താൾ:CiXIV31 qt.pdf/587

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഭാൎഗ്ഗ 573 ഭാവം

ഭാനുവാരം, ത്തിന്റെ. s. Sunday. ഞായറാഴ്ച.

ഭാമ, യുടെ. s. 1. A passionate woman. കൊപമുള്ളവൾ.
2. one of the principal wives of CRISHNA. കൃഷ്ണന്റെ
പ്രധാനഭാൎയ്യമാരിൽ ഒരുത്തി.

ഭാമിനി, യുടെ. s. 1. A passionate woman. കൊപമുള്ള
വൾ. 2. a wife. ഭാൎയ്യ.

ഭാരക്കട്ടി, യുടെ.s. A weight.

ഭാരക്കല്ല, ിന്റെ.s. A large stone put on one end of a
watering machine.

ഭാരതഖണ്ഡം, ത്തിന്റെ. s. A country, India Proper.
ഹിമവാന്ന തെക്ക സെതുവിന്ന വടക്ക ഉള്ള ഭൂ
മി.

ഭാരതന്മ് ന്റെ. s. 1. An actor, a mime. 2. a descend-
ant of Bharata.

ഭാരതം ത്തിന്റെ. s. 1. See the following. 2. the name
of the celebrated epic poem of the Hindus, sometimes
styled the fifth Véda. മഹാ ഭാരതം.

ഭാരതവൎഷം, ത്തിന്റെ. s. Bhárataversha, a country
India Proper. ഭാരതഖണ്ഡം.

ഭാരതി, യുടെ. s. 1. Speech. വാക്ക. 2. a name of Sa-
raswati, the goddess of speech. സരസ്വതി. 3. a branch
of the dramatic art, dramatic recitation or declamation,
the delivery of the dialogue that is composed in elaborate
Sanscrit stanzas.

ഭാരത്തുലാം, ത്തിന്റെ. s. A large or main beam across
rooms.

ഭരദ്വാജി, യുടെ. s. Wild cotton. കാട്ടുപരിത്തി.

ഭാരം, ത്തിന്റെ. s. 1. Weight. 2. a load, a burden. 3.
a charge or obligatory duty, responsibility, onus. 4. op-
pression or heaviness in sickness. 5. importance, conse-
quence. 6. difficulty. 7. a certain weight of 20 Tulams.
adj. 1. Heavy, onerous. 2. obligatory. 3. indisposed. 4.
important. 5. difficult. 6. acute, severe. ഭാരംവഹിക്കു
ന്നു, 1. To manage to govern. 2. to carry a burden.

ഭാരയഷ്ടി, യുടെ. s. A pole or yoke for carrying burdens,
a stick carried over the shoulder with strings attached
to either end of it, forming at their lower extremity a
noose, in which the articles to be conveyed are suspend-
ed. കാവടി.

ഭാരവാഹൻ, ന്റെ. s. A porter, a bearer of burdens.
ചുമട്ടുകാരൻ.

ഭാരി. adj. 1. Great, tall. 2. robust. 3. heavy.

ഭാരികൻ, ന്റെ. s. A porter. ചുമട്ടുകാരൻ.

ഭാൎഗ്ഗവൻ, ന്റെ. s. 1. A name of PARASURÁMA. 2. a
name of SUCRA regent of the planet Venus, and precep-
tor of the Titans or demons.

ഭാൎഗ്ഗവി, യുടെ. s. 1. A name of LECSHMI the god-
dess of riches. ലക്ഷ്മി. 2. a name of the goddess PÁR-
WATI. പാൎവതി.3. the Linear-bent grass, Panicum dac-
tylon and Agrostis linearis. (Lin.) കറുക.

ഭാൎങ്ഗി, യുടെ. s. A plant, Siphonanthus Indica. ചെറു
തെക്ക.

ഭാൎയ്യ, യുടെ. s. A wife espoused according to the ritual.
ഭാൎയ്യാഭൎത്താക്കന്മാർ, Husband and wife.

ഭാൎയ്യാപതികൾ, ളുടെ. s. plu. Husband and wife.

ഭാൎയ്യാവാൻ, ന്റെ. s. A husband whose wife is living.
ഭാൎയ്യയുള്ളവൻ.

ഭാലം, ത്തിന്റെ. s. The forehead, the front. നെറ്റി.

ഭാവ, യുടെ. s. The eighth year in the Hindu cycle of
sixty. അറുവതവൎഷത്തിൽ എട്ടാമത.

ഭാവഗാംഭീൎയ്യം, ത്തിന്റെ. s. Depth or profundity of
intellect. ഗംഭീരഭാവം.

ഭാവദൎശി, യുടെ. s. An attentive servant, one who
watches his master's countenance, and learns by it what
is to be done. ഭാവംനൊക്കുന്നവൻ.

ഭാവന, യുടെ. s. 1. Mental perception, recollection, re-
miniscence, the present consciousness of past ideas, or
perception. ഒൎമ്മ. 2. religious and abstract meditation,
ധ്യാനം.

ഭാവനം, ത്തിന്റെ. s. See the preceding.

ഭാവൻ, ന്റെ. s. A learned man, a Pundit (in the-
atrical language, but especially applicable to the manager,
or principal performer.) നാട്യത്തിൽ വിദ്വാൻ.

ഭാവബൊധകം, ത്തിന്റെ. s. The sign or indication
of any sentiment or passion. മനൊഗതത്തെ തൊ
ന്നിക്കുക.

ഭാവഭെദം, ത്തിന്റെ.s. Change of countenance, pur-
pose, &c.

ഭാവം ത്തിന്റെ. s. 1. State, or condition, of being. 2.
natural state of being, innate property, disposition, nature.
3. meaning, purpose, intention. 4. mind, soul. 5. state
or affection of mind, especially as an object of amatory
and dramatic poetry; two kinds of Bhávas are usually
enumerated, St'hayi, and Vyabhichári; the first of which
comprehends eight varieties, and the second thirty-three.
The first blends both feelings and effects; and sorrow,
and sleep, and passion and death, &c., are equally classed.
amongst the Bhávas; dramatic writers add two other
classes, or Anubháva, and Vibháva. 6. act, action. 7.
movement, gesture. 8. wanton sport or pastime. 9. cor-
poreal expressions of amarous sentiments, or love, of
which the origin and effects are ascribed to the organs

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/587&oldid=176614" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്