താൾ:CiXIV68.pdf/626

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പണിയു — പണ്ടം 604 പണ്ടാരം — പണ്ടു

districts, കിഴങ്ങു കണ്ട പ. ചിരിക്കുമ്പോ
ലേ prov. (excellent game-trackers, living
chiefly in Wynād); also പണിമലയർ a
slave caste.

പണിയാല a workshop പ. യിൽ കടന്നു TR.

പണിയോല leaves used to tie the spatha of
palm trees.

I. പണിയുക (പണിചെയ്ക) To build, പ
ണിതു built, ബ്രഹ്മാലയം പ’യുമാറാക്കി KU.

CV. പണിയിക്ക to get built, ഇല്ലവും പു
ത്തനായി തന്നേ പണീക്കയും PT.; പുര
പണീക്ക TR. — double CV. കപ്പൽ പ
ണിയിപ്പിച്ചു, ഇവരെക്കൊണ്ടു പണിയി
പ്പിക്ക TR.

II. പണിയുക T. M. (2) To worship, salute
വീണടി പണിഞ്ഞു KR., പാദയുഗ്മം പണിഞ്ഞു
AR., പദതളിർ പ. Bhg., തൃക്കാൽ പ. Bhr. =
തൊഴുക, വണങ്ങുക. — met. to acknowledge su-
periority ഹിമകിരണമണ്ഡലം പണിയുന്ന മമ
തനയമുഖം Bhr. surpassed by.

പണിക്ക paṇikka (Tdbh. of ഭ — or പണി
പ്പാടു) To speak V1. (hon.)

പണ്ടം paṇḍam T. M. 1. (Tdbh.; പണ്യം) Valu-
ables, jewels, that may serve as pawn (often =
പണയം), as പൊൻപ. etc. 2. articles in
general, ഉഴവുകൊണ്ടു പോയാക്കേണ്ടുന്ന പ.
ഇവൻ PT. an ox; തിന്നുന്ന പ. & തീൻ പ.
eatables. ദീവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ. കൊണ്ടു
വന്നു, ഓടിയിൽ ഉള്ള തീൻ പ. കിഴിപ്പാൻ TR.
the produce of the Laccadives = ചരക്കു (in Te.
is paṇṭa produce, crop fr. പൺ = പഴുക്ക).
3. (Tdbh. of ഭാണ്ഡം?) the crop of birds, stomach,
craw തീൻ‌പ. V1.; ചത്ത ഉടുമ്പിന്റെ പ. MM.
(fr. പള്ള.).

പണ്ടം അറുതിയായി (1) the sum advanced on
a pawn with the interest due equalling
the value of the article, = is forfeited.

പണ്ടകം = പണ്ടംകൂറുള്ള ദ്രവ്യം V1.

പണ്ടകശാല & പണ്ടശാല (T.) = പാണ്ടിശാ
ല a storehouse, magazine.

പണ്ടക്കായി, പണ്ടപ്പന see under പന.

പണ്ടപ്പരപ്പു B. lying about like utensils; ex-
tensiveness.

പണ്ടാരം paṇḍāram T. M. & ഭാ — S. (see prec.)
1. Treasure, treasury. മന്നൎക്കു തക്ക മണിപ്പ
ണ്ടാരം Pay. jewelry for sale. പ. കൊണ്ടുള്ള
വേലകൾ CG. sacrifices to be paid from the
treasury. 2. Government, പ’ത്തിൽ ബോധി
പ്പിപ്പാൻ TR. = സൎക്കാരിൽ to pay to Govern-
ment. കുമ്പഞ്ഞി പ. etc. പണ്ടാരനികിതി ത
രാതേ. 3. divine power? esp. smallpox (= അ
മ്മ). പ. വെച്ചു പോകേണം, നീപ. പിടിച്ചുപോ
(a curse), also in swearing പ. നരകം etc.
പ. അടക്കുക to bury such as have died of the
smallpox. 4. a Shaiva mendicant ചില പ
ണ്ടാരക്കൂട്ടങ്ങളും Nal. — പണ്ടാരത്തി f.

പണ്ടാരക്കപ്പം (2), (പണ്ടാരക്കരം Trav.) taxes
on land, കൊമ്മിഞ്ഞിക്കു പ. അടക്കാത്തതു TP.

പണ്ടാരക്കാർ (2), Government officials, also
പണ്ടാര ആളുകൾ TR. — പണ്ടാരപ്പാടു KU.

പണ്ടാരക്കുറ്റി V2. a church-box (Nasr.)

പണ്ടാരങ്കോഴി see വ — KR.

പണ്ടാരത്തില്ലം KU. a rank among the പോറ്റി
Brahmans.

പണ്ടാരന്മാർ (4) pappaḍam makers in Cochin.

പണ്ടാരപ്പിള്ള 1. the hereditary secretary of
State in Trav. കല്ക്കുളത്ത് ഓമനപ്പുതിയ കോ
വില്ക്കൽ പ. KU. 2. = പ്രവൃത്തിപ്പിള്ള q. v.

പണ്ടാരഭൂമുഖം (3) enclosure of a holy tree.

പണ്ടാരമാക്കുക to lay waste, നിലം ആൎക്കും ഇ
ല്ലാതേ പ’ക്കിക്കളഞ്ഞു vu.

പണ്ടാരവക VyM. Government property.

പണ്ടാരി a treasurer; Shaiva devotee; monk
V1. (No. തിന്നിപ്പണ്ടാരി a glutton, said to
children).

പണ്ടാല paṇḍāla = പണ്ടശാല? N. pr. A certain
Sūdra tribe (to which Tāmūri belongs, B.?).

പണ്ടി paṇḍi T. So. (= പണ്ടം 3) The stomach
തീൻപ.; hence പ. വയറൻ pot-bellied.

പണ്ടിക paṇḍiɤa T. M. C. fr. Te. paṇḍuga.
A feast (see foll.).

പണ്ടു paṇḍụ T. M. (√ പഴ Te. paṇḍu to
ripen, be accomplished) Antiquity. — പണ്ടു കീ
ഴേ or പ. കഴിഞ്ഞതും പടയിൽ ചത്തതും പറയേ
ണ്ടാ No. — പണ്ടേ adv. ഈ മര്യാദ പണ്ടു പണ്ടേ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/626&oldid=184772" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്