താൾ:CiXIV32.pdf/90

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൬ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം

ഉ. യഹൂദരൊയവനരൊഅടിയാരൊസ്വതന്ത്രരൊനാംഎല്ലാ
വരുംഏകശരീരമാമാറുഒരാത്മാവിൽസ്നാനംഏറ്റുഎല്ലാവരും
ഒർആത്മാവെയും കുടിക്കുമാറാക്കപ്പെട്ടു−(൧കൊ.൧൨,൧൩)

൩൪൭−ഏകാത്മാവുള്ളഈശരീരത്തിന്നുപെർഎന്താകുന്നു−

ഉ. ദൈവത്തിന്റെസഭ.(൧കൊ.൧, ൨)

൩൪൮− ഈദെവസഭെക്ക്ശുദ്ധസാധാരണസഭഎന്നുപെർവരു
വാൻഎന്തു കാരണം−

ഉ. സഭയല്ലൊഅവന്റെശരീരംഎല്ലാറ്റിലുംഎല്ലാം നിറെക്കു
ന്നവന്റെനിറവുതന്നെ(എഫ.൧,൨൩)−എകശരീരവുംഎ
കആത്മാവും(ഉണ്ടു)− കൎത്താവ്ഒരുവൻവിശ്വാസംഒന്നു, സ്നാനം
ഒന്നു(നാം)എല്ലാവൎക്കുംമെല്പെട്ടുംഎല്ലാവരെകൊണ്ടും(പ്രവൃ
ത്തിച്ചു)എല്ലാവരിലുംഇരുന്നുംഎല്ലാവൎക്കുംഒരുദൈവവുംപിതാ
വുമായവനുണ്ടു−എങ്കിലുംനമ്മിൽഒരൊരുത്തന്നുകൃപനല്ക
പ്പെട്ടതു ക്രിസ്തദാനത്തിന്റെഅളവിന്നുതക്കവണ്ണമെ(എഫ
൪, ൪−൭)− കൃപാവരങ്ങൾപകുപ്പുകൾഉണ്ടുഎകാത്മാവുതാനും
ശുശ്രൂഷകൾ്ക്കപകുപ്പുകൾഉണ്ടു കൎത്താവ്ഒരുവൻ വ്യാപാര
ങ്ങൾ്ക്കുംപകുപ്പുകൾഉണ്ടുഎല്ലാവരിലുംഎല്ലാംവ്യാപരിക്കുന്ന
ദൈവംഒരുവൻതന്നെ−എന്നാൽആത്മാവ്ഒരൊരുത്തനി
ൽവിളങ്ങുന്നവിധംസഭയുടെഉപകാരത്തിന്നത്രെനല്കപ്പെടുന്നു−
ശരീരം ഒന്നുഎങ്കിലുംപലഅവയവങ്ങൾഉള്ളതാകുന്നതല്ലാ
തെശരീരത്തിന്റെഅവയവങ്ങൾപലതായിരുന്നുംഎല്ലാം
ഒരുശരീരം ആകുന്ന പ്രകാരംതന്നെക്രിസ്തനുംആകുന്നു−
നിങ്ങളൊക്രിസ്തന്റെശരീരവുംഅംശമംശമായിട്ടുഅവയ
വങ്ങളുംആകുന്നു−(൧കൊ.൧൨,൪.൧൨.൨൭)

൩൪൯−ദെവസഭെക്ക്തലയായവൻആർ−

ഉ. കാണാത്തദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയുംസൃഷ്ടിക്ക്ഒക്കയും

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV32.pdf/90&oldid=196073" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്