താൾ:CiXIV31 qt.pdf/598

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

മടു 584 മണം

മടങ്ങുന്നു, ങ്ങി, വാൻ.v. a. 1. To bend, to become bent
or folded. 2. to return. 3. to be cast down, dispirited. 4.
to fail, to suffer loss. 5. to be routed, defeated.

മടച്ചിൽ, ലിന്റെ. s. Plaiting, folding, braiding, wat-
tling.

മടത്തുത്ഥം, ത്തിന്റെ.s. A Tamul name for Calamine.

മടന്ത, യുടെ. s. A species of wild yam or its stem.

മടമ്പ, ിന്റെ. s. The heel.

മടയൻ, ന്റെ.s. A stupid, ignorant, foolish person.

മടയുന്നു, ഞ്ഞു, വാൻ. v. a. 1. To plait, to braid. 2. to
wattle, to weave.

മടൽ, ലിന്റെ. s. 1. A bough of any palm tree, as the
cocoa-nut tree, the areca-nut tree, the palmira tree, &c.
2. the fibrous coat of the cocoa-nut.

മടൽതെങ്ങാ, യുടെ. s. A fresh cocoa-nut entire.

മടൽപ്രായം, ത്തിന്റെ, adj. Foolish, stupid, dull.

മടവാർ, രുടെ. s. A woman.

മടവാൾ, ളിന്റെ. s. A hatchet, a small axe.

മടി, യുടെ. s. 1. Idleness, laziness, indolence, aversion
from labour. 2. dislike, unwillingness, backwardness. 3.
the lap, the waist, the bosom. 4. bashfulness, shame,
modesty. 5. fear, doubt. മടിയിൽ വെക്കുന്നു, To put
in the lap, to put in the cloth round the waist, to put
into the pocket. മടിപിടിക്കുന്നു, To seize a person by
the waist.

മടിക്കുത്ത, ിന്റെ. s. A cloth round the waist, or the
ends of the cloth passed round the loins and tucked in
so as to hold the whole together.

മടിക്കുന്നു, ച്ചു, പ്പാൻ. v. n. 1. To be idle, lazy, to be a-
verse from. 2. to be unwilling, to be backward. 3. to be
bashful. 4. to fear, to doubt.

മടിച്ചിൽ, ലിന്റെ. s. 1. Plaiting, folding, platting. 2.
a plait, a fold, a plat.

മടിത്തൊക്ക, ിന്റെ. s. A small pistol.

മടിപ്പ, ിന്റെ. s. 1. A fold, a plait. 2. complication.

മടിയൻ, ന്റെ. s. An idle, lazy fellow, an idler.

മടിയുന്നു, ഞ്ഞു, വാൻ. v. n. 1. To be bent, folded. 2. to
be coiled up.

മടിശ്ശീല, യുടെ. s. 1. A purse, chiefly one fastened to
the girdle. 2. principal, stock.

മടു, വിന്റെ. s. Honey.

മടുക്ക, യുടെ. s. A tree.

മടുക്കുന്നു, ത്തു, പ്പാൻ. v. n. 1. To be foiled, overcome,
defeated. 2. to despair. 3. to be ashamed. 4. to dislike,
to be averse from. 5. to be weary, faint. 6. to decline,
to decrease in price.

മടുപ്പ, ിന്റെ. s. 1. Failure, defeat. 2. despair. 3. shame.
4. dislike. 5. weariness, faintness. 6. decrease in price.

മടുപ്പിക്കുന്നു, ച്ചു, പ്പാൻ. v. a. 1. To overcome, to de-
feat. 2. to cause to despair. 3. to make ashamed.

മടുമലർ, രിന്റെ. s. A fresh flower.

മടെക്കുന്നു, ച്ചു, പ്പാൻ. v. a. To take pains, to labour
diligently, to be industrious.

മടെപ്പ, ിന്റെ. s. Taking pains, labouring diligently,
industry.

മട്ട, adj. 1. Bent back or down. 2. deaf. 3. withered, thin.

മട്ട, ിന്റെ. s. 1. The lees, sediment, or refuse of any li-
quor. 2. a conical pile left by tank-diggers in order to
ascertain the depth of their work. 3. honey. 4. custom,
manner, regulation, moderation. 5. limits, bounds. മട്ടി
ടുന്നു, 1. To make a regulation, to fix rules. 2. to limit.

മട്ടക്കുതിര, യുടെ. s. A small horse, a poney.

മട്ടക്കൊമ്പ, ിന്റെ. s. A horn growing backwards or
downwards.

മട്ടച്ചെകിടൻ, ന്റെ. s. A deaf man.

മട്ടച്ചെരുവ, യുടെ. 1. Solder. 2. alloy.

മട്ടത്തരം, ത്തിന്റെ. s. Rudeness, rusticity, roughness.

മട്ടപ്പണം, ത്തിന്റെ. s. A gold fanan with much al-
loy in it.

മട്ടം, ത്തിന്റെ. s. 1. A rule, a carpenter's square. 2. al-
loy. 3. solder. 4. a poney. മട്ടം കൂട്ടുന്നു, To mix with
alloy. മട്ടം, ചെൎക്കുന്നു, To mix alloy with gold, &c.

മട്ടിപ്പാൽ, ലിന്റെ. s. Coarse incense.

മട്ടെക്കുന്നു, ച്ചു, പ്പാൻ. v. n. To be ashamed.

മഠപതി, യുടെ. s. A mendicant devotee.

മഠപ്പാട, ിന്റെ. s. See മഠം.

മഠപ്പുറം, ത്തിന്റെ. s. See the following.

മഠം, ത്തിന്റെ. s. A school, college, or residence for
young Brahmans prosecuting their studies. This word is
also applied to the residence of some petty kings and
head men, to that of a Guru or spiritual guide, or of a
Bishop.

മഡ്ഡു, വിന്റെ. s. A sort of drum. നെടുന്തുടി.

മണക്കുന്നു, ത്തു, വാൻ. v. a. To smell, to inhale. v. n.
To smell, to have or yield any particular scent or odour.

മണത്തക്കാളി, യുടെ. s. A plant bearing a small black
fruit, Solanum nigrum.

മണത്തരി, യുടെ. s. Granulated particles.

മണപ്പിക്കുന്നു, ച്ചു, പ്പാൻ. v. c. To cause to smell,
to let smell.

മണം, ത്തിന്റെ. s. Smell, odour, scent, savour, (either
good or bad.)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/598&oldid=176625" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്