താൾ:CiXIV68.pdf/542

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ധാത്രി — ധാര 520 ധാരണം — ധാവകൻ

പല എല്ലു വസ ശുക്ലം gen. chyle, blood, flesh,
fat, marrow, bone, semen; the latter called
അന്ത്യധാതു). 3. semen (vu.) ധാതുകെടുക; also
the pulse to sink. 4. metal.

ധാതുക്ഷയം (3) impotence.

ധാതുവാദം, ധാതുക്രിയ (4) metallurgy.

ധാത്രി dhātri S. (ധാ to suck) 1. A nurse മക്ക
ൾ്ക്ക് ഒരു ധാ. യായീടേണം Nal. 2. the earth;
ധാത്രീന്ദ്രൻ AR. a king.

ധാനം dhānam S. (ധാ to put) Containing.

ധാനി a place to keep something, a seat. ദേവ
ധാനി Bhg. Indra's residence. രാജധാനി q. v.

ധാന്യം dhānyam S. ( ധാന grain). Corn, grain,
esp. നെല്ലു; രസധാ. rank corn, നീരസധാ.
meagre corn.

ധാന്യവൎദ്ധനം lending grain for seed at usu-
rious interest.

ധാന്യവൃദ്ധി first-fruits, നിറ.

ധാന്യസാരം grain after threshing, പൊലി.

ധാന്യാമ്ലം sour gruel, വെപ്പുകാടി.

ധാന്വന്തരം dhānvandaram S. Coming
from Dhanwantari KU. ധാ'രജപം a Mantram
for epilepsy, etc. med. ധാന്വന്തരീമൂൎത്ത്യാ ആയു
ൎവ്വേദോപദേശത്തിന്നവതാരം ചെയ്താൻ Bhg 8.
Višṇu incarnated in Dh.

ധാമം dhāmam S. (ധാ) 1. Home; chief abode
കാരുണ്യധാമാവു RS. കമനീയത്തിന്നു ധാമ ഭ്ര
തൻ PT. 2. = തേജസ്സു, f. i. അദ്വൈതമാകിയ
ധാമത്തെ വന്ദിച്ചു Bhr.

ധായം dhāyam S. (ധാ) Holding.

ധാര dhāra S. (ധാവ്, ധൌ) 1. A jet, as of water
വൎഷധാ. കൾ തൂണുകൾ പോലേ വീണു Bhg.
a continuous stream. കണ്ണിൽനിന്നു ചാടീടുന്ന
ധാ. KumK.; ഹൎഷാശ്രുധാരയും സോദരമൂൎദ്ധ
നി വൎഷിച്ചു AR. — met. വാഗമൃതധാരയിങ്കൽ
തൃപ്തിയില്ല KeiN. 2. a medicinal treatment by
having water, oil, etc. continually poured on
the body ഘൃതധാ., ശിരോധാര, hence ധാര
ചെയ്ക, ധാരക്കലം, — ക്കിടാരം, — ച്ചട്ടി,— ത്തോ
ണി,— പ്പാത്തി a. med. കാച്ചീട്ടു വേണം ധാരയി
ടുവാൻ a. med. താരപോരുക, കോരുക TP.; ഇ
വ എണ്ണയിൽ ഇട്ടു താരകൊൾ്ക, താരയിടുക MM.

3. (ധാവനം) the edge of a sword or instru-
ment V1., ശിതധാര Bhg.

ധാരാഗൃഹം KR. bathing-room with shower-
[bath.

ധാരാധരം (1) a cloud, (3) a sword.

ധാരണം dhāraṇam S. (ധർ) Holding, as ഗ
ൎഭ ധാ., ജീവധാ. etc.

ധാരണ 1. retention ഏതുപ്രകാരം വന്നു എന്ന്
എനിക്കു നല്ല ധാ. യും ഇല്ല TR. recollection.
ധാ. വരുത്തി brought him to his senses;
collection of the mind, at the same time
restraining the breath. കേവലയാകിയ ധാ.
CG.; എങ്കൽ ധാ. ചെയ്യും ചിത്തം Bhg. a
mind settled on me. ഇക്കാൎയ്യപ്രപഞ്ചം മി
ത്ഥ്യയെന്ന ധാരണ ഉറക്കിൽ KeiN. persua-
sion, resolution. 3. a rule യാഗകൎമ്മസ്ഥാ
നധാ. നിശ്ചയം ഇല്ലെനിക്കു VetC.

ധാരാളം dhārāḷam S. (ധാരം q. v., Te. C. T.
M.) Profusion. ധാരാള രൂപമാം പുഷ്പവൎഷങ്ങളും
Nal. showering down incessantly. ധാ' മായി
പ്പെയ്ക vu.; മുതൽകൊണ്ടു ധാ'മായിച്ചെലവഴിച്ചു
TR. liberally, prodigally. ധാ. വെക്ക to be-
come a spendthrift. ധാ'മായിപ്പറക to speak
fluently, enlarge upon; (also ധാറാളം mod.)

ധാരി dhāri S. (ധർ) Holding വേശധാ., ശസ്ത്ര
ധാ. വേഷധാരി etc.

ധാൎമ്മികൻ dhārmiδaǹ S. (ധൎമ്മ) Righteous,
virtuous, ധാ'ന്മാരോടു ഭിക്ഷയും മേടിച്ചു SiPu.
the charitable.

ധാൎമ്മികത VCh. — ധാൎമ്മികത്വത്തെ പാൎത്താൽ
ധൎമ്മരാജാവോട ഒക്കും SiPu. charity.

ധാൎഷ്ട്യം dhāršṭyam S. (ധൃഷ്ടം, Tdbh. ധാട്യം)
1. Boldness, impudence ധാ. തുടൎന്നാൽ അന
ൎത്ഥം വരും ദൃഢം SiPu.; ധാ. പെരുത്തുള്ള ഗോ
പാലകാമിനി PT.; ധാ. എത്രയും പാരം ഉണ്ടു
നാരികൾക്കു Bhr.; ധാ'മോടരുതിതെന്നാഖ്യാനം
ചെയ്തു Bhr. 2. sham, pretence ധാ'മല്ല ഞാൻ
ചൊന്നതു കേൾക്ക നീ KR.

ധാൎഷ്ട്യക്കാരൻ impudent; a counterfeit.

ധാവകൻ dhāvaγaǹ S. (ധാവ്) 1. A runner.
2. cleansing. കംബള ധാ'ന്മാ൪ KR. washermen.
ധാവതി S. he runs ധാ. ചെയ്ക, വെക്ക, chiefly
to run away; hence:

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/542&oldid=184688" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്