താൾ:CiXIV31 qt.pdf/503

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പാപ 489 പാമാ

പാനമത്തൻ,ന്റെ. s. One who is drunk or intoxi-
cated. കുടിച്ചുമദിച്ചവൻ.

പാനമദസ്ഥാനം,ത്തിന്റെ. s. A tavern, a dram
shop, a hotel.

പാനം,ത്തിന്റെ. s. 1. A drink, beverage, drinkables.
2. drinking, കുടി. പാനം ചെയ്യുന്നു, To drink. കുടി
ക്കുന്നു.

പാനസക്തൻ,ന്റെ. s. A drunkard, a drinker. കുടി
യൻ.

പാനി,യുടെ. s. 1. A small pot. 2. the sap of the pal-
mira tree prepared with chunam or lime.

പാനീയപാനം,ത്തിന്റെ. s. A drink of water. വെ
ള്ളംകുടി.

പാനീയം,ത്തിന്റെ. s. 1. Water. വെള്ളം. 2. any
drinkable.

പാനീയശാലിക,യുടെ. s. 1. A place where water, &c.
is distributed to travellers. തണ്ണീൎപ്പന്തൽ.

പാന്തൽ,ലിന്റെ. s. A miry place.

പാന്തൽച്ചെറ,റ്റിന്റെ. s. A bog, a slough, a deep
miry place.

പാന്ഥൻ,ന്റെ. s. A traveller. വഴിപൊക്കൻ.

പാപകൎമ്മം,ത്തിന്റെ. s. A wicked or sinful action, a
sinful practice, a heinous crime, contraction of guilt. പാ
പകൎമ്മം ചെയ്യു ന്നു, To do a wicked or sinful action,
to commit a heinous crime.

പാപകാരി,യുടെ. s. A sinner, a wicked person, one
who commits sins. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ.

പാപകൃൽ,ത്തിന്റെ. s. A sinmer, a sinful or wicked
person. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ.

പാപഗ്രഹം,ത്തിന്റെ. s. A planet, the Sun, Mars,
Saturn, Rahu.

പാപചെലി,യുടെ. s. A plant, Cissampelos hexsandra.
പാടവള്ളി.

പാപജാലം,ത്തിന്റെ. s. A multitude of sins. പാ
പക്കൂട്ടം.

പാപനാശനം,ത്തിന്റെ. s. Atonement or expiration
of sins, a destroying of sin.

പാപനാശിനീ,യുടെ. s. The name of a river, because
said to remove sin. ഗംഗ, ഇത്യാദി.

പാപനിവാരണം,ത്തിന്റെ. s. A removing, or put-
ting away of sin.

പാപനിവൃത്തി,യുടെ. s. See the preceding.

പാപൻ,ന്റെ. s. One who is sinful, a sinner, a wick-
ed person.

പാപപതി,യുടെ. s. A paramour, a gallant. വിടൻ.

പാപപരിഹാരം,ത്തിന്റെ. s. Abolishing, or destroy-

ing of sin, atonement; putting away of sin. പാപപരി
ഹാരം ചെയ്യുന്നു, To abolish sin, to put away sin, to
make an atonement.

പാപഫലം,ത്തിന്റെ. s. The fruit, consequence or
punishment of sin.

പാപബന്ധം,ത്തിന്റെ. s. Bondage of sin.

പാപഭയം,ത്തിന്റെ. s. Fear or dread of sin.

പാപഭീരു,വിന്റെ. s. One who fears or dreads sin.

പാപമൊചനം,ത്തിന്റെ. s. Remission or forgive-
ness of sins, absolution. പാപമൊചനം ചെയ്യുന്നു,
To remit or forgive sin.

പാപം,ത്തിന്റെ. s. 1. Sin, crime, wickedness, vice.
2. vileness, malignity, baseness. This word is often used
as an interjection, denoting compassion, What a sin !
What a pity ! Poor thing ! &c. പാപം ചെയ്യുന്നു. To sin.

പാപരൊഗം,ത്തിന്റെ. s. 1. A kind of small-pox. വ
സൂരി. 2. hemorrhoids. അരിശസ. 3. a species of le-
prosy. കുഷ്ഠം.

പാപൎദ്ധി,യുടെ. s. Hunting, the chase, നായാട്ട.

പാപശാന്തി,യുടെ. s. Remission of sin, removing or
putting away sin.

പാപശീലൻ,ന്റെ. s. One who is addicted to sin.

പാപശെഷം,ത്തിന്റെ. s. 1. Sickness. വ്യാധി. 2.
poverty. ദരിദ്രത.

പാപഹരം. adj. Sin destroying. പാപത്തെകളയുന്ന.

പാപാത്മാവ,ിന്റെ. s. 1. A sinner, a sinful soul. ദു
ഷ്ടൻ. 2. a hunter. കാട്ടാളൻ.

പാപി,യുടെ. s. A sinner, an offender, a criminal. പാ
പമുള്ളവൻ.

പാപിഷ്ഠ,യുടെ. s. A sinful woman. ദുഷ്ട.

പാപിഷ്ഠൻ,ന്റെ. s. A great sinner. മഹാ പാപി.

പാപൊദയം,ത്തിന്റെ. s. The rising of a planet.

പാപ്പാ,യുടെ. s. An adopted term for the Pope of Rome.

പാപ്പാൻ,ന്റെ. s. A Brahman, or one who assumes
the dress of a Brahman in order to get a livelihood.

പാപ്പാസ,ിന്റെ. s. A Mussalman’s slippers,

പാപ്മാ,വിന്റെ. s. Sin, wickedness. പാപം.

പാമനം , &c. adj. Diseased with herpes. ചി
രങ്ങ.

പാമം,ത്തിന്റെ. s. Cutaneous eruption, herpes, ചി
രങ്ങ.

പാമരൻ,ന്റെ. s. 1. A wicked, vile, low, base person.
ഹീനൻ. 2. a stupid person, an idiot, a fool. മൂഢൻ.
പാമരം. adj. 1. Wicked, vile, low, base. 2. stupid, foolish.

പാമരം,ത്തിന്റെ. s. A mast.

പാമാ,വിന്റെ; or യുടെ. s. Cutaneous eruption,
herpes, scab. ചിരങ്ങ.


2 R

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/503&oldid=176530" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്