താൾ:CiXIV68.pdf/560

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

നാകു — നാക്കു 538 നാഗം

I. നാകു N. pr. of women (Palg.); fr. T. നാകു
Youthfulness; a she-buffalo, a heifer, etc.

II. നാകു nāγu S. White-ant-hill നാകൂദരാൽ
നിൎഗ്ഗമിച്ചു AR. (= പുറ്റു).

നാകുണം nāγuṇam A medic, root, bazar-drug.
ഇപ്പിയും നാ. a. med.

നാകൂർ Nāγūr T.M. (നാഗ ഊർ) N. pr. A town
resorted to by Māpḷa pilgrims.

നാക്കു nākkụ & നാവു, നാ T. M. (√ ന
ക്കുക, C. നാലിഗെ, Te. നാലുക, Tu. നാലായി).
1. The tongue, നാക്കു വടിക്ക to cleanse it. പ
റവാൻ ഏകനാവിന്നു വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ല PatR.;
വായിലേ നാവിന്നു നാണമില്ലെങ്കിൽ prov.; പ
റഞ്ഞു വായിൽ നാവു ചേരുമ്മുമ്പേ TP. ere he
had finished speaking. നിന്നോടു നാവെടുത്തു
രെപ്പതിന്ന് അല്ലലുണ്ടു RC.; നമുക്കു നാവെടുത്തു
പറഞ്ഞുകൂടാ TR. so sick. നാവെപ്പൊരിച്ചു
ഞാൻ ചാകുന്നുണ്ടു Pay.; നാവരിഞ്ഞു CG. 2. what
is tongue-like, (വെറ്റിലയുടെ നാക്കും മൂക്കും ക
ളക), the tongue of a balance; the clapper of
a bell നാക്കില്ലാത്ത മണികളും — മാന്യമല്ല VyM.;
പാരം എരിയുന്ന തീയുടെ നാക്കിനെ കരം കൊ
ണ്ടു പിടിക്കിലും KR. tongue of fire. നാക്കും
പൊടിപ്പും Nal. ornament of kings — (hence:
അണ്ണാക്കു, ചെറുനാ., കുറുനാ., കരിനാ., തി
രുനാക്കു).

നാക്കടിക്ക to bite the tongue, നാ'ച്ചും കണ്ണു തു
റിച്ചും MR. (one drowned).

നാക്കടുപ്പം a harsh tongue (= കരിനാക്കു).

നാക്കിടുക to low, as cattle. — VN. നാക്കിട്ടം V1.

നാക്കില the end of a plantain leaf used as
plate. നാ മുറിച്ചിട്ടു കൊണ്ടയിട്ടു TP. set food
before him; (opp. മുതുവില).

നാക്കു പറ്റുക 1. to be thirsty. 2. = വാക്കു ഫ
ലിക്ക.

നാക്കുപാമ്പു V1. an earthworm, see നാഞ്ഞൂൽ.

നാക്കുമീൻ the sole-fish, Pleuronectes B.

നാത്തവള a disease, the frog (= ചെറുനാക്കു 2.).

നാന്തല the tip of the tongue (see കോന്തല
prov.), a ready tongue. ദൃഷ്ടികൾ ചെന്ന
വന്നാവിൻ തലെക്കലേ പെട്ടെന്നുറെച്ചു തറെ
ച്ചുനിന്നു CG. her eyes were fixed on his

tongue, expecting life or death from his message.

നാപ്പുൺ, നാപ്പൂക്കൽ a boil on the tongue.

നാവടക്കം silence.

നാവരൾ്ച a parched tongue.

നാവിൽപാഠം learning by heart.

നാവുക്കാരം (ക്ഷാരം) harsh language V1.

നാവുക്കിടാവു a suckling, ചെറിയ നാ'വിൻ ക
രച്ചൽ.

നാവെന്തുപോക the tongue to be corroded
from excessive use of chunam.

നാവേറു malediction, (= നാവിൻദോഷം).

നാഗം nāġam S. 1. A snake, esp. the Cobra
(fr. നഗ്നം?). മണി നാ'ങ്ങൾ കരിനാ'ങ്ങളും പു
നഃ PR. (the latter a very large hooded snake).
2. myth, serpents with human faces, that
once ruled in Kēraḷa KU. 3. an elephant (po.).

നാഗകേശരം = നാഗപ്പൂ (or Pentapetes phœ
nicia Rh.).

നാഗച്ചെമ്പു B. pinchbeck.

നാഗണത്തി V1. a bird. (നാകണച്ചയനൻ RC.
fr. നാകു, അണ, ശയനൻ = നാഗശായി).

നാഗത്താളി V1. Trichosanthes anguina, (also =
കുലച്ചിൽ). B. = Cactus.

നാഗത്താൻ (hon.) a serpent as worshipped
in Kéraḷa. നാ'ന്മാർകോട്ട, vu. നാൎത്താൻ
കോട്ടം tree & fane inhabited by a conse-
crated serpent.

നാഗദന്തി GP 64. Iatropha glauoa (or Tiari-
dium Ind.), നാകോന്തി a. med.

നാഗപടം a neck-ornament in the shape of a
serpent's hood, നാഗപടക്കുഴ, പൊന്നിന്നു
ള്ള നാകപടം TR.; നാ. ബിംബത്തിന്നു ചാ
ൎത്തി MR. — നാഗപടക്കോവ id. with 7 or
9 തൊത്തും പടവും from which ഞേലി or
പാറ്റ are suspended & having together
the appearance of one serpent's hood — (also
ear-ornament V1.).

നാഗപട്ടണം N. pr., the town Negapatam.

നാഗപുരി N. pr., a fane of നാഗേശൻ; the
residence of a younger branch of Travan-
core KM.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/560&oldid=184706" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്