താൾ:CiXIV31 qt.pdf/478

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പന്ന 464 പമ്പ

or wicker work ; a pandal. 2. a shade. പന്തലിടുന്നു,
To make a pandal.

പന്തൽക്കാൽ,ലിന്റെ. s. A post or pole supporting a
shed.

പന്താട്ടം,ത്തിന്റെ. s. The act of tossing or playing
with a ball.

പന്തി,യുടെ. s. 1. A line, order, course, range. 2. a
company of guests sitting down to eat. 3. a line or range
of horses. 4. way, expedient, means. 5. neatness, agree-
ment, fitness, propriety. 6. trust, confidence. പന്തിനി
രത്തുന്നു, To put in rows or lines. പന്തിയായിരിക്കു
ന്നു, To be in a row or line. പന്തിയാക്കുന്നു, 1. To
make neat, or elegant. 2. to put in order, to arrange. 3.
to accomplish.

പന്തികെട,ിന്റെ. s. 1. Want of order or arrangement,
irregularity. 2. want of elegance, unfitness. 3. crookedness.

പന്തിക്കാർ,രുടെ. s. Persons sitting in rows, a com-
pany of guests.

പന്തിപിടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To keep a row.

പന്തിപ്പലക,യുടെ. s. A bench, a form.

പന്തിഭൊജനം,ത്തിന്റെ. s. Eating together. പന്തി
ഭൊജനംകഴിക്കുന്നു, To eat together, to mess together.

പന്തിരണ്ട,പന്ത്രണ്ട. adj. Twelve, 12.

പന്തീരടി,യുടെ. s. The plant commonly called the four
o’clock flower.

പന്തീരാണ്ട,ിന്റെ. s. Twelve years, or a period of
twelve years.

പന്തീരായിരം. adj. Twelve thousand, 12,000.

പന്തുകളി,യുടെ. s. Play at ball. പന്തുകളിക്കുന്നു,
To play at ball.

പന്തുവരാടി, യുടെ. s. A tune. ഒരു രാഗം.

പന്ഥാനക്കെട്ട,ിന്റെ. s. See പന്ഥാനങ്ങൾ.

പന്ഥാനക്കൊപ്പ,ിന്റെ. s. See the following.

പന്ഥാനങ്ങൾ,ളുടെ. s. plu. A local term used to im-
ply a whole household, consisting of wife, children, &c.

പന്ഥാവ,ിന്റെ. s. A way. വഴി.

പന്ന,യുടെ. s. A parasitical plant.

പന്നകം,ത്തിന്റെ. s. 1. A cover of a boat made of
cocoa-nut tree leaves. 2. the canopy over an open native
palankeen, usually made of fine scarlet cloth.

പന്നക്കിഴങ്ങ.ിന്റെ, s. A plant, Polypodium querci-
folium.

പന്നഗം,ത്തിന്റെ. s. A snake, a serpent. പാമ്പ.

പന്നഗലൊകം,ത്തിന്റെ. s. The infernal regions.
പാതാളം.

പന്നഗവൈരി,യുടെ. s. 1. A name of GARUDA. ഗ

രുഡൻ. 2. a kite, the enemy of the snake. പരിന്ന.
This word is also applied to any enemy of the snake.

പന്നഗശായി,യുടെ s. A name of VISHNU whose bed
is a serpent. വിഷ്ണു.

പന്നഗാഭരണൻ,ന്റെ. s. A. name of SIVA, as or-
namented with snakes. ശിവൻ.

പന്നഗാശനൻ,ന്റെ. s. A name of GARUDA, the
bird and vehicle of VISHNU, which is famed as the de-
stroyer of snakes. ഗരുഡൻ.

പന്നഗെശ്വരൻ,ന്റെ. s. A name of ANANTA king
of serpents. അനന്തൻ.

പന്നത്തല,യുടെ. s. A head of long hair uncombed.

പന്നദ്ധ്രി,യുടെ. s. A leathern shoe or boot. ചെരിപ്പ.

പന്നം. adj. Fallen, going down or downwards. s. Down-
ward motion, falling, descending. വീഴ്ച.

പന്നവള്ളി,യുടെ. s. A plant, Pomaria scandens-
(Willd.)

പന്നാട,യുടെ. s. The fibrous web, which surrounds
the lower part of the stem-leaves of palmira-trees.

പന്നി,യുടെ. s. A hog, a pig.

പന്നിക്കാച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. A large kind of yam.

പന്നിക്കുഞ്ചം,ത്തിന്റെ. s. The bristles or stiff hair
of swine.

പന്നിക്കുട്ടി,യുടെ. s. A young pig.

പന്നിക്കുഴി,യുടെ. s. A pit made to catch wild hogs.

പന്നിക്കൂട,ിന്റെ. s. A pig-sty.

പന്നിത്തെറ്റ,യുടെ. s. The tusk of the wild boar.

പന്നിപ്പുല്ല,ിന്റെ. s. A sort of grass, Andropogon con-
tortum.

പന്നിമീൻ,നിന്റെ. s. A sea-hog, a porpoise.

പന്നിയിറച്ചി,യുടെ. s. Pork, bacon.

പന്നിയെലി,യുടെ. s. An immense rat, commonly
termed the Bandycoot.

പപീതി,യുടെ. s. Mutual or reciprocal drinking; drink-
ing alike together. തുല്യപാനം.

പപ്പ,ിന്റെ. s. Feathers.

പപ്പാതി,പപ്പാതിച്ച. adj. Half. പപ്പാതിയാക്കു
ന്നു, To bisect, to divide into two equal parts.

പഫണം,ത്തിന്റെ. s. A. shrub or small tree, Pavetta
Indica. പാവട്ട.

പമ്പ,ിന്റെ. s. 1. A written order for talking an oath.
2. agreement, arrangement, resolutions entered into by
a party.

പമ്പരം,ത്തിന്റെ. s. A top with which boys play. പ
മ്പരം ചുറ്റുന്നു, To spin a top. പമ്പരമാടുന്നു, 1.
The top twirls. 2. to play with a top.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/478&oldid=176505" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്