താൾ:CiXIV31 qt.pdf/546

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പൊം 532 പൊക്ഷി

അഞ്ച വയസ്സ മുതൽ പതിന്നാറ വയസ്സവരെയു
മുള്ള ബാലൻ.

പൊട,ിന്റെ. s. 1. A hole in the ground. 2. a hollow
in a tree. 3. a blow, a stroke, beating.

പൊട,യുടെ. s. 1. A woman having a beard. താടിയു
ള്ള സ്ത്രീ. 2. a stork.

പൊടഗളം,ത്തിന്റെ. s. 1. A reed, Arundo tibialis,
(Rox.) വെഴം. 2. a sort of grass, Saccharum spontane-
um

പൊടാ; Go, sirrah; this term is sometimes used familiar-
ly by a superior, and in great familiarity among equals.

പൊടി; Go, hussy, a term sometimes of familiar and do-
mestic usage. s. A stork.

പൊടുന്നു,ടി, or ട്ടു, വാൻ. v. a. To strike, to give a blow.

പൊട്ട,യുടെ. s. A kind of grass or rushes growing in
rice corn fields.

പൊണ്ടൻ,ന്റെ. s. A palankeen bearer.

പൊണ്ടി,യുടെ. s. 1. The skin or film of a plantain tree.
2. a vessel made of such skin. 3. the skin of the kernels
of some fruits.

പൊത,ിന്റെ. s. 1. A hole in the ground. 2. a hollow
in a tree.

പൊതകം,ത്തിന്റെ. s. See the following.

പൊതം,ത്തിന്റെ. s. 1. The young of any animal. 2.
a child. ശിശു. 3. a young elephant of ten years old
ആനക്കുട്ടി. 4. a vessel, a boat. കപ്പൽ. 5. the site of
a house or dwelling.

പൊതവണിൿ,ക്കിന്റെ. s. A voyaging merchant.
കപ്പലിൽ കച്ചവടക്കാരൻ.

പൊതവാഹൻ,ന്റെ. s. 1. A rower, a boatman, a
steersman. തൊണിക്കാരൻ. 2. one of the crew that
keeps watch at the mast head. കപ്പലാൾ.

പൊതാധാനം,ത്തിന്റെ. s. Small fry, a shoal of
young fish. പാൎപ്പ.

പൊതിക,യുടെ. s. 1. A potherb, Basetla rubra and
lucida. 2. a beam resting on pillars.

പൊത്ത,ിന്റെ. s. 1. A male buffalo. 2. the name of
a red bird, the Chacora, commonly called the snake bird.

പൊത്തിൻകൊമ്പ,ിന്റെ. s. Buffalo’s horn.

പൊത്രം,ത്തിന്റെ. s. 1. The snout of a hog. പന്നി
യുടെ മൊന്ത. 2. the share of a plough. കൊഴു.

പൊത്രി,യുടെ. s. A hog. പന്നി.

പൊന്നവൻ,ന്റെ. s. One who is capable, competent.

പൊം. A future form of പൊകുന്നു, meaning ablility,
knowledge.

പൊംവഴി,യുടെ. s. 1. Excuse. 2. an expedient, means.

പൊംവഴി നൊക്കുന്നു, To look for an excuse. പൊം
വഴി പറയുന്നു, To make an excuse.

പൊരാ. ind. 1. Insufficient, not enough, deficient, it is
not sufficient. 2. unbecoming, degrading, disgraceful.

പൊരാടുന്നു,ടി,വാൻ. v. n. 1. To fight, to combat,
to wrestle. 2. to quarrel, to contend.

പൊരാട്ടാം,ത്തിന്റെ. s. 1. Combat, wrestling, battle,
war. 2. quarrel, dispute, contention.

പൊരാത്ത. adj. 1. Insufficient, wanting. 2. improper,
unbecoming.

പൊരായ്മ,യുടെ. s. 1. Insufficiency, deficiency, incom-
petency. 2. disgracefulness. 3. vileness. പൊരായ്മ വ
രുത്തുന്നു, To disgrace, to depress, to despise.

പൊരാളി,യുടെ. s. A champion, a brave warrior.

പൊരിടുന്നു,ട്ടു,വാൻ. v. n. 1. To fight, to combat. 2.
to dispute, to contend.

പൊരിമ,യുടെ. s. Strength, power, ability.

പൊരുകാരൻ,ന്റെ. s. 1. A combatant, a wrestler. 2.
a clever, skilful person. 3. a skilful chess-player.

പൊരുന്നു,ന്നു,വാൻ. v. n. To go, to come, to accom-
pany.

പൊരും. ind. 1. Sufficient, enough, abundance. 2. able,
adequate, or equal to. 3. prohibition, no, not.

പൊർ,രിന്റെ. s. 1. War, battle, fight, combat. 2. a
quarrel, dispute, contention. 3. enmity. പൊർകരുതു
ന്നു, To prepare for war.

പൊൎക്ക,ിന്റെ. s. A domestic pig.

പൊൎക്കതക,ിന്റെ. s. A double door.

പൊൎക്കളം,ത്തിന്റെ. s. A field of battle.

പൊൎക്കാൽ,ലിന്റെ. s. The leg from the knee to the
ankle.

പൊൎക്കുവിളി,യുടെ. s. A challenge to fight, defiance.
പൊൎക്കുവിളിക്കുന്നു, To challenge, to defy, to brave,
to call to a contest.

പൊൎമുല,യുടെ. s. A young woman’s breast.

പൊലും. part. 1. Even, so much as. 2. news, so said. 3.
possibly.

പൊലെ. postpos. & adv. As, like, so as, like as, even as,
as soon as.

പൊൽ. ind. A particle of aptote, signifying, 1. News,
(so said, so reported.) 2. likelihood, (probably, possibly.)

പൊഷകൻ,ന്റെ. s. 1. A man who nourishes another.
2. a preserver, a cherisher.

പൊഷണം,ത്തിന്റെ. s. 1. Nourishment, mainte-
nance. 2. preserving, cherishing. 3. increasing.

പൊഷിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To nourish, che-

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/546&oldid=176573" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്