താൾ:CiXIV31 qt.pdf/517

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പിള്ള 503 പിറ

പിഷ്ടകം,ത്തിന്റെ. s. 1. A cake made of flour or
meal of any grain. അപ്പം. 2. a disease of the eyes, opa-
city of cornea. ശുക്ലവ്യാധി.

പിഷ്ടചക്രം,ത്തിന്റെ. s. A sort of round cake, with
a hole in the middle. മുറുക്ക.

പിഷ്ടപചനം,ത്തിന്റെ. s. A boiler, a seether, a
sauce-pan. വറുപ്പാനുള്ള കലം.

പിഷ്ടം,ത്തിന്റെ. s. 1. A kind of cake, bread. അപ്പം.
2. the flour or meal of any thing that is ground. മാവ.
adj. Ground, pounded, bruised. പൊടിക്കപ്പെട്ടത.

പിഷ്ടാതം,ത്തിന്റെ. s. Perfumed powder for scenting
rooms, garments, &c., especially the scented dust which
the Hindus sprinkle over each other at the Holi or spring
festival.

പിഹിതം, &c. adj. Concealed, covered, hidlden. മറെ
ക്കപ്പെട്ടത.

പിളൎക്കുന്നു,ൎത്തു,ൎപ്പാൻ. v. a. To split, to divide, to
cleave, to read, to tear.

പിളൎച്ച,യുടെ. s. 1. Splitting, cleaving, rending. 2. a
cleft, a division.

പിളൎപ്പ,ിന്റെ. s. A division, a cleft, a crack, a slice,
a rent.

പിളരുന്നു,ൎന്നു,വാൻ. v. n. To be split, to split, to
burst asunder, to rend.

പിള്ള,യുടെ. s. 1. A child, male or female. 2. a writer.
3. a title added to a proper name, a man of the writer
caste. 4. the young of birds. 5, the young of animals.
6. the fetus. 7. a grinder, a pestle. 8. a small fruit.

പിള്ളക്കട്ടിൽ,ലിന്റെ. s. A cradle, or child’s cot.

പിള്ളക്കര,യുടെ. s. A smaller stripe in cloth.

പിള്ളക്കാൽ,ലിന്റെ. s. A small post.

പിള്ളക്കിണറ,റ്റിന്റെ. s. A small well sunk within
a larger one when the latter is dry.

പിള്ളത്തുണി,യുടെ. s. Baby’s linen.

പിള്ളത്തൊട്ടി,യുടെ. s. A cradle.

പിള്ളപ്പെട്ടി,യുടെ. s. Small rooms in a box.

പിള്ളമരം,ത്തിന്റെ. s. The sucker or young twig of a
tree.

പിള്ളമുണ്ട,ിന്റെ. s. A child’s cloth, a small cloth.

പിള്ളമുറി,യുടെ. s. See പിള്ളപ്പെട്ടി.

പിള്ളയരഞ്ഞാൺ,ണിന്റെ. s. A chain worm by
children round the waist.

പിള്ളയാർ,രുടെ. s. A name of GANÉSA.

പിള്ളയൂണ,ിന്റെ. s. Giving food to a child for the
first time.

പിള്ളവള,യുടെ. s. A child’s bracelet.

പിള്ളവാതിൽ,ലിന്റെ. s. A small door made in a
large one.

പിഴ,യുടെ. s. 1. An error, a fault, a mistake. 2. an omis-
sion, a blunder, an over-sight. 3. a fine, amercement. 4.
adultery. പിഴ ചെയ്യിക്കുന്നു, To fine, to amerce, to
punish. പിഴ ചുമത്തുന്നു, To accuse, to impeach.
പിഴ തീൎക്കുന്നു, To correct, to alter. പിഴ നൊക്കു
ന്നു, To revise, to correct. പിഴ എൾക്കുന്നു, To ac-
knowledge or confess a fault. പിഴ ചെയ്യുന്നു, To be
fined, or pay a fine. പിഴ മൂളുന്നു, To confess or acknow-
ledge one’s fault.

പിഴയാളി,യുടെ. s. A criminal, a guilty person.

പിഴപ്പ,ിന്റെ. s. Living, maintenance, livelihood, sub-
sistence.

പിഴപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. 1. To cause to err, or
go astray. 2. to cause to sin, or commit adultery. 3. to
restore, to revive.

പിഴവഴി,യുടെ. s. 1. A bad road. 2. heresy.

പിഴിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Wringing out water from a
cloth. 2. squeezing or pressing out the juice of fruit, &c.

പിഴിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. a. 1. To wring out water
from a cloth. 2. to squeeze or press out the juice of fruit,
&c. പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നു, To squeeze out.

പിഴുകൽ,ലിന്റെ. s. 1. Being deprived or divested of.
2. being turned out, excommunication. 3. a being over-
come or defeated. 4. preservation. 5. plucking or pulling
up, plucking up by the roots.

പിഴുകുന്നു,കി,വാൻ. v. n. 1. To be deprived or divest-
ed of, to be dethroned. 2. to be cast or turned out, to be
removed from. 3. to be overcome, to be defeated, to be
overthrown. 4. to be kept out of, to be preserved. 5. to
be deceived.

പിഴുക്കൽ,ലിന്റെ. s. 1. Depriving or divesting of. 2
turning out, removing. 3. conquering, defeating. 4. pre-
serving. 5. deceit, fraud.

പിഴുക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To deprive, to divest of,
to dethrone, to displace. 2. to cast out, to turn out. 3. to
overcome, to defeat, to overthrow. 4. to keep out of, to
prevent one from falling into danger or difficulties. 5. to
preserve. 6. to deceive.

പിഴുന്നു,തു, വാൻ. v. a. 1. To root up, to pluck or pull
up. 2. to pluck off.

പിഴെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To err, to go astray,
to mistake, to do amiss. 2. to support life. 3. to die.

പിറക്കുന്നു,ന്നു,പ്പാൻ. v. n. 1. To be born, to spring,
to proceed from. 2. to begin, to commence. 3. to be, to rise.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/517&oldid=176544" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്