താൾ:CiXIV31 qt.pdf/537

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പെക്കു 523 പെടി

പരുവയറ,റ്റിന്റെ. s. A large or pot-belly.

പെരുവയറൻ,ന്റെ. s. One who has a large or pot-
belly.

പരുവള്ളിക്കിഴങ്ങ,ിന്റെ. s. A large white yam,
Dioscorea alata.

പെരുവഴി,യുടെ. s. A high-way, a public road.

പെരുവഴിക്കാരൻ,ന്റെ. s. A traveller.

പെരുവാഴ,യുടെ. s. A sort of paddy, or rice corn.

പെരുവിരൽ,ലിന്റെ. s. The thumb, or great toe.

പെരുവിലയൻ, adj. Precious, valuable, of great price.

പെരുവെള്ളം,ത്തിന്റെ. s. A flood, in inundation.

പെസഹ,യുടെ. s. The Passover, an adopted phrase.

പെറുക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. To pick up or out, to
gather, to glean.

പെറുന്നു,റ്റു,വാൻ. v. n. 1. To bear, to bring forth
as young. 2. to rise, to spring. 3. to be worth. പെറ്റു കി
ടക്കുന്നു, To lie in, to have been recently delivered, to
be confined. പെറ്റെഴുനീല്ക്കുന്നു, To recover from
confinement.

പെറുവാൾ,ളിന്റെ. s. A term in arithmetic, the golden
rule or rule of three.

പെറ്റ. adj. Calved, brought forth.

പെറ്റക്കന്ന,ിന്റെ. s. A wild buffalo.

പെറ്റൻ. adj. Large, stout, robust.

പെറ്റം,ത്തിന്റെ. s. A forest, a wilderness, a jungle.

പെറ്റവൾ,ളുടെ. s. The mother of a child or children.

പെ, With the pronounced long.

പെ,യുടെ. s. 1. A demon, a devil. 2. madness. 3. con-
fusion. adj. Bad, vile. പെകെറ്റുന്നു, 1. To put any ola,
&c. in trees, or fields to act as a charm, &c. 2. to possess
one with a devil. പെപറയുന്നു, To speak like a mad-
man. പെയിറക്കുന്നു, 1. To cast out devils, to exorcise.
2. to remove poison imbibed from a mad-dog. പെയിള
ക്കുന്നു. 1. To remove hydrophobia. 2. to drive out de-
vils, to exorcise.

പെക്കഞ്ഞുണ്ണി,യുടെ. s. Marigold-like verbesina, Ver-
besina Calandulacea.

പെക്കത്തവള,യുടെ. s. A large species of frog.

പെക്കാളം,ത്തിന്റെ. s. A loud and harsh sounding
trumpet.

പെക്കാറ്റിന്റെ. s. The east wind.

പെക്കുതിര,യുടെ. s. Anintractable, vicious horse, a wild
horse.

പെക്കുമ്മട്ടി,യുടെ. s. Colocynth, a wild bitter gourd,
Cucumis colocynthis.

പെക്കുല,യുടെ. s. A blighted or withered branch of
fruit, or one without fruit.

പെക്കുറുക്കൻ,ന്റെ. s. A mad jackal.

പെക്കൂൺ,ണിന്റെ. s. A poisonous fungus.

പെക്കൂത്ത,ത്തിന്റെ. s. 1. Disorder, confusion. 2. a
devil's dance.

പെക്രാന്തൻ,ന്റെ. s. A madman, one who is out of
his mind.

പെക്രാന്തം,ത്തിന്റെ. s. Madness, disorder of the
mind, confusion or distraction of mind.

പെക്കൊലം,ത്തിന്റെ. s. 1. A miserable aspect, or
appearance. 2. a superstitious figure placed in fields, &c.
with a view of keeping off an evil eye or driving away
evil spirits.

പെചകം,ത്തിന്റെ. s. 1. An owl. മൂങ്ങാ. 2. the root
of an elephant’s tail. ആനയുടെ വാലിൻ ചുവട.
3. the tip of it. 4. a cloud. മെഘം.

പെചകാരൻ,ന്റെ. s. A hornet. വെട്ടാവളിയൻ.

പെചകി,യുടെ. s. An elephant. ആന.

പെച്ച,ിന്റെ. s. 1. Speech, language. 2. a word.

പെച്ചക്കാൽ, or പെക്കാൽ,ലിന്റെ. s. A knock-knee.

പെച്ചി,യുടെ. s. 1. A female fiend or devil. 2. an insen-
sate woman.

പെച്ചുര,യുടെ. s. A bitter gourd.

പെച്ചൊട്ട,യുടെ. s. A blighted flower of the cocoa-nut
or areca-nut trees.

പെട. adj. Bad, shrivelled, empty, applied to various
fruits. പെടുകായ്ക്കുന്നു, To bear empty or shrivelled
fruit. പെട്ടുതെങ്ങാ, A shrivelled or empty cocoa-nut.

പെടകം,ത്തിന്റെ. s. 1. A box, a chest, a basket for
holding clothes, books, &c. പെട്ടകം. 2. a multitude,
a quantity.

പെടമാൻ. s. A doe.

പെടം,ത്തിന്റെ. s. 1. A basket, a large basket. കൊ
ട്ട. 2. a treasury. ഭണ്ഡാരം. 3. a multitude, a quantity.

പെടാ,യുടെ. s. 1. A basket, a large basket. കൊട്ട,
പെട്ടി. 2. the female of some quadrupeds, and birds.

പെടി,യുടെ. s. 1. Fear, dread, terror. 2. awe. 3. cow-
ardice. പെടികാട്ടുന്നു, 1. To frighten, to terrify. 2. to
shew fear, to be afraid, പെടിയിടിക്കുന്നു, To perform
a superstitious ceremony on the birth of a male child by
beating the door or wooden partition of the house with
a view of preventing the child from being afterward afraid
at any thing.

പെടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To fear, to dread, to be
afraid of. v. n. 1. To be afraid. 2. to be anxious.


2 X 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/537&oldid=176564" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്