താൾ:CiXIV31 qt.pdf/525

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പുല 511 പുല്ലാ

പുരൊഹിതൻ,ന്റെ. s. The Purohit or family priest,
conducting all the ceremonials and sacrifices of a house
or family: a priest. ഉപാധ്യായൻ.

പുല,യുടെ. s. Mourning on the death of a relative, fu-
neral pollution.

പുലകുളി,യുടെ. s. Bathing after mourning, funeral
ablution.

പുലകുളിച്ചവൻ,ന്റെ. s. One who has bathed after
mourning.

പുലക്കള്ളി,യുടെ .s. A female slave, the wife of a slave.

പുലക്കാരൻ,ന്റെ. s. One who is in mourning.

പുലക്കുഴിയൻ,ന്റെ. s. A slave boy.

പുലക്കൊട്ടിൽ,ലിന്റെ. s. A slave’s hut.

പുലച്ചണ്ഡാളം,ത്തിന്റെ. s. A sort of deity or de-
mon worshipped by slaves.

പുലച്ചാള,യുടെ. s. A slave’s hut.

പുലച്ചി,യുടെ. s. The wife of a slave, a slave woman.

പുലപ്പതി,യുടെ. s. A place where slaves put stones in
remembrance of the deceased relatives.

പുലമാടം,ത്തിന്റെ. s. A slave’s hut.

പുലമാരണം,ത്തിന്റെ. s. A kind of sorcery practis-
ed by slaves with intent to kill.

പുലം,ത്തിന്റെ. s. 1. Knowledge, information. 2. a
place. 3. a corn-field. തീൻപുലം, Pasture.

പുലമ്പൽ,ലിന്റെ. s. 1. Sound. 2. lamenting, weep-
ing.

പുലമ്പുന്നു,മ്പി,വാൻ. v. n. 1. To sound. 2. to la-
ment, to weep.

പുലയൻ,ന്റെ. s. One of a low caste or tribe, a Pu-
laya or slave.

പുലയാടി,യുടെ. s. 1. An adulteress. 2. an ill name.
പുലയാടുന്നു, To commit adultery.

പുലയാട്ട,ിന്റെ. s. 1. Adultery. 2. an ill name.

പുലയാൾ,ളിന്റെ. s. A tribe of low people, Pulaya.

പുലയി,യുടെ. s. 1. The wife of a Pulaya or slave. 2.
a woman of that tribe.

പുലരുന്നു,ൎന്നു. v. n. 1. To dawn. 2. to subsist.

പുലരെ. adv. At dawn, early in the morning.

പുലൎകാലെ. adv. In the morning.

പുലൎച്ച,യുടെ. s. 1. Livelihood, means of subsistence.
2. dawn.

പുലൎത്തൽ,ലിന്റെ. s. Supporting, nourishing, feed-
ing.

പുലൎത്തുന്നു,ൎത്തി,വാൻ. v. a. To support, to nourish,
to feed, to bring up.

പുലസ്ത്യൻ,ന്റെ. s. A Rishi so called.

പുലഹൻ,ന്റെ. s. One of the seven divine sages, the
sons of BRAHMA.

പുലാകം,ത്തിന്റെ. s. 1. Shrivelled grain. പതിർ. 2.
rice water. കഞ്ഞിത്തെളി. 3. a grain or lump of boiled
rice. 4. brevity, compendium, abbreviation. ചുരുക്കുക.

പുലി,യുടെ. s. A leopard, a tiger.

പുലിച്ചുവടി,യുടെ. s. A sort of perfume, Ipomea pes
tigridis.

പുലിത്തൊൽ,ലിന്റെ. s. A leopard’s skin, a tiger’s
skin.

പുലിനഖം,ത്തിന്റെ. s. A tiger’s claw.

പുലിപ്പല്ല,ിന്റെ. s. A tiger’s fang.

പുലിമുഖം,ത്തിന്റെ. s. A frame made of wooden piles
and beams fixed on the side of a river to prevent the bank.
from being taken away by the current.

പുലിമുട്ട,ിന്റെ. s. See the preceding.

പുലിയങ്കം,ത്തിന്റെ. s. Contending with a tiger.

പുലൊമജ,യുടെ. s. The wife of INDRA. ഇന്ദ്രാണി.

പുലൊമാ,വിന്റെ. s. The name of a Rishi or saint,
the father-in-law of INDRA, and said to have been de-
stroyed by that deity.

പുൽ,ല്ലിന്റെ. s. 1. Grass. 2. the mouth piece of a mu-
sical instrument. 3. a species of grass, the seed of which
is eaten by poor people in time of scarcity, Cynosurus Æ-
gyptius. 4. want, defect. 5. a paint-brush. 6. Darbha,
the sacrificial grass.

പുല്കട്ട,യുടെ. s. A sod, a turf.

പുല്കസൻ,ന്റെ. s. A man of a low tribe. പറയൻ.

പുല്കുന്നു,കി,വാൻ. v. a. To embrace.

പുല്കൂട്ടം,ത്തിന്റെ. s. A clump of grass.

പുല്കെട്ട,ിന്റെ. s. A truss, or bundle of grass.

പുല്കൊറ്റി. s. A small piece of grass, a straw.

പുല്ഗലം,ത്തിന്റെ. s. Entrails. കുടൽ.

പുല്പ,ന്റെ. s. 1. An islet in a river, an island of alluvial
formation. 2. a sand bank in a river.

പുല്പാ, or പുല്ലുപാ. s. A mat made of grass.

പുല്പൊന്ത,ിന്റെ. s. 1. A grasshopper. 2. a locust.

പുല്ലട,യുടെ. s. A cake made of grass seed meal.

പുല്ലൻ,ന്റെ. s. 1. The name of a fish. 2. a mean, con-
temptible, good for nothing person. 3. a kind of poison-
ous serpent.

പുല്ലൻകടി,യുടെ. s. A disease which generally affects
the eye-lids.

പുല്ലരി,യുടെ. s. Grass seed.

പുല്ലാങ്കുഴൽ,ലിന്റെ. s. A reed or small pipe made of
a reed.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/525&oldid=176552" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്