താൾ:CiXIV68.pdf/524

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ദളം — ദാന്തൻ 502 ദാപനം — ദാരിദ്ര്യം

വന്മാർക്കു ദഹിക്കുന്നത് എങ്ങനേ Bhg. (= ബ്ര
ഹ്മസ്വം). 2. v. a. ലോകത്തെ ഇവൻ ദ
ഹിക്കും KR.; ബ്രാഹ്മണരെ ദഹിക്കരുതാർക്കു
മേ, നേത്രാഗ്നിയിൽ ദ'ച്ചു Bhr, consumed.
അജ്ഞാനത്തേ ദഹിയാ KeiN.; നമ്മെ ദഹി
പ്പാൻ Nal.; രാമൻ കണ്ണിനാൽ നിന്നേ ദഹി
ച്ചീടും KR.

v. a. & CV. ദഹിപ്പിക്ക 1. to burn, chiefly
corpses ചുട്ടു ദഹിപ്പിക്കുന്നു TP.; അജ്ഞാനം
ദഹിപ്പിപ്പതു ഞാൻ Bhr.; ദഹിപ്പിച്ചു വിഗ്രഹം
Nal. 2. to digest പാൽ വെണ്ണ ദഹിപ്പി
പ്പാനായി CC.

ദഹ്യം combustible. — ദഹ്യമാനം digestible.

ദളം daḷam 1. S. = ദലം A leaf. 2. aC. Te, Tu. aM.
(T. തളം) army, ദളവായി (& ധ —) a general;
minister in Travancore or Cochin ദളവാരാമയ്യൻ
TrP. (1848). ദളകൃത്യം, ദളകൃത്തം his office B.

ദാക്ഷിണ്യം dākšiṇyam S. (ദക്ഷിണ) 1 .Clever—
ness എന്തൊരു വിദ്യയിൽ ദാ. Nal. 2. politeness,
amiability ദാക്ഷിണ്യവാക്കുകൾ AR.; ദാ. ഉണ്ടാ
ക to sympathize.

ദാക്ഷിണാത്യൻ Southern, ദാ'രാം രാജാക്കൾ KR.

ദാക്ഷ്യംBhg. = ദക്ഷത.

ദാഖല Ar. dākhil, Entry of goods in custom—
houses; ദാ. ചെയ്ക, കൊടുക്ക. [മാതളം.

ദാഡിമം dāḍimam S. A pomegranate = താളി

ദാതാവു dāδāvụ S. (ദാ. L. do) A giver, donor;
liberal person, അതിദാതാവിനോടു വൈരമ
രുതു. [വം.

ദാതൃവാദം false promises = ലാലാടികന്റെ ഭാ

ദാതവ്യം o to be given = ദേയം — അദാ'മത്രെ കുമാ
രി Brhmd.

ദാനം dānam S. (L. donum) A gift ദാനം എന്നു
ള്ളതെല്ലാം ദാതാവിൻ വശം എന്നു ചൊല്ലിക്കേ
ൾപു KR.; ദാനം ചെയ്ത പശുവിന്നു പല്ലു നോ
ക്കരുതു prov.

ദാനപത്രം, — പ്രമാണം a deed of gift.

ദാനശീലൻ liberal. Bhr. — ദാനശീലത്വം Bhg.

ദാനവൻ dānavaǹ S. (ദാനു Ved.) A demon.
ദാനവാരി the enemy of the Asuras, Višṇu.
Bhg.

ദാന്തൻ dāndaǹ S. part, (ദമ്) Tamed, subdued,
ദാന്തി = ദമം self—command, modesty.

ദാപനം dābanam S. (V. C. of ദാ) causing to
give, demanding payment.

ദാമം dāmam S. (ദാ. Gr. deō, bind) A rope. മുത്തു
ദാമം KR. = മാല്യം. [CG.

ദാമോദരൻ with a rope round the body, Višṇu

ദായം dāyam S. 1. (ദാ. 1.) A gift. 2. (ദാ. 2. to
mow, cut; G. daiō) a portion, part, Tdbh.

തായം inheritance.

ദായകൻ (1) giving; a donor.

ദായഭാഗം partition of inheritance, ദായവിഭാ
ഗത്തിന്നുള്ളപ്രകാരവും Bhr.

ദായാദൻ (ആദൻ) an heir VyM. ദായാദമന്നർ
SiPu.; ദായാദഭാവം നടിക്കേണ്ട ChVr.

ദായാദി (Tdbh., ദായാദ്യം inheritance) & ത —
1. inheritance. ആത്തെന്മാരുടെ ദായാദി അ
വകാശം MR. 2. relations, family പ്രദോ
ഷമാഹാത്മ്യം ദായാദിവൎദ്ധനം SiPu. ദായാ
ദിവഴക്കു dispute among relations.

ദായാദികം Bhg. inherited.

ദായാദിക്കാർ relations, cousins, MR. even
distant relations (Palg. = മുതൽസംബ
ന്ധമുള്ളവൻ).

ദായി (1) a giver ആനന്ദദായി CC.

ദായ്മ Ar. dāim, Perpetually, always.

ദാരം dāram S. 1. A hole (ദർ). 2. pl. ദാരങ്ങൾ
wife (also Sing. aM. എന്നോടു ദാരത്തേയും ക
വൎന്നു RC). ചന്ദ്രന്റെ ദാരങ്ങളായവൾ Nal.; ദാ
രങ്ങളോടു പറഞ്ഞു VetC. ദാരദാനമഹാപുണ്യം
KR. meritorious gift of a wife. ദാരകൎമ്മം കഴി
പ്പിക്ക SiPu. marriage. [CG.

ദാരകൻ S. a son, boy ആരണന്തന്നുടെ ദാ'ന്മാർ

ദാരണം (l) splitting ക്രകചംകൊണ്ടു ദാ. ചെയ്ക
Asht. to saw asunder. അസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു ശരീ
രങ്ങൾ ദാ. ചെയ്തു Nal.

ദാരാദത്തം? Gift, as of a wife, or = ഉദകം ചെ
യ്തു (= ധാരാ?). പറമ്പും പൊന്നും കോവിലുക്കാ
യിട്ട് ദാ. ചെയ്തു TR. (inscription in a Palg—
hat temple).

ദാരിദ്യ്രം dāriďryam S. (ദരിദ്ര) Poverty.

ദാരിദ്യ്രപ്പച്ച (loc.) = എരോപ്പത്തുമ്പ impoverish—
ing weed.

ദാരിദ്യ്രത്വം poverty, എങ്ങുമേ ദാ. ഇല്ല Nal.

ദാരിദ്യ്രവാൻ VetC. poor.


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/524&oldid=184670" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്