താൾ:CiXIV31 qt.pdf/508

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പാഷ 494 പാഴ്വി

പാവുപലക,യുടെ. s. A thin board used by weavers,
which they place between the warp.

പാവുമുണ്ട,ഇന്റെ. s. A fine cloth.

പാശകൻ,ത്തിന്റെ. s. A boy. ചെറുക്കൻ.

പാശകം,ത്തിന്റെ. s. A dice, particularly the long sort
used in playing. ചുക്കിണി.

പാശബന്ധം,ത്തിന്റെ. s. Vanity; bondage of mat-
ter; illusion of the world.

പാശം,ത്തിന്റെ. s. 1. A fetter, a chain, a bond, a
snare, a rope, a tie, a cord; the string for fastening tame
animals, or the net or noose for catching birds, deer, &c.
കയറ,കണി. 2. vanity, bondage of matter; illusion
of the world. ബന്ധം. 3. in composition with words
signifying hair, it denotes quantity, as കെശപാശം,
much or flowing hair: in composition with കൎണ്ണ, it
denotes beauty, as കൎണ്ണപാശ, a handsome ear: in
composition with ഛത്ര and other words it denotes, de-
preciation, as ഛത്രപാശം, a shabby umbrella.

പാശി,യുടെ. s. 1. A name of Waruna the Indian
Neptune. വരുണൻ. 2. a deer-catcher or fowler, using
a net or noose. വെട്ടക്കാരൻ. 3. green water-moss; the
green stuff growing upon stagnant water, duck weed ;
green mouldiness on walls. പായൽ. 4. variegated
glass beads for children’s necklaces, &c.

പാശിതം, &c. adj. Tied, fettered, bound. കെട്ടപ്പെട്ടത.

പാശുപതം,ത്തിന്റെ. s. A plant, white swallow-wort,
Æschynomene grandiflora. വെള്ളെരുക്ക. adj. Belong-
ing or relating to SIVA. ശിവനെ സംബന്ധിച്ചത.

പാശുപതി,യുടെ. s. 1. A follower and worshipper of
SIVA. ശിവദാസൻ. 2. white swallow wort. വെള്ളെ
രുക്ക.

പാശുപാല്യം,ത്തിന്റെ. s. The business of a grazier;
rearing and keeping cattle. പശുരക്ഷ.

പാശ്ചാത്യം, &c. adj. 1. After, last, hinder. പിമ്പുള്ള,
ഒടുക്കത്തെ. 2. western. പടിഞ്ഞാറുള്ള.

പാശ്യാ,യുടെ. s. A quantity or a bundle of rope. കയ
ൎക്കൂട്ടം.

പാഷണ്ഡകൻ,ന്റെ. s. A heretic, an impostor.
വെദവിരൊധി.

പാഷണ്ഡൻ,ന്റെ, s. A heretic, an impostor, one
who not conforming to the orthodox tenets of the Hindu
faith, assumes the external characteristics of tribe or
sect, a Jaina, a Budd’ha, &c. വെദവിരൊധി.

പാഷണ്ഡി,യുടെ. s. A heretic, an impostor. See the
preceding.

പാഷണ്ഡിമതം,ത്തിന്റെ. s. Heresy, imposture.

പാഷാണദാരണം,ത്തിന്റെ. s. A sort of hatchet
for cutting stones, a stone cutter’s chisel. കല്ലുളി.

പാഷാണം,ത്തിന്റെ. s. 1. A stone. പാറ. 2. arsenic.

പാള,യുടെ. s. 1. The thick film or spatha of the betel-
nut tree enclosing the flowers. 2. a kind of bucket made
of it for drawing water. 3. a milk vessel also made of it.
4. a beggar’s basket.

പാളം,ത്തിന്റെ. s. A bar, wedge, a mass, a pig of metal.

പാളയം,ത്തിന്റെ. s. 1. A camp, an encampment. 2.
an army. 3. a town. 4. a tent. പാളയം കെട്ടുന്നു, പാ
ളയമിറങ്ങുന്നു, To encamp. പാളയം പുറപ്പെടുന്നു,
To march.

പാളൽ,ലിന്റെ. s. 1. See പാളിപ്പ. 2. hiding, con-
cealment.

പാളി,യുടെ. s. 1. The sharp edge of a sword, or any
cutting instrument. മൂൎച്ച,മുന. 2. the tip of the ear. മെ
ൽകാത. 3. a line, row, range. വരി. 4. a mark, a spot,
a stain. അടയാളം. 5. a flock. കൂട്ടം. 6. a boundary, a
limit. അതിര. 7. an angle, a corner. കൊണ. 8. a wo-
man with a beard. താടിയുള്ള സ്ത്രീ. 9. a raised bank,
a causeway. ചിറ. 10. a shred, a piece cut off, a frag-
ment, a long stripe of cloth. കീറ്റ. 11. a fold of a door,
&c.

പാളിക,യുടെ. s. A fold of a door.

പാളിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To throw a stone ob-
liquely on the water, to make ducks and drakes. 2. to slip
obliquely. 3. to splash or scatter about.

പാളിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. The skipping of a stone obliquely
thrown upon the water. 2. going obliquely.

പാളുന്നു,ളി,വാൻ. v. n. 1. To skip as a stone thrown
obliquely on the water. 2. to go obliquely. 3. to hide, to
conceal one’s self.

പാഴ഻. adj. 1. Desolate, waste, desert, barren. 2. useless,
vain.

പാഴൻ,ന്റെ. s. One who is good for nothing.

പാഴാകുന്നു,യി,വാൻ. v. n. To become waste, to be
desolate, to be of no use, to be in vain. പാഴായി കിട
ക്കുന്നു, To lie waste.

പാഴാക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. To make desolate, to
render useless. പാഴിലാക്കുന്നു, To make useless.

പാഴിയാരം,ത്തിന്റെ. s. 1. A beggar’s song, using
causeless importunity, representing one’s case and found-
ing solicitations thereon either truly or falsely. 2. rubbish.

പാഴിൽ,പാഴെ. adv. In vain, to no purpose. പാഴിൽ
കളയുന്നു, To expend to no purpose, to waste.

പാഴ്ചിലവ,ിന്റെ. s. Useless expenditure.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/508&oldid=176535" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്