താൾ:CiXIV68.pdf/697

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പുതിയ — പുതു 675 പുതു — — പുത്തരി

പോരുകയില്ല you don’t like me. അവനു ഇവൾ
പുതം No. (So. പതം) she fits him according
to age, stature, temperament, education, rank,
etc. opp. പുതമൊത്തവരല്ല. — ചുവരിന്മേൽ നി
ല്പാൻ പുതം കിട്ടുന്നില്ല can’t get a footing.
നില്പാനും നടപ്പാനും പൊതമില്ല (from drink)
പുതം മുറുകി, കടന്നു, മുന്തിപ്പോയി she has
reached maturity (before being married) = പ
ൎവ്വം കഴിഞ്ഞു Can.

എന്റെ പുതക്കാർ ചങ്ങാതികളേ TP. coetane-
ous. അവർ രണ്ടാൾ ഒരു പൊതക്കാർ.

പുതിയ, see പുതു.

പുതിയുക (C. pudugu) = പൊതിയുക, പു
തെക്ക.

പുതു puδu T. M. (C. hot, Tu. C. posa, aC. pudu,
to be born, spring up) & പുൻ New, fresh;
പുതുമലർ Bhr. etc. — adj. പുതിയ (n. പുതിയതു
& പുതുതു) as പുതിയ പെണ്ണു; പുതിയ തീയൻ etc.
bride, bridegroom.

പുതുകുക, — കി ഇരിക്ക to be renewed.

VN. പുതുക്കം 1. newness. ആധാരത്തിന്റെ പു.
MR. modern appearance of the document.
2. a strange, wonderful thing പുതുമ.

പുതുക്കരാജാവു N. pr. a foreign king KU. (where?
Pondichery; T. പുതുക്കൈ, പുതുവൈ).

പുതുക്കലം a new vessel, മീടു പു. പോലേ എടു
ത്തേറ്റിയത് എന്തു TP. so red.

പുതുക്കുക 1. to renew, mend മുറി കിളെച്ചു പു.
to repair the floor. കത്തു വായിച്ച ഉടനേ
മുദ്ര പുതുക്കിക്കൊടുത്തയച്ചു TR. sealed it
again. നിലം പുതുക്കി V2. prepared the field
for seed. 2. = പിതുക്കുക.

പുതുക്കുടി So. the procession of a nuptial party
to the house of the bride.

പുതുക്കോട്ട N. pr. 1. = Hosadurga in Canara.
2. a Brahmanical division (opp. ചോവര
ക്കൂറു) under the protection of ഏറനാട്ടു ഇള
ങ്കൂറു നമ്പിയാതിരി തിരുമുല്പാടു KU.

പുതുപ്പണത്തു (= foll.) തങ്ങൾ വാഴുന്നോർ = ചീ
നംവീട്ടിൽ തങ്ങൾ വാഴുന്നോർ a nobleman,
now impoverished. പു’ത്തു ഉപ്പുപടന്ന TP.

പുതുപ്പട്ടണം N. pr. a place near Vaḍagara,

Northern boundary of Kēraḷa proper (see
കന്നെറ്റി), now പുതുപ്പണം KU. പുതുപട്ട
ണത്തു പുഴ.

പുതുപ്പുഞ്ചിരി = പുഞ്ചിരി, (പു. പ്പുന്മയും Stuti).

പുതുമ 1. a novelty, wonderful sight ഉദരവും
നാഭിപ്പു. യും PrC. പുഞ്ചിരിപ്പു. യും VCh.
എന്തു പു. ആന TP. what can it be? 2. an
entertaining story, jest പു. പറക, No.

പുതുമക്കാരൻ (2) facetious, a buffoon V1. 2.

പുതുമഴ the first rain CC. പു. പെയ്ക.

പുതുവൽ So. newly cultivated land പു. പാട്ടം B.

പുതുവിസ്താരം a new trial പു. ചെയ്ക MR. = പു
നൎവ്വിചാരം.

പുതുവെള്ളം sudden rise of water in rivers after
[rain.

പുതുശ്ശേരി N. pr. (“new market”) 1. Pondichery.
2. പുതിശ്ശേരി നമ്പിയാർ നാട്ടധികാരി ക
ണക്കപ്പിള്ള പട്ടോലമുമ്പു the hereditary
secretary of Kōlattiri.

പുത്തൻ 1. a fresh, new thing = പുതുതു f. i.
പു’നായൊരുഭിത്തി Anj. പുത്തനായോരോ
ചുങ്കം കല്പിക്കും VCh. വഴിയേ പു’നായ്ചമെ
ക്കേണം KR. പുത്തനാം നെയി CG. കഥക
ളെ പു’നാക്ക Bhg. to bring into a new form.
2. a Cochin coin = 10 pie (19¼ പു. = 1 Rup.
D.); in Cal. the കല്ലൻ — & വട്ടപ്പൈസ്സ
are called പു. = 4 pie, ¾, ½, ¼ പു. = 3, 2, 1
pie (obsolescent). 3. In Cpds. പുത്തൻ കൂറു
a schism; the Syrians separated from Rome
പു. കൂറ്റുകാരരും ഇടത്തൂടുകാരരും CatR. —
പുത്തന്നിറം fresh colour (പു. ആണ്ട ചെമ്പ
രത്തി, പു. മെത്തും കവിൾ CG.). — പുത്തൻ
പെണ്ണു prov. a new servant; പുത്തൻമുല CG.
പുത്തൻകലം prov. a new pot. 4. nice, dear
പുത്തനാം തന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലും VCh.

പുത്തരി 1. new rice. പു. നെല്ലു used in cere-
monies (വിലക്ക). — പുത്തരിക്കോൽ a thresh-
ing flail. 2. meal on new rice പു. യൂൺ, പു.
കഴിച്ചാൽ prov. പു. ദിവസം (in August).
met. ചെവിക്കു പു. യാം ഭാഷിതം ChVr.
most welcome overtures, [പു. entirely new
rice; ഇറന്ന or തൊലിച്ച പു. No. only some
grains of new rice being added to the


85*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/697&oldid=184843" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്