താൾ:CiXIV31 qt.pdf/514

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പിത്തം 500 പിന്തി

പിതൃതിഥി,യുടെ. s. 1. The day of the new moon, on
which she rises invisible, on which offerings are made
to the names of deceased ancestors. 2. the anniversary of
a deceased ancestor.

പിതൃതുല്യൻ,ന്റെ. s. One like his father.

പിതൃദാനം,ന്റെ. s. Gift in honour of deceased an-
cestors.

പിതൃധനം,ത്തിന്റെ. s. Patrimony. കാരണവന്മാർ
രുടെ മുതൽ.

പിതൃപതി,യുടെ. s. Yama, as regent of the dead. യമൻ.

പിതൃപിതാ,വിന്റെ. s. A paternal grandfather. മു
ത്തച്ഛൻ.

പിതൃപൂജ,യുടെ. s. Worship of the manes by oblations.

പിതൃപ്രസൂ,വിന്റെ. s. Twilight, because then it is
considered the spirits of one’s ancestors are abroad.

പിതൃഭ്രാതാ,വിന്റെ. s. A father’s brother, പെരപ്പൻ,
ചിറ്റപ്പൻ.

പിതൃയജ്ഞം,ത്തിന്റെ. s. Worship of the manes by
oblations of water, food, &c. പിതൃപൂജ.

പിതൃവനം,ത്തിന്റെ. s. A cemetery, a place where
lead bodies are burnt, or buried. ചുടലക്കാട, ശവമി
ടും സ്ഥലം.

പിതൃവഴി,യുടെ. s. The genealogy of ancestors.

പിതൃവ്യൻ,ന്റെ. s. A paternal uncle. ചിറ്റപ്പൻ.

പിതൃശാപം,ത്തിന്റെ. s. A father’s curse or displea-
sure.

പിതൃശെഷം,ത്തിന്റെ. s. Remains of an offering in
honour of deceased relatives.

പിതൃഷ്വസാവ,ിന്റെ. s. A father’s sister. പിതാ
വിന്റെ ഉടൽപിറന്നവൾ.

പിതൃസന്നിഭൻ,ന്റെ. s. One like his father.

പിതൃഹത്യ,യുടെ. s. The crime of parricide, the mur-
der of a father. പിതാവിനെ കൊന്നിട്ടുള്ള പാപം.

പിത്തകാമില,യുടെ. s. A kind of jaundice.

പിത്തകാസം,ത്തിന്റെ. s. 1. A cough, catarrh. ചുമ.
2. a kind of consumption.

പിത്തകോപം,ത്തിന്റെ. s. Excess of bile.

പിത്തഗുന്മം,ത്തിന്റെ. s. A bilious complaint.

പിത്തഗ്രഹണി,യുടെ. s. A kind of looseness.

പിത്തജ്വരം,ത്തിന്റെ. s. Bilious fever.

പിത്തധാതു,വിന്റെ. s. See the following.

പിത്തനാഡി,യുടെ. s. The bilious pulse, or that go-
verned by the bilious principle.

പിത്തപാണ്ഡു,വിന്റെ. s. A. kind of jaundice.

പിത്തപ്പുണ്ണ,ിന്റെ. s. The venereal disease.

പിത്തം,ത്തിന്റെ. s. Bile, the bilious humor, choler.

പിത്തം പിടിക്കുന്നു, To become bilious.

പിതരക്തം,ത്തിന്റെ. s. Spitting of blood.

പിത്തരൊഗം,ത്തിന്റെ. s. A bilious complaint or
distemper.

പിത്തവൎദ്ധന,യുടെ. s. Exuberance of bile.

പിത്തശൊണിതം,ത്തിന്റെ. s. Spitting of blood.

പിത്തശൊഫം,ത്തിന്റെ. s. A kind of jaundice ac-
companied by swelling of the body.

പിത്തളം,ത്തിന്റെ. s. Brass. പിച്ചള. adj. Producing
bile. പിത്തമുണ്ടാക്കുന്ന.

പിത്തക്ഷൊഭം,ത്തിന്റെ. s. Excess of bile.

പിത്താധിക്യം,ത്തിന്റെ. s. Exuberance of bile.

പിത്താസ്രം,ത്തിന്റെ. s. Spitting of blood.

പിത്ര്യം, &c. adj. 1. Paternal. പിതൃസംബന്ധം. 2.
obsequial, relating to the parent, or deceased progenitors.
പിതൃതൎപ്പണം.

പിത്ര്യാന്നം,ത്തിന്റെ. s. An oblation, an offering of
food to deceased ancestors. ബലിക്കരി.

പിത്സന്തം,ത്തിന്റെ. s. A bird. പക്ഷി.

പിധാനം,ത്തിന്റെ. s. 1. A covering, a cover or con-
cealment. മറ. 2. a lid, a top or cover. മുടി. 3. a sheath.
ഉറ. 4. a door. വാതിൽ. 5. a rapper, a cloak, &c. പു
തെപ്പ.

പിനദ്ധൻ,ന്റെ. s. One who is clothed, accoutred,
dressed. കവചമിട്ടവൻ.

പിനാകം,ത്തിന്റെ. s. 1. The boy of Siva. ശിവ
ന്റെ വില്ല. 2. a trident, or three pronged spear. ശ്ര
ലം. 3. the trident of SIVA. ശിവന്റെ ശൂലം.

പിനാകീ,യുടെ. s. A name of SIVA. ശിവൻ.

പിൻ. part. After, behind, back, last.

പിങ്കാൽ,ലിന്റെ. s. 1. The heel. 2. the hinder part
of the leg.

പിങ്കുടുമ,യുടെ. s. A tuft or lock of hair worn on the
back of the head by Hindus.

പിങ്കെട്ട,വിന്റെ. s. 1. The state of having the hands tied
behind, tying the hands behind. 2. the hinder or back
part of a house. 3. the poop or stern of a vessel.

പിഞ്ചരട,ിന്റെ. s. A string tied behind.

പിഞ്ചാട,ിന്റെ. s. The hind part of a carriage.

പിഞ്ചെല്ലൽ,ലിന്റെ. s. 1. Following, accompanying
2. pursuing. പിഞ്ചല്ലുന്നു, 1. To follow, to accompany.
2. to pursue, to go after.

പിന്തല,യുടെ. s. 1. The back part of the head. 2, the
stern of a ship. 3. the after part.

പിന്തിരിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To turn back, to re-
turn, to retreat.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/514&oldid=176541" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്