താൾ:CiXIV68.pdf/539

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ദ്വിഷൽ — ധനം 517 ദ്വൈതം — ധനു

ശീതോഷ്ണക്ഷുൽപിപാസാദിദ്വിവിധകൾ സ
ഹിച്ചു Bhg. (in Tapas).

ദ്വിഷൽ dvišal S. (part. of ദ്വിഷ്) Hating.
part. ദ്വിഷ്ടം hated. — ദ്വിട്ട്, ദ്വിൾ a foe.

ദ്വീപം dvībam S. (ദ്വി + അപ്) Tdbh. ദീവു, തീ
വു an island. 1. Ceylon. ദ്വീപുപിലാവു Artocar-
pus incisifolia, the bread-fruit tree from Ceylon.
2. the Laccadives ൧൮ ദ്വീപു KU. conquered
by Kōlattiri and governed by the Bībi of
Cannanore for a yearly tribute of 18000 fanam.
ദ്വീപിലേ മേൽ ഇരിക്കുന്ന ജന്മവകാശം, ദ്വീ
പിലേ കച്ചോടത്തിന്റെ ലാഭം TR. 3. one of
the 7 continents. Bhg 5.

ദ്വീപയഷ്ടി (1) an imported staff, the emblem of
a minister, ദ്വീ. യും നല്കി PT1.

ദ്വീപാന്തരം another island, ദ്വീ'ങ്ങളിൽ പോ
ലും വസിപ്പവർ Nal.

ദ്വീപി a leoparḍ. കാന്താരദ്വീപിസിംഹാദി
കൾ RS. & ദ്വീപികാചൎമ്മം Genov.

ദ്വീപുച്ചക്ക (1) a bread-fruit.

ദ്വേഷം dvēšam S. (ദ്വിഷ്). Hatred അപകാ
രം ചെയ്താൽ പ്രത്യപകാരം ചെയ്യേണം എന്നു

വികല്പിച്ചു വരുന്ന ചിത്തപ്രവൃത്തിക്കു ദ്വേഷം
എന്നു പേർ SidD. നമുക്കു കുമ്പഞ്ഞി ദ്വേ. ഉണ്ടാ
ക്കി TR. irritated the H. C. against me.

ദ്വേഷി a hater അവർ ബ്രാഹ്മണദ്വേഷികളാ
യ്ചമഞ്ഞു KU.; മാധവദ്വേഷികൾ CG.

denV. ദ്വേഷിക്ക to hate.

ദ്വേഷ്യം 1. odious. S. 2. M. anger, rage ആ
ദേഷ്യം (sic) മനസ്സിൽ വെച്ചു TR.

ദ്വേഷ്യക്കാരൻ passionate.

ദ്വേഷ്യപ്പെടുക to be angry.

ദ്വൈതം dvaiδam S. (ദ്വിത) Dualism ദ്വൈ
തത്തെക്കൈവിട്ടു CG. (opp. അദ്വൈതം). ദ്വൈ
തഭ്രമം ശമിച്ചു Si Pu.

ദ്വൈതികൾ അതിവാദം ചെയ്യും Bhg.
[dualists.

ദ്വൈധം dvaidham S. (ദ്വിധാ) Duality.

ദ്വൈധീഭാവം 1. duplicity, ambiguity. 2. in-
difference, neutrality (vu. ദ്വൈതികഭാവം).
ദ്വൈ'വും തിരയേണം Bhr. a king must
learn to appear unconcerned, impartial.

ദ്വൈപായനൻ dvaibāyanaǹ S. (ദ്വീപ).
(the islander), Vyāsa; also കൃഷ്ണദ്വൈപായ
നൻ Bhr.


ധ occurs only in S. & H. words.

ധടം dhaḍam = ത്രാസു VyM. Balance as an or-
[deal.

ധനം dhanam S. (ധാ) 1. The prize of a fight,
booty. 2. wealth, money, riches. സ്ത്രീധ. dowry.

ധനഞ്ജയൻ (1) victorious; a name of Arǰuna
Bhr.

ധനദൻ (2) liberal, Kubēra.

ധനധാന്യം wealth of all kinds Anj. ധ'ന്യാ
ദികൾ vu.; ധാദിപദാൎത്ഥവും Bhg.

ധനപിശാചി avarice.

ധനലാഭം gain, ധ.കൊതിക്ക Anj.

ധനവാൻ rich, also ധനാഢ്യൻ; opp. ധന
ഹീനൻ VyM.

ധനാഗമം acquisition of riches നിന്നുടെ ധ.
എങ്ങനേ പറക നീ Mud.; (opp. ധനക്ഷയം).

ധനാദ്ധ്യക്ഷൻ V1. a treasurer.

DHA

ധനാശ hope of money, thirst of wealth.

ധനാശി (Tdbh., ധനാശ്രീ or ധന്യാശീ) a tune
sung at the close of a drama, also മാരധ
നാശി B., (സനാശി So.), ധ. പാടിപ്പോയി
the curtain has dropped; fig. it is all over,
the dream has passed.

ധനാശിക്കാരൻ the collector of contri-
butions at a play.

ധനി wealthy, ധനികളിൽ ആരേ ദരിദ്രനാ
ക്കേണ്ടു KR. — Superl. ധനിഷ്ഠൻ VyM.

ധനികൻ id. എത്രയും ധ. ഞാൻ Nal.; ദരിദ്രനാ
കിലും ധ. ആകിലും KR.; അതിധ. MR.; ത
മ്പുരാന്റെ ധനികപ്രബലത MR. the influ-
ence of his wealth, (see ധന്യൻ).

ധനു dhanu S. & ധനുസ്സ് 1. A bow. ധനുസ്സെടു
ക്ക Bhr. archery. മഹിതങ്ങളായ ധനുസ്സുകൾ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/539&oldid=184685" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്