താൾ:CiXIV32.pdf/113

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഒന്നാമത്തെഅപെക്ഷ ൧൦൮

(൧കൊ.൧,൧൭–(൧൨൧)

൪൨൩– സുവിശെഷശുശ്രൂഷചെയ്വാൻപ്രാപ്തിഎങ്ങിനെവരുന്നു

ഉ. ഞങ്ങളിൽനിന്നുവരുംപൊലെസ്വകീയമായിതന്നെവല്ല
തുംസങ്കല്പിപ്പാൻഞങ്ങൾപ്രാപ്തർആകുന്നുഎന്നല്ലഞങ്ങ
ളുടെപ്രാപ്തിദൈവത്തിൽനിന്നത്രെഅവൻഞങ്ങളെ
പുതുനിയമത്തിന്റെശുശ്രൂഷക്കാർആകുവാൻപ്രാപ്തർ
ആക്കിഅക്ഷരത്തിന്നല്ലആത്മാവിന്നത്രെഅക്ഷരമ
ല്ലൊകൊല്ലുന്നുആത്മാവത്രെജീവിപ്പിക്കുന്നു—(൨കൊ.൩,൫)

൪൨൪– സുവിശെഷത്തെസെവിക്കുന്നവൻവാക്ക്കൊണ്ട്അല്ലാതെ
ദൈവനാമത്തെഎങ്ങിനെവിശുദ്ധീകരിക്കെണ്ടതു—

ഉ. തനിക്കുള്ളആടുകളെപുറത്തുകൊണ്ടുപൊകുമ്പൊൾഅവറ്റി
ൻമുമ്പെനടക്കുന്നു—ആടുകളുംഅവന്റെശബ്ദത്തെഅറികകൊ
ണ്ടുഅവന്റെപിന്നാലെചെല്ലുന്നു.(യൊ.൧൦,൪—തീത.൨,൭)—

൪൨൫–വഴിയിൽനിന്നുതെറ്റാതെഇരിപ്പാൻഎന്ത്സൂക്ഷിക്കെണ്ടു—

ഉ. എങ്കൽനിന്നുകെട്ടസൗഖ്യവചനങ്ങളുടെമാതിരിനീക്രി
സ്തയെശുവിങ്കലുള്ളവിശ്വാസസ്നെഹങ്ങളിലുംധരിച്ചുകൊൾക—
നമ്മിൽഅധിവസിക്കുന്നവിശുദ്ധാത്മാവെകൊണ്ടുആനല്ലഉ
പനിധിയെസൂക്ഷിച്ചുകൊൾക—(൨തിമ.൧,൧൩)

൪൨൬–കള്ളഉപദെഷ്ടാക്കന്മാർഎങ്ങിനെഉള്ളവർആകുന്നു—

ഉ. അവർനിങ്ങളെവ്യൎത്ഥത്തിൽആക്കുന്നു—യഹൊവയുടെവാ
യിൽനിന്നുവന്നപ്രകാരംഅല്ലതങ്ങളുടെഹൃദയത്തിൽതൊ
ന്നിയ(ദൎശനം)പറയുന്നു(യിറ.൨൬,൧൬)–൧൨൦,൧൨൩.

൪൨൭–ക്രിസ്തസഭയിലുംഅപ്രകാരംഉണ്ടാകുമൊ—

ഉ. (ദെവ)ജനത്തിൽകള്ളപ്രവാചകന്മാരുണ്ടായപ്രകാരം
നിങ്ങളിലുംനാശമുള്ളമതഭെതങ്ങളെനുഴയിച്ചുതങ്ങളെവി
ലെക്ക്‌വാങ്ങിയനാഥനെതള്ളിപ്പറഞ്ഞകൊണ്ട്

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV32.pdf/113&oldid=196038" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്