താൾ:CiXIV68.pdf/545

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ധൌടു — ധ്രുവം 523 ധ്വംസം — ധ്വാന്തം

ധോരണിക്കാരൻ a dauntless, dashing
fellow — (what is ഘനരുധിരധോരണിനീർ
ChVr. 6, 17; al, .... ണീപൂരിതേ ഭൂതലേ?).

ധൌടു dhauḍụ (C. Te. ദൌഡു, H. dauṛ fr.
ധോർ S.) Incursion, invasion. കപ്പൽ ധൌടു
പോക to cruise.

ധൌതം dhauδam S. part. (ധാവ 2.) Washed.

ധ്മാതം dhmāδam S. part. (ധമ്) Blown.

ധ്യാനം dhyānam S. (ധീ). Contemplation നിൻ
മുഖാംബുജം ധ്യാ. ചെയ്തു തന്നേ ജീവനം ധരി
ച്ചു Nal.; ധ്യാ. ഉറപ്പിച്ചു മൌനം ദീക്ഷിച്ചു ഹോ
മം തുടങ്ങിനാൻ AR. fixing the mind on the
Deity; meditation പരമേ ഗുരവേ നമ: (sic) ഇ
തൊക്കയും ധ്യാനം (huntg.) formula of prayer.
adj. എന്നെ ചിത്തേ ധ്യാനനായിരിപ്പവൻ Bhg.
meditating.

ധ്യാനനിഷ്ഠൻ settled in meditation.

ധ്യാനമൂകം absorbed in meditation & dumb
in consequence, ധ്യാ'ങ്ങളായി മയിലുകൾ KR.

ധ്യാനയോഗം profound meditation.

ധ്യാനശക്തി SiPu. = സങ്കല്പശക്തി.

ധ്യാനി intent on contemplation.

denV. ധ്യാനിക്ക to contemplate കണ്ണുമടെച്ചു
ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന AR. — With Acc. to invoke
ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിപ്പോരും KeiN,; അന്നേരം
അയ്യപ്പനെ ധ്യാ. huntg.

part. ധ്യാതം, ധ്യേയം the object of contempla-
tion, മനസ്സിങ്കൽ ധ്യേയനാം എന്നേ Bhr.

ധ്രുവം dhruvam S. (ധൃ) 1. Fixed, abiding;
sure അതിന്നു ധ്രുവദൃഷ്ടാന്തം ഒന്നു ചൊല്ലുവൻ
KeiN. 2. adv. certainly. 3. the polar star
ധ്രുവത്തിന്റെ പേർ ജലജോയം astrol. ധ്രുവം
കൂട്ടുക B. to make an astrological calculation.

ധ്രുവൻ 1. the polar-star, personified ധ്രുവനാം
വിഷ്ണുഭക്തൻ Bhg. 2. the celestial pole ധ്രുവ
നെക്കണ്ടാൽ ൬ മാസത്തിന്നുള്ളിൽ മരണം വരി
കയില്ല (superst.)

ധ്വംസം dhvamsam S. Falling to pieces. ഹിം
സകൊണ്ട് ഒരു പദത്തെ ലഭിച്ചാൽ ധ്വം. ഉണ്ട
തിന്നു ChVr. disappearing (= ക്ഷയം); hence:
കുലധ്വംസകൻ destroyer of his family KR.

ധ്വംസനം (act.) destroying; destruction പാ
പധ്വം'മായ യാഗം Bhr.; മാരധ്വം'ബ്രഹ്മാദി
കൾക്കും നീക്കാമല്ല Bhr. the troublesome
power of Kāma. ധ്വം. ചെയ്തുപോക money
etc, to be lost.

denV., f. i. ധൎമ്മത്തെ ധ്വംസിക്കുന്ന പുത്രൻ PT.
a law-breaker.

part. ധ്വസ്തം fallen, gone ധ്വസ്തതമോബലം
[Bhg.

ധ്വജം dhvaǰam S. (ധൂ?). A banner, flag, ensign.

ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ erecting a flag-staff. —

ധ്വജിനി an army.

ധ്വനി dhvani S. (G. tonos) Sound, voice = സ്വ
നം, f. i. ധ്വനിപ്പിഴയുള്ള വീണ V2. out of tune.
പൂൎവ്വപക്ഷമാം വേദധ്വനി കേട്ടിട്ടു Bhg.

denV. ധ്വനിക്ക V1. to sound.

CV. ധ്വനിപ്പിക്ക to make to resound, as മണി
[etc.

ധ്വര dhvara (C. Tu. ധൊര, see തുര). Master,
lord. ധ്വരമാർ TrP. (V1. has ധുര, ദുര a man
of rank, esp. in Pāṇḍi). പീലിസായ്പ ധൊര
അവൎകൾക്കു സ്വാമിനാഥപട്ടർ സലാം TR.
to Mr. Peile.

ധ്വാംക്ഷം dhvāṅkšam S. A crow; also വൃദ്ധ
ധ്വാംക്ഷകൻ PT.

ധ്വാനം = ധ്വനി.

ധ്വാന്തം dhvāndam S. Wrapped; darkness.

ന NA

ന is related with ഞ (നാം from ഞാൻ) and യ
(നുകം, യുഗം; ആകിന = ആകിയ). At the
close of syllables it represents the Dravidian
ൻ, which belongs not to the Dentals but to
the 6th Vargam; hence it passes by the Tamil
laws of euphony into ൽ, as പൊൻ, പൊല്പൂ;
whilst original ൽ changes before Nasals into
ൻ (നൽ, നന്മ; ഗുല്മം, ഗുന്മം). Double ന്ന in
Dravidian words is derived from Tamil ന്റ
(as നന്നി, T. നൻറി; കന്നു, T. കൻറു, C. കറു)


66*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/545&oldid=184691" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്