താൾ:G P 1903.pdf/104

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
അനുബന്ധങ്ങൾ ൮൯


എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാൎത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഗുപ്തനാമധേയത്തിൽ ലേഖനങ്ങളെഴുതി നാട്ടുകാരുടെ രാഷ്ട്രീയബോധത്തെ തട്ടിയുണൎത്തി. “തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാൎക്ക്” എന്ന അവകാശവാദവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നതിന് അദ്ദേഹം വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നും ബഹിഷ്കൃതനായി. ജി. പി. സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ അവരുടെ അവശതകളിലേക്കു കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അവൎക്ക് അവരുടെ മൗലികങ്ങളായ അവകാശങ്ങളിലേക്കു കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അവൎക്ക് അവരുടെ മൗലികങ്ങളായ അവകശങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചുമതലകളെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ ബോധമുണ്ടാക്കുവാൻ അവിശ്രമം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പല തിരുവിതാംകൂറുകാരും കൃതജ്ഞതാപുരസ്സരം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഈ ശ്രേഷ്ഠസന്താനം സുശക്തങ്ങളായ ലേഖനങ്ങൾകൊണ്ടും ഉജ്ജ്വങ്ങളായ ലഘുലേഖകൾ കൊണ്ടും അവരുടെ ഉന്നമത്തിനായി ദേശാഭിമാനികളെ പ്രവൎത്തനോന്മുഖരാക്കിയതെങ്ങിനെയെന്നു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം അത്യധികം രസകരമായിട്ടുണ്ടു്.”

കോയമ്പത്തൂർ ടൈംസ്, (൧൯൪൮ മാൎച്ച് ൧൬):

തിരുവിതാംകൂറിലെ പൊതുജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനയിതാവും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദേശഭക്തനുമായിരുന്ന ജി.പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ജീവചരിത്രമാണിത്...... ഈ ഗ്രന്ഥം അനൎഘമാണ്. വായിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ മുഴുവനാക്കാതെ നിൎത്തുകയില്ല.”

ദി ഇൻഡ്യൻ റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ്, ബോംബേ (൧൯൪൮ മാൎച്ച്):

“ഭാരതീയ പത്രപ്രവൎത്തനചരിത്രത്തിലെ ആദ്യനായകന്മാരിലൊരാളായിരുന്നു ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള. “മദ്രാസ് സ്റ്റാൻഡാൎഡു” മായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം പത്രലോകം സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും സ്മരിക്കും.”

കേരളകൌമുദി (൧൯൪൮ ഫെബ്രുവരി ൮):

പരേതനായ ശ്രീമാൻ ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ളയുടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ജീവചരിത്രമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. വളരെ ഋജ്ജുവും പ്രസന്നവു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:G_P_1903.pdf/104&oldid=216558" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്