താൾ:G P 1903.pdf/105

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
൯൦ “ജി. പി.”


മായ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലഘുഗ്രന്ഥം തിരുവിതാംകൂറുകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു സവിശേഷം പാത്രീഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ സകല രാഷ്ട്രീയപ്രബ്ദുതയ്ക്കും ബീജവാപംചെയ്തു ശ്രീമാൻ ജി.പി. യുടെ ജീവചരിത്രവും സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായും, ചരിത്രപരമായും വളരെ ആവശ്യവുമാണ്. സ്വദേശാഭിമാനി കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു വളരെ മുമ്പു തന്നെ ഇന്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധതയും ദീർഘവീക്ഷണവുമുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലപ്രഭാവൻ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ള കാൎയ്യം ഇന്നത്തെ ലോകം ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. തിരുവിതാംകൂറിലെ സൎക്കാർ സൎവ്വീസു മിക്കവാറും മറുനാട്ടുകാരുടെ കുത്തകയായിരുന്ന അക്കാലത്ത്, ഏകശാസനാധികാരികളായിക്കഴിഞ്ഞ വിദേശയരായ ദിവാൻജിമാരുടെ തോന്നിയവാസങ്ങൾക്ക് ഒരു അങ്കുശവും ശല്യവുമായിട്ടാണു് ജി. പി. യുടെ രാഷ്ട്രീയജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വൃക്തിവിരോധത്തിനിടം കൊടുക്കാതെ ആ പ്രക്ഷോഭണം എത്ര ശക്തിയായിത്തന്നെ ജി. പി. നയിച്ചിരുന്നവെന്നുള്ളത് ആ പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ പരണിതഫലമായി ഉടലെടുത്ത തിരുവിതാംകൂർ മെമ്മോറിയൽ തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുമുണ്ടു്. “തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാൎക്ക്” എന്നു പത്തൊൻപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ജി. പി. ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭണം ഇനിയും സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടു് ഇന്ത്യയിലെ തദാനിന്തന രാഷ്ട്രമീമാംസകരിൽ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ജി.പി.യെ തിരുവിതാംകൂർ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജി.പി.യുടെ സൎവ്വംകഷമായ ഒരു ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ശ്രീമാൻ ജി. പി. ശേഖർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പുകാണുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്....

“ഈ മഹാന്റെ ജീവചരിത്രം സമഗ്രമായി എഴുതേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഈ ലഘുഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേയ്ക്കു വിവൎത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായ ഒരു കൃത്യമായിരിക്കും.”

സ്വതന്ത്രകാഹളം, (൧൧൨൩ കുംഭം ൧൭)‌:

"തിരുവിതാംകൂറിന് എന്നെന്നും അഭിമാനംകൊള്ളാവുന്ന ഒരു പ്രശസ്തവ്യക്തിയുടെ, "ബാരിസ്റ്റർ ജി.പി. യുടെ” ഹ്രസ്വമെങ്കിലും

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:G_P_1903.pdf/105&oldid=216560" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്