താൾ:CiXIV31 qt.pdf/541

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പൊതി 527 പൊത്തി

പൊട്ടക്കണ്ണ.പൊടികണ്ണ.ിന്റെ. s. Blindness.

പൊട്ടക്കണ്ണൻ,ന്റെ. s. A blind man.

പൊട്ടക്കണ്ണി,യുടെ. s. A blind woman.

പൊട്ടക്കലം,ത്തിന്റെ. s. A cracked or broken waiter
pot.

പൊട്ടക്കാവളം,ത്തിന്റെ. s. A tree having fætid flow-
ers, Sterculia fætida.

പൊട്ടക്കിണറ,റ്റിന്റെ. s. A blind well.

പൊട്ടക്കുളം,ത്തിന്റെ. s. A tank or pond without water.

പൊട്ടിച്ചെവിയൻ,ന്റെ. s. One who is deaf.

പൊട്ടത്തരം,ത്തിന്റെ. s. Folly, stupidity.

പൊട്ടൻ,ന്റെ. s. 1. A deaf and dumb man. 2. a dull,
stupid person.

പൊട്ടപ്പുല്ല,ിന്റെ. s. A kind of grass.

പൊട്ടി,യുടെ. s. 1. A deaf and dumb woman. 2. a dull,
stupid woman.

പൊട്ടിക്കരയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. To cry or weep
aloud.

പൊട്ടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To break or crush ;
to break off. 2. to crack, to break open. 3. to destroy. 4.
to fire a gun, cracker, &c.

പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. To laugh aloud.

പൊട്ടുകാ,യുടെ. s. 1. A very young fruit. 2. a withered
or shrivelled fruit.

പൊട്ടുകുല,യുടെ. s. A bunch of withered fruit.

പൊട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. n. 1. To break, crack, or go to
pieces. 2. to burst as a sore. 3. to break or put forth, as
seed, roots, buds. 4. to go off with a loud noise.

പൊട്ടുബുദ്ധി,യുടെ. s. Foolishness, stupidity.

പൊട്ടുമുണ്ടി,യുടെ. s. A curlew.

പൊട്ടുവിദ്യ,യുടെ. s. Useless learning, or science.

പൊട്ടൊടുന്നു,ടി,വാൻ. v. n. To be empty, blighted,
shrivelled, withered.

പൊണ്ണ. adj. Great, large.

പൊണ്ണത്തം,ത്തിന്റെ. s. 1. Stupidity, dullness. 2.
vaunting, pride, boasting. പൊണ്ണത്തം പറയുന്നു,
1. To boast, to vaunt. 2. to speak foolishly.

പൊണ്ണത്തരം,ത്തിന്റെ. s. See പൊണ്ണത്തം.

പൊണ്ണൻ,ന്റെ. s. 1. A stout, robust man. 2. a stu-
pid man. 3. large, big.

പൊണ്ണി,യുടെ. s. 1. A stout, robust woman. 2. a stupid
woman.

പൊതി,യുടെ. s. 1. A bundle. 2. a full sack, or bag
carried by bullocks, a pack, a burden, a load. 2. a cer-
tain measure of quantity. പൊതികെട്ടുന്നു, To load a
bullock with bags, to tie into a pack or bundle. പൊ

തിയഴിക്കുന്നു, To unpack, to unload.

പൊതിക്കാള,യുടെ. s. An ox of burthen carrying any
thing on his back.

പൊതിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To take off the husk
of a cocoa-nut. 2. to beat, to beat with the fist.

പൊതിക്കെട്ട,ിന്റെ. s. A bundle tied up.

പൊതിചൊറ,റ്റിന്റെ. s. Rice or food tied up in a
cloth or bundle for a journey.

പൊതിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. Covering, closing up.

പൊതിപിടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. To be carried on
beasts of burthen.

പൊതിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. a. 1. To cover, to in-
volve, to enrap in cloth, &c. 2. v. n. To assemble, to col-
lect together. 3. to be taken off as the husk of a cocoa-
nut.

പൊതിര,ിന്റെ. s. Rottenness, decay.

പൊതിരെ. adv. Very much, abundantly.

പൊതു. adj. Common, universal. പൊതുക്കാൎയ്യം, A
common affair. പൊതുമുതൽ, Common property.

പൊതുക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. To make a mud bank,
&c. smooth by throwing water on and beating it.

പൊതുപൊതെ. part. An imitative sound, with a noise.

പൊതുവൻ,ന്റെ. s. 1. A barber. 2. one who performs
funeral rites.

പൊതുവാൾ,ളിന്റെ. s. A class of persons who serve
at a temple.

പൊതുവിൽ. adv. In common, generally, universally.
പൊതുവിലിരിക്കുന്നു, To be common to all. This
word is also used as an adjective by adding ഉള്ള, as
പൊതുവിലുള്ള, Universal, catholic.

പൊതുവെ. adv. In common, universally, generally.

പൊത്ത,ിന്റെ. s. 1. A hole in the ground. 2. a hol-
low or cavity in a tree. 3. tying leaves and thorns on a
cocoa-nut tree to prevent the fruit being stolen. 4. a sign
or motion of contempt or insult made with the hands. 5.
covering with the hands. 6. the palm of the hand, hol-
lowed as if to hold liquids, a hand full. 7. covering with
the hands put together. 8. a cellar. 9. a closet or recess
in a wall. പൊത്തുകെട്ടുന്നു, To tie leaves and thorns
on cocoa-nut trees, &c. to prevent the fruit being stolen.
പൊത്തടെക്കുന്നു, To mend, to patch, to repair a hole,
&c. പൊത്തുകൊടുക്കുന്നു, To insult by motion of
the hands. പൊത്തുകിട്ടുന്നു, To suffer disgrace, to be
ashamed.

പൊത്തികെട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. a. See the first mean-
ing of പൊത്തുന്നു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/541&oldid=176568" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്