താൾ:CiXIV31 qt.pdf/542

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പൊന്തി 528 പൊൻ

പൊത്തിപിടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To seize round
the shoulders and arms.

പൊത്തിപ്പിടിത്തം,ത്തിന്റെ. s. Seizing round the
shoulders and arms.

പൊത്തുന്നു,ത്തി,വാൻ. v. a. 1. To tie leaves and
thorns on fruit trees. 2. to cover with the hands. 3. to
make signs or motions with the hands by way of con-
tempt. വാപൊത്തുന്നു, To cover the mouth with the
hands, which is commonly done as a sign of reverence or
respect. പൊത്തി പൊതിഞ്ഞുവെക്കുന്നു, 1. To hide,
to conceal, to cover. 2. to make sham or false excuses.

പൊത്തുവരുത്തം. adj. 1. Sufficient, enough, nothing
over, scarcely sufficient. 2. reluctantly consenting. 3.
passable.

പൊത്തൊടിയമുള,യുടെ. s. 1. A bamboo whistling
or rattling in the wind. 2. any hollow bamboo.

പൊൻ,ന്നിന്റെ. s. Gold. adj. 1. Beautiful. 2. excel-
lent. 3. illustrious. പൊന്നൊന്ന പണി പലത,
Golden ornaments are various, gold is one substance;
used to signify, the existence of one God under many
forms, or manifestations.

പൊൻകട്ടി,യുടെ. s. An ingot, or wedge of gold.

പൊൻകമ്പി,യുടെ. s. Gold-wire.

പൊൻകലം,ത്തിന്റെ. s. A golden dish, or plate.

പൊൻകസവ,ിന്റെ. s. Gold thread.

പൊൻകാരം,ത്തിന്റെ. s. Borax.

പൊൻകിണ്ടി,യുടെ. s. A golden jar or vase.

പൊൻകുരണ്ടി,യുടെ. s. A medicinal plant.

പൊൻതകിട,ിന്റെ. s. A flat piece of gold, a gold
plate. പൊൻതകിടകൊണ്ട പൊതിയുന്നു, To over-
lay with gold.

പൊൻതാവടം,ത്തിന്റെ. s. A gold necklace.

പൊൻതുടർ,രിന്റെ. s. A gold chain.

പൊന്ത,യുടെ. s. A thicket overgrown with grass.

പൊന്തൻ,ന്റെ. s. 1. A large useless plantain. 2. a
very stout inactive man.

പൊന്തം. adj. Thick, stout, robust.

പൊന്തൽ,ലിന്റെ. s. 1. Lifting or raising up. 2. a
float on the water.

പൊന്തി,യുടെ. s. 1. A club, a staff. 2. a wooden in-
strument used in fencing.

പൊന്തിക്കാരൻ,ന്റെ. s. One who carries or holds a
club.

പൊന്തിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To lift up, to raise
up. See പൊക്കുന്നു.

പൊന്തിപ്പയറ്റ,ിന്റെ. s. Fencing with clubs.

പൊന്തിയടവ,ിന്റെ. s. Fencing with clubs.

പൊന്തിവാൾ,ളിന്റെ. s. 1. A wooden sword used in
fencing. 2. a stick with a spear enclosed in it.

പൊന്തുന്നു,ന്തി,വാൻ. v. n. To float, to be raised or
lifted up. See പൊങ്ങുന്നു.

പൊന്നങ്ങാണി,യുടെ. s. A medicinal plant, Illece-
brum sesseli.

പൊന്നരഞ്ഞാണം,ത്തിന്റെ. s. A gold girdle.

പൊന്നരിതാരം,ത്തിന്റെ. s. Golden coloured orpi-
ment or arsenic, Arsenicum auripigmentum.

പൊന്നരിപ്പ,ിന്റെ. s. The act of sifting gold out of
sand, &c.

പൊന്നാണികൂട്ടം,ത്തിന്റെ. s. A bunch of gold pieces
of different qualities used for trying the quality of gold.

പൊന്നാണിഭം,ത്തിന്റെ. s. A gold coin.

പൊന്നാനി,യുടെ. s. A chief singer, a leader in sing-
ing.

പൊന്നാനിവാ,യുടെ. s. The name of a place, Ponnáni.

പൊന്നാന്തകര,യുടെ. s. Cassia tagara. (Willd.) Cas-
sia sophera. (H. B.)

പൊന്നാനൂമ്പി,യുടെ. s. An insect, a cushlady.

പൊന്നാഭരണം,ത്തിന്റെ. s. A gold ornament.

പൊന്നാമര,യുടെ. s. See പൊന്നാവീരം.

പൊന്നാമ്പൂ,വിന്റെ. s. A parasitical plant, Epi-
dendrum spatulatum.

പൊന്നാരം,ത്തിന്റെ. s. Flattery, false praise. പൊ
ന്നാരം പറയുന്നു, To flatter.

പൊന്നാരിയൻ,ന്റെ. s. A kind of paddy or rice corn.

പൊന്നാരിവീരൻ,ന്റെ. s. Cassia tori, Cassia tagara
or Cassia esculenta.

പൊന്നാവീരം,ത്തിന്റെ. s. A medicinal plant, Cas-
sia occidentalis.

പൊന്നാശ,യുടെ. s. Covetousness, avariciousness.

പൊന്നിടുകാരായ്മ,യുടെ. s. Freehold property.

പൊന്നിറം,ത്തിന്റെ. s. The colour of gold, yellow.

പൊന്നിറംകുറിഞ്ഞി,യുടെ. s. Yellow Amaranth, or
barleria.

പൊന്നീരാളം,ത്തിന്റെ. s. Gold cloth.

പെന്നുടുമ്പ,ിന്റെ. s. An iguana of a gold colour.

പൊന്നുമ്മത്ത,ത്തിന്റെ. s. The yellow stramonium.
thorn apple.

പൊന്നുമ്പൂ,വിന്റെ. s. A flower made of gold.

പൊന്നുറുപ്പിക,യുടെ. s. A gold Rupee.

പൊന്നൊല,യുടെ. s. A golden ear-ring for women
of a certain tribe.

പൊൻപണം,ത്തിന്റെ. s. A gold fanam.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/542&oldid=176569" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്