജവ.ഉ.വേലശെ യൌാശലേറ ീേ വേല ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ, ഗീഹവമുൗൃ. അഹാലശറമ ട ങ 1990 എഹീൃമ ീള ടമംമിംേമറശ ഖീറവുൗൃ ടരശലിശേളശര ുൗയഹശവെലൃ ഢെീഹ 1, ു 129 അഹ്‌മൃല ചെ, 2010 ജീഹശശേരമഹ ടൃേൗഴഴഹല വേൃീൗഴവ ഘമം ഠവല ജൗയഹശര കിലേൃല ഘേശശേഴമശേീി (ജകഘ ൃീൗലേ ീേ ലി്‌ശൃീിാലിമേഹ ലെരൗൃശ്യേ ശി കിറശമ ംശവേ ുെലരശമഹ ൃലളലൃലിരല ീേ വേല ലി്‌ശൃീിാലി ാേീ്‌ലാലി ശേി ഏീമ ണഏഋഋജ ഇീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ വുേ://ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ/രീാാശശൈീിലറ ുമുലൃ അെിീി്യാീൗ, ഇെലി ീെള കിറശമ 2001 ഉശൃേശര രേലി െഒമിറയീീസ ീള ഗീഹവമുൗൃ ,ടമമേൃമ, ടമിഴഹശ, ഞമിേമഴശൃശ, ടശിറവൗറൗൃഴ, ഞമശഴവമൃ ഉശൃേശര ടേലൃശല 28, ഏെീ്‌ ീേള ങമവമൃമവെൃേമ അിീി്യാീൗ 1985 ഠെവല ഞലുീൃ ീേള വേല ണീൃസശിഴ ഏൃീൗു ീി ഒശഹഹ അൃലമ ഉല്‌ലഹീുാലി ജേൃീഴൃമാാല ളീൃ ഠവല ടല്‌ലിവേ എശ്‌ല ഥലമൃ ജഹമി 198590 ജഹമിിശിഴ ഇീാാശശൈീി, ഏീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ, ഇവമുലേൃ 3. അിീി്യാീൗ 2000 ഞെലുീൃ ീേള വേല ഇീാാശലേല ീി കറലിശേള്യശിഴ ജമൃമാലലേൃ ളെീൃ ഉലശെഴിമശേിഴ ഋരീഹീഴശരമഹഹ്യ ടലിശെശേ്‌ല അൃലമ ശെി കിറശമ ങശിശൃ്യേ ീള ഋി്‌ശൃീിാലി മേിറ എീൃല, ഏേീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ അിീി്യാീൗ 2004 ങെശിൗലേ ീെള ാലലശേിഴ ങീവമി ഞമാ ഇീാാശലേല ങലലശേിഴ റമലേറ 29വേ ഖൗില 2004 അിീി്യാീൗ 2008 ഞെലുീൃ ീേള ഠവല മേസെ ഴൃീൗു ീി, ജൃീയഹലാ ീെള ഒശഹഹ്യ ഒമയശമേശേീി ശെി അൃലമ ഇെീ്‌ലൃലറ യ്യ വേല ഒശഹഹ അൃലമ ഉെല്‌ലഹീുാലി ജേൃീഴൃമാാല (ഒഅഉജ)/ ണലലേൃി ഏവമ ഉെല്‌ലഹീുാലി ജേഹമി(ണഏഉജ ജഹമിിശിഴ ഇീാാശശൈീി, ഏീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ ഇവമുലേൃ 1. അിീി്യാീൗ 2010 ങെമിവേമിഞലുീൃ ചേമശേീിമഹ ഇീാാശലേല ീി എീൃല ഞേശഴവ അെര അേ ഷീശി രേീാാശലേല ീള ങശിശൃ്യേ ീള ഋി്‌ശൃീിാലി മേിറ എീൃല മെിറ ങശിശൃ്യേ ീള ഠൃശയമഹ അളളമശൃ, ഏെഛക. അിീി്യാീൗ 2010 ങെശിൗലേ ീെള വേല ടല്‌ലിവേ ങലലശേിഴ ീള വേല ണലലേൃി ഏവമ ഋെരീഹീഴ്യ ഋഃുലൃ ജേമിലഹ ങലലശേിഴ വലഹറ ീി 29വേ ഛരീേയലൃ, 2010 മ ആേവമൃമശേ ഢശറ്യമുലലവേ കിശേൗേലേ ീള ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ഋറൗരമശേീി മിറ ഞലലെമൃരവ (ആഢകഋഋഞ), ജൗില. അിീി്യാീൗ 2010 ഞെമിേമഴശൃശ മിറ ടശിറവൗറൗൃഴ റശൃേശര ടൌാാമൃ്യ ൃലുീൃ ീേള വേല ങമവമൃമവെൃേമ ഴീ്‌ലൃിാലി രേീിഹൌമേശേീി ണലലേൃി ഏവമ ഋെരീഹീഴ്യ ഋഃുലൃ ജേമിലഹ, 30വേ ടലു & ൗേറ്യ ീേൗൃ, 4വേ ീേ 11വേ ഛരീേയലൃ, 2010. അിീി്യാീൗ ഠെവല ടമവ്യമറൃശ ഇീാുമിശീി (1995 ടമവ്യമറൃശ ുൃമസമവെമി. അുുമ്യ്യമ ങ ഗ മിറ ഉലമെശ അ അ 2007 അലൈാൈലി ീേള വേല ുൃീയഹലാ രെമൗലെറ യ്യ ലഹലുവമി ശെി ഒമമൈി റശൃേശര, ഗേമൃിമമേസമ മേലേ ഞലുീൃ ുേൃലുമൃലറ ളീൃ ജൃീഷലര ഋേഹലുവമി, ങേീഋഎ, ഏീ്‌ലൃിാലി ീേള കിറശമ മിറ ഇവശലള ണശഹറഹശളല ണമൃറലി, ഗമൃിമമേസമ എീൃല ഉേലുമൃലോി, ഗേമൃിമമേസമ ടമേലേ. അംമഹല ഢ ഛിഴീശിഴ എഹീൃമ ീള ഇവമിറീഹശ ജവ.ഉ ശി ആീമേി്യ, ടവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ, ഗീഹവമുൗൃ. ആമരവൗഹസമൃ ഇ 1995 എഹീൃമ ീള ടമമേൃമ ഉശൃേശര (ഗേീ്യിമ ്‌മഹഹ്യ ജവ.ഉ വേലശെ, ടെവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ, ഗീഹവമുൗൃ. ആമ ഞൌ 2011 ഉീല ചെഇഅഋഞ ്‌മഹൗല ൃശഴീൗൃ, ശിറലുലിറലിരല മിറ ൂൗമഹശ്യേ ഛി യലവമഹള ീള വേല ഏീമ എീൗിറമശേീി, ടൗയാശലേറ ീേ ഋരീിീാശര മിറ ജീഹശശേരമഹ ണലലസഹ്യ ആവമഹലൃമീ ഞ ഖ 1997 ടൃേല ഋൈളളലര ീേള ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ളമരീേൃ ീെി ളൃലവെ ംമലേൃ ളശവെല ജെവ.ഉ. വേലശെ, ടെവശ്‌മഷശ ഡിശ്‌ലൃശെ്യേ ഗീഹവമുൗൃ. ആവമൃൗരവമ ഋ ഗ, ഗൗൃില അ, ടവശിറല അ, ഗീഹലേ ജ മിറ ജമലേഹ ആ 2011 ജൃീലേരലേറ മൃലമ മെിറ ഘമിറരെമുല ഘശിസമഴല ഇെമലെ ൗേറശല ളെൃീാ വേല ങമവമൃമവെൃേമ ടരലിമൃശീ. ആവൗവെമി ഇ മിറ ഒ ങ ദല്യമ 2008 ഞശരവ ഘമിറ ജീീൃ ജലീുഹല ചലം ഉലഹവശ  : ഇലിൃേല ളീൃ ടരശലിരല മിറ ഋി്‌ശൃീിാലി 356 ുേു. ഇഋജഎ 2007 ഞലുീൃ ീേി ഋരീ്യെലോ ജൃീളശഹല, ണലലേൃി ഏവമ & ടെൃശ ഹമിസമ ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ ഒീുെീ ണേലലേൃി ഏവമ ഞെലഴശീി. ഇവീൗറൃശ ആ ട മിറ അ ഏ ഇവമരവമറശ 2006 ടമേൗേ ീെള ഴൃീൗിറംമലേൃ മ്‌മശഹമയശഹശ്യേ മിറ ൃലരവമൃഴല ശി ............................................................................................................................................................................................................

123

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/150&oldid=159225" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്