താൾ:CiXIV68.pdf/541

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ധൎമ്മം 519 ധൎഷണം — ധാതു

Sah. = ധൎമ്മദാനം; നല്ല ധ'ങ്ങൾ ചെയ്വിൻ Anj.
ധൎമ്മമായിക്കൊടുക്ക to give gratis. ദശലക്ഷണ
മായ ധ. VilvP.; (the highest വാരിദാനം).

Hence: ധൎമ്മകൎത്താവു an arbitrator; lawgiver.
ധൎമ്മകൎമ്മം — കാൎയ്യം a work of duty or (3)
charity.

ധൎമ്മക്കാരൻ (3) a beggar, object of charity; so
ധൎമ്മക്കഞ്ഞി; ധൎമ്മക്കൊള്ളി one who lights
the pile at a charitable funeral, etc.

ധൎമ്മചാരി Bhr. (ധ'കൾ) a fulfiller of his duties,
(fem. ധ'ണി).ധൎമ്മചൎയ്യ Bhr. a virtuous life.

ധൎമ്മഛത്രം (3) an alms-house.

ധൎമ്മജ്ഞൻ versed in law; നാഥധ. AR,. know-
ing a king's duties.

ധൎമ്മടം=തൎമ്മപട്ടണം N. pr., ധ. പിടിച്ചതു
കോയ അറിഞ്ഞില്ല prov.

ധൎമ്മദാനം (3) charity.

ധൎമ്മദാരങ്ങൾ KumK. a lawful (opp. ഉപപത്നി)
& faithful wife, so ധൎമ്മപത്നി SiPu. etc.

ധൎമ്മദൈവം the household God, ധ'വും തലമുടി
യും തനിക്കു നാശം prov.; ധ.പ്രസാദിച്ചാൽ
കുളുൎക്കും തറവാടുകൾ PR.; മകനു പ്രാണൻ
ഉണ്ടായാൽ ധൎമ്മദൈവത്തെ ആടിച്ചു കൊ
ള്ളാം SG. (the vow of ദൈവാട്ടം), the Deity
may be ശാസ്താവ് or any other പരദേവത.

ധൎമ്മധ്വജൻ Bhg. a hypocrite.

ധൎമ്മനീതി, (&ധൎമ്മനിഷ്ഠ) morality, ധ. മറന്നു
ജഗത്ത്രയം ഉപദ്രവിച്ചാർ Bhg.

ധൎമ്മൻ 1. the law personified വ്യവഹാരത്തിങ്കൽ
അധ. എന്നിയേ പ്രവൃത്തിപ്പിച്ചീടുമവൻധൎമ്മ
ന്തന്നേ KR. 2. the God Yama CG; hence
ധൎമ്മപുത്രൻ Bhr., ധൎമ്മജൻ etc. = Yudhish-
ṭhira, Yama's son.

ധൎമ്മപത്നി AR. a lawful & faithful wife.

ധൎമ്മപ്രതിപാലകൻ the preserver of law. സ
കല ധ'൪ TR. (complimentary style); so ധ
ൎമ്മരക്ഷണം Bhr.

ധൎമ്മബുദ്ധി PT. virtuous.

ധൎമ്മയുദ്ധം a just war.

ധൎമ്മരാജൻ Yama(=ധൎമ്മൻ), also his son;ധ'
ജാലയം പുക്കു AR. died.

ധൎമ്മവാൻ righteous, virtuous.

ധൎമ്മവിൽ (വിദ്)=ധൎമ്മജ്ഞൻ Bhr.

ധൎമ്മവിരുദ്ധം unlawful, ഗുരുക്കന്മാർ ധ. ചൊ
ല്കിലും KR. (call suicide unlawful).

ധൎമ്മശാല (1) a court of law, (3) a hospital,
inn.

ധൎമ്മശാസ്ത്രം a code of laws; ധ'സ്ത്രന്യായം VyM.
[legal.

ധൎമ്മസഭ a court of justice.

ധൎമ്മസംഹിത = ധൎമ്മശാസ്ത്രം.

ധൎമ്മസാക്ഷി B. king's evidence.

ധൎമ്മസ്ഥിതി abiding in duty; the rule of law
എന്നുമേ ധ. പിഴയായ്ക UR.

ധൎമ്മാത്മാ (വീരൻ AR.) a man of character.

ധൎമ്മാധൎമ്മങ്ങൾ right & wrong. ധ'ളെ നടത്തി,
ധ'ൾ രക്ഷിച്ചുപോരുന്ന (compliment TR.)
maintaining the distinctions of the law.

ധൎമ്മാധികാരി a judge, ധ'കളോടു ചൊല്ലി PT.

ധൎമ്മി (1) virtuous, Superl. ധൎമ്മിഷ്ഠൻ; (2) പ
ശുധൎമ്മി cattle-like. ജരാമരണധൎമ്മി Bhg.
having the qualities of age & death.

ധൎമ്മോപദേഷ്ടാവു instructing in law & duty,
ധ. ധൎമ്മം പിഴെക്കയോ Nal.

ധൎമ്മ്യം lawful, just ഭ്രമിയെ ധ'മായി പാലി
ക്ക KR.

ധൎഷണം dharšaṇam S.(G. thrasos) Daring;
ധൎഷിത violated (woman).
[attacking.

ധവൻ dhavaǹ S. The husband (formed out of
വിധവ), നിജധവനികടം VetC.

ധവളം dhavaḷam S. (ധാവനം) White, fair
ചന്ദ്ര ധ'ങ്ങളായുള്ള ഭിത്തി Bhg.

ധളവായി No. = ദളവായി A commander.

ധാടി. ധാട്യം =ധാൎഷ്ട്യം q.v., ചാടുവചന ധാ
ടികളോടിട കൂടുക ChVr. sallies of witty
sayings; (C. smartness).

ധാതാവു dhāδāvu S. (ധാ, G. the; to put)
Founder, creator, author; Brahma ലോകക
ൎത്താവായുള്ള ധാ. Bhr.; ധാതൃകല്പിതം Nal. fate.

ധാതു dhāδu S. (ധാ) 1. Component constituent
part; element; the verbal root (gram.) വ്യക്ത
മായ ധാതുവെപ്പറയാതേ merely hinting. 2. the
7 elements of the human body സപ്ത ധാതുക്കൾ
Nid. (ത്വൿ രുധിരം മാംസം മേദസ്സ് അസ്ഥി
മജ്ജ ശുക്ലം SidD. രസം ചോര മാംസം നൈ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/541&oldid=184687" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്