താൾ:CiXIV31 qt.pdf/498

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പാച്ചി 484 പാട

പാക്കലം,ത്തിന്റെ. s. 1. A vessel to boil milk in. 2.
a churn.

പാക്കാൽ,ലിന്റെ. s. The warp dipped in rice starch.

പാക്കുഞാറ഻,റ്റിന്റെ. s. Young plants of rice corn or
paddy in a fit state for being transplanted.

പാക്കുനിലം,ത്തിന്റെ. s. Land on which rice corn is
sown thickly, the plants of which are afterwards to be
transplanted.

പാക്കുരു,വിന്റെ. s. An eruption on the body of suck-
ing infants.

പാക്കുവെട്ടി,യുടെ. s. A betel knife, or scissors for
cutting Areca nuts.

പാക്കുഴ. s. A milk pail.

പാക്യം,ത്തിന്റെ. s. 1. Billoben, a medicinal salt, im-
pregnated with iron. ചമച്ച ഉപ്പ. 2. a decoction. ക
ഷായം. 3. any thing cooked. വെവിച്ചത. adj. 1. Pro-
per, fit, agreeable, suitable, good, well. 2. seasonable, op-
portune. 3. expedient. 4. serviceable, useful.

പാങ്ങ,ിന്റെ. s. 1. Propriety, fitness, agreement, suit-
ableness. 2. opportunity, season, 3. means, remedy. 4.
method, way, an expedient. 5. partiality, side, party.
6. assistance. 7. convenience, 8. excuse. 9. subjection.
പാങ്ങുപറയുന്നു, To speak with partiality, to excuse
for. പാങ്ങുണ്ടാകുന്നു, To be a means, remedy, way,
method. പാങ്ങുണ്ടാക്കുന്നു, To provide a means, re-
medy, expedient, way, method.

പാങ്ങാകുന്നു,യി,വാൻ. v. n. 1. To be proper, fit,
suitable, to agree. 2. to be opportune, convenient, season-
able. 3. to be expedient. 4. to be of service, to be useful.

പാങ്ങാക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To fit, to suit or
make suitable. 2. to remedy, to provide an expedient. 3.
to make useful.

പാങ്ങുകെട,ിന്റെ. s. 1. Unfitness, unsuitableness. 2.
unseasonableness, unfavourableness. 3. uselessness. 4. in-
convenience.

പാചകൻ,ന്റെ. s. A cook, a baker. വെപ്പുകാരൻ,
അടുക്കളക്കാരൻ.

പാചകം,ത്തിന്റെ. s. 1. Cooking, maturity. 2. the
bile which assists in digestion. 3. a digestive. ദഹനം.

പാചകീ,യുടെ. s. A female cook. അടുക്കളക്കാരി.

പാചനം,ത്തിന്റെ. s. 1. A medicinal preparation; a
decoction, &c. of various simples together. കഷായം. 2.
digestion. ദഹനം.

പാച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Running with force, rush,
rushing, a strong current. 2. assault; butting, springing
upon.

പാച്ചിറാക,ിന്റെ. s. A kind of small shark.

പാച്ചുണങ്ങ,ിന്റെ. s. White spots on the skin.

പാച്ചുണ്ട,യുടെ. s. A white sort of prickly night-shade. .

പാച്ചുര,യുടെ. s. A white kind of gourd.

പാച്ചൊറ,റ്റിന്റെ. s. Food made by boiling milk and
rice together.

പാച്ചൊറ്റി,യുടെ. s. A tree, the bark of which is used
in dyeing, Symplocos racemosa.

പാഞ്ചജന്യദ്ധ്വനി,യുടെ. s. The sound of a conch.

പാഞ്ചജന്യം,ത്തിന്റെ. s. 1. CRISHNA’S conch or shank.
കൃഷ്ണന്റെ ശംഖ. 2. any conch. ശംഖ. 3. a name of
fire. അഗ്നി.

പാഞ്ചാലൻ,ന്റെ. s. The sovereign of Pánchála.

പാഞ്ചാലം,ത്തിന്റെ. s. 1. One of the fifty six coun-
tries of Pauránical geography. 2. a company or associa-
tion of artificers, viz. the carpenters, weavers, barbers,
washermen, and shoemakers.

പാഞ്ചാലി,യുടെ. s. A name of Draupadi, the wife of
the five Pandu princes. ദ്രൌപദി.

പാഞ്ചാലിക,യുടെ. s. A doll, a puppet. പാവ.

പാഞ്ചി,യുടെ. s. A gold coin of the value of five Rupees.

പാട഻. ind. A vocative particle, Oh! ഹെ.

പാട,ിന്റെ. s. 1. Suffering, distress, misfortune, pain.
2. work, labour, industry. 3. manner, mode. 4. party,
side. 5. side, flank, 6. time, occasion. 7. subjection. s.
a mark. 9. the mark of a stripe, a scar, a cicatrix. 10.
computation, as applied to number, weight, measure,
extent, or value. 11. arrest, molestation. 12. order, ar-
rangement. 13. tune, term. 14. fitness, capability. 15.
remedy, means, way, 16. quality, nature, excellence in
which sense it is often added to other words, as പണ
യപ്പാട, അരുളപ്പാട,നമ്പൂതിരിപ്പാട, ഇത്യാദി. 17.
situation, posture. 18. place, space, distance. 19. trouble,
wearisomeness, teazing. 20. torture. 21. business, con-
cern. പാടാകുന്നു, To be of a party. പാടാക്കുന്നു 1.
To bring to one’s party. 2. to order, to arrange. പാടു
പാൎക്കുന്നു, To arrest, to seize, to detain, to stop. പാടു
വീഴുന്നു, To be indented, to be marked, scarred.

പാട,യുടെ. s. 1. Scum, skummings, froth, foam, barm
&c., the upper part of any infusion in a state of boiling or
ferment, that which rises to the top of any liquor. 2. the
name of a plant, or vine. Cissampelos hexandra. 3. the
rheum of the eyes. 4. the green stuff produced in stag-
nant water. 5. the outer skin of some fruits. പാടചൂടു
ന്നു, Scun to form.

പാടകം,ത്തിന്റെ. s. An anele ring worn by women.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/498&oldid=176525" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്