താൾ:CiXIV68.pdf/471

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

താഴുക 449 താഴ്ക്ക — തികക്ക

top of a temple, a gilt vase (T. തകഴിക,
S. സ്വൎണ്ണകുംഭം) V2. met. ദുരിതാനാം താഴി
കക്കുടം ChVr. the chief sin.

താഴുക, താണു tāl̤uγa T. M. (C. Te. Tu. താ
ളു to bear & തറു), from താഴ്, തഴുക 1. To sink
below or lower, to droop താഴും എൾപ്പൂ Anj.
(see താവുക 3). ഭാൎയ്യമാരിൽതാണു പോകല്ല SiPu.
submit. ആരോടും താ. ഇല്ല ഞാൻ KR. I shall
succumb to none. 2. to come low, to descend
വിഷം ഉദരേ താഴായ്ക Bhg.; to land കപ്പൽ
വടകരപ്പന്തലിൽ താണില്ല TP. (=കിഴിക).
3. to bow അവനെത്താണു തൊഴുതു Bhr.; അവ
ന്റെ കാലിണതാണു തൊഴുതു നമസ്കരിച്ചു Mud.;
രാജനേത്താണു വണങ്ങിനാൻ SiPu. bowed
low to him. 4. to settle, subside വെള്ളം താ.;
വെയിൽ താണപ്പോൾ towards evening. — to be
depressed, reduced.

adj. part. താണ low, താണകണ്ടം, താണപുറ
ത്തേ വെള്ളം നില്ക്കൂ prov. താണജാതികൾ
=ഹീന; അതിൽത്താണതു TR. inferior to
that. താണവീതി the coast—way.

താണിരിക്ക to be bent, reduced, to cower for
shooting, etc.

താണുപോക to sink, decrease, grow poor.

Inf. താഴ, താഴേ 1. under, below, down, താ.
ക്കൊയ്തവൻ ഏറേച്ചുമക്കേണം prov.; ഇതിൽ
ത്താഴേ എഴുതിയ കല്പന TR. 2. താഴേ
also temporal: before reaching that height,
അൎദ്ധരാത്രിക്കു താഴേ സങ്ക്രമം വന്നാൽ, opp.
അ. രാ. കഴിഞ്ഞു.

താഴേഉള്ളവർ (opp. മീതേ or മേലേ ഉള്ളവർ)
Anach. low castes. താഴേവൻ, — തു th
e lowest. — [Payanūr.

താഴക്കാട്ടുമനക്കൽ N. pr., a Brahman chief at

താഴശീല = കൌപീനം.

താഴത്തു = താഴേ 1., as തോണിയിൽനിന്നു താഴ
ത്തിങ്ങിറ AR. താഴത്തു വീണു TR. fell down.
താഴത്തു വെപ്പാനായി നാം ഇത്തുടങ്ങുകിൽ
CG. if we now try to humble them, put down.
താഴത്തേ വീട്ടിൽ opp. മേലേ വീട്ടിലും prov. —
താഴത്തോട്ടു (പട്ടു) downwards & താഴോട്ടു.

താഴായ്മ l. VN. not being depressed or humble.
2. = താളായ്മ lowliness, meekness, സാവധാ
നഭാവം No.

a. v. താഴ്ക്ക & താക്ക (see താക്കുക II.) aM.
To take down, let down നങ്കൂരം നാലും താ
ഴ്ത്താർ Pay.; ആനകൾ ദീനങ്ങളായിത്തൻ ആന
നം താഴ്ത്തു തളൎന്നു കൂടി, ആനനം താഴ്ത്തും ഉയ
ൎത്തിയും CG. depression.

VN. I. താഴ്ച lowness, decline, inferiority; often
താഴ്ചയും വീഴ്ചയും wear tear, defect & loss.
അതിന്നു താഴ്ച വന്നുപോയി decreased, grew
worthless. അവന് ഇന്നേക്കു ൩ ദിവസമായി
താ. TP. low spirits. [Bhg.

II. താഴ്ത്തു a slope, പൂണ്ണാചലത്തിന്റെ താഴ്ത്തു

a. v. താഴ്ത്തുക & താത്തുക=താഴ്ക്ക 1. To
take down, പറമ്പത്തേത്തേങ്ങാ താത്തുവാൻ TR.
2. to let down. രാവണൻ തേർ അവിടേത്താ
ഴ്ത്തി BR.; വിമാനം താ. KU. 3. to put down
വേണ്ടാത ചോറ്റിനു കൈ താഴ്ത്തി TP. excused
himself from eating any more. ശീലയിൽ മാല
താഴ്ത്തി TP. hid. ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടെന്നേത്താ'
വാൻ Bhr. to out—do. 4. to diminish ജന്മി
ഭോഗം കുറഞ്ഞൊന്നും താത്തൊല്ല VyM.

CV. താഴ്ത്തിക്ക f. i. പറമ്പത്തുള്ള മുളകു ചരക്കു
താത്തിച്ചു TR. had the pepper gathered.

താഴ്ത്തിക്കെട്ടി = താഴ്വാരം, ചായ്പ്പ്.

താഴ്പെടുക = കീഴ്പെടുക f.i. പണവും അഥ താ
ഴ്പെട്ട നെല്ലും എല്ലാം VyM. [mility.

VN. താഴ്മ &താണ്മ humiliation, disgrace; hu—

താഴ്വടം (താഴ് 3), see താവടം.

താഴ്വര T. M. aC. declivity, a valley രൈവതമാ
കുന്ന പൎവ്വതം തന്നുടെ താ.; ഗോവൎദ്ധനത്തി
ന്റെ താ. മേൽനിന്നു ഗോരക്ഷ CG.; ഹിമ
വൽഗിരി തന്നുടെ താ. യിങ്കലാമാറു Bhg.

താഴ്വാരം a veranda lower than the house;
a slope.

താഴ്വീതി lowland; swampy land; coast—way.

VN. താഴ്വു sinking; bottom V1.

തിക see തികയുക.

തികക്ക,ന്നു tiγakka (fr. തികഴ്) To boil,
bubble up, ചാലത്തികന്നൊരു പാൽ കുടിച്ചു, കാ
ളിയന്റെ ശ്വാസങ്ങൾ ഏറ്റു തികന്നു വെള്ളം


57

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/471&oldid=184617" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്