താൾ:Doothavakyam Gadyam.djvu/26

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ൻറൊൻ, എൻറരുളിച്ചെയിതാൻ ദുര്യൊ, ഇപ്പൊഴിവനെല്ലൊ അർജ്ജുനൻ രൊഷന്നിമിത്തമായ് ആകുലംങളാകിന നയനംങളൊടു കൂടി വിറെച്ചുവരിൻറ അധരൊഷ്ഠമുടയനായ് രിപുചക്രത്തെ പുൽകൊടി എൻറു നിനെച്ചു നശിപ്പിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കിൻറവൻ. ഗാണ്ഡീവത്തിനുടെ ഞാണിനെ മെല്ല മെല്ല വലിക്കിൻറവൻ. എൻറരുളിച്ചെയിതാൻ ദുര്യൊധനന്തിരുവടി.

ദുര്യൊ-ഇവനെല്ലൊ യുധിഷ്ഠിരൻ അർജ്ജുനനെ ചെറുക്കിൻറൊൻ. ഇവരെല്ലൊ നകുലസഹദെവന്മാർ കൃതമായിരിക്കിൻറ പരികരബന്ധത്തൊടുകൂടി ഇളക്കപ്പെട്ടിരിക്കിൻറ വാളുമ് വാള്പ്പലുകയുമുടയരായ് കൊപന്നിമിത്തമായ് ചുവന്നിരുന്ന മുഖശൊഭയൊടുകൂടി കൌവ്വപെട്ടധരൊഷ്ഠമുടയരായ് എന്നുടെ ഭ്രാതാവു ദുശ്ശാസനനെക്കുറിച്ചു ഇരണ്ടു മൃഗപൊതങ്ങള് സിംഹത്താനെ നൊക്കി പ്രാപിക്കും കണക്കെ ഇവരെല്ലം പ്രാപിക്കിൻറൊർ. എൻറരുളിച്ചെ-. ഇവനെല്ലൊ യുധിഷ്ഠിരൻ കുമാരന്മാരെ പ്രാപിച്ചു ചെറുക്കിൻറൊൻ. വിപരീതബുദ്ധിയാകിന ഞാനെ നീചനായൊള്ളതു. നയാനയജ്ഞരാകിന നിംങള് ഇപ്പോഴ ക്രൊധത്തെ കളെക. ദ്യുതാധികാരമായിരിക്കിൻറ അവമാനത്തെ സഹിയാതെ ഇരിക്കിൻറവർ. അധികസത്വരായൊള്ള ജനമ്‌വിഷയമായ് കുത്സിതപരാക്രമരായ് ഭവിച്ചു മുടിയും. എൻറരുളിച്ചെയിതു കുമാരന്മാരെ ചെറുക്കിൻറൊൻ യുധിഷ്ഠിരൻ. എൻറരുളിച്ചെയിതാൻ ദുര്യൊധനന്തിരുവടി.


ഇവനെല്ലൊ ഗാന്ധാരരാജൻ ശകുനി, അക്ഷംങളെ ചതിയൊടുകൂട ക്ഷെപിക്കിൻറൊൻ ഗർവിനൊടുകൂടച്ചിരിക്കിൻറാൻ. തന്നുടെ കീർത്തികൊണ്ടു ശത്രുക്കളുടെ സന്തൊഷത്തെ അപഹരിക്കിൻറൊൻ. സുഖിച്ചു സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കിൻറവൻ രൊദനപരയാകിന ദ്രുപദനന്ദനെ നികൃതിപ്രധാനമായ് നൊക്കിൻറൊൻ. നയജ്ഞനായിരുന്നവൻ അംഗുഷ്ഠാഗ്രംകൊണ്ടു അവനിമണ്ഡലത്തെ കീറിൻറൊൻ. എൻറരുളിച്ചെയിതാൻ ദുര്യൊ


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Doothavakyam_Gadyam.djvu/26&oldid=158763" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്