താൾ:CiXIV31 qt.pdf/473

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പതി 459 പതി

പതംഗിക,യുടെ. s. A sort of bee. ഒരു വക ൟച്ച.

പതച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. Foaming, frothing.

പതഞ്ജലി,യുടെ. s. 1. The name of a saint or Muni,
teacher of the Yoga philosophy which is often called
after him Patanjali. 2. the author of the Mahabháshya
or commentary on Panini, and of the Characa, a famous
medical work. 3. a name of the poet Vararuchi.

പതൽ,ത്തിന്റെ. s. A bird. പക്ഷി.

പതത്രം,ത്തിന്റെ. s. A wing. ചിറക.

പതത്രി,യുടെ. s. A bird. പക്ഷി.

പതദ്ഗ്രഹം,ത്തിന്റെ. s. 1. A spitting pot. കൊളാമ്പി.
2. the reserve of an army.

പതനം,ത്തിന്റെ. s. 1. Falling, coming down, alight-
ing, &c. വീഴ്ച. 2. a step. 3. the terrace on a wall, espe-
cially the terrace of the wall of a fortification. ആളൊടി.

പതം,ത്തിന്റെ. s. 1. The portion given to reapers. 2.
time, season. 3. temperature; proper temperature, degree
of inspissation. 4. softness, gentleness. 5. pliability. 6.
restraint, temperance, humility. 7. state, condition. 8.
weakness. 9. order. 10. way, means, expedient. 11.
equality. 12. maturity. പതമാക്കുന്നു, 1. To bring to
due temperature, to temper, to season, to make fit. 2. to
dress or curry leather, &c. പതം കൊടുക്കുന്നു, 1. To
purify, or clear, by putting something into the article to
be purified. 2. to temper. പതം തളിക്കുന്നു, To purify
or clear any thing by means of water.

പതമ്പ,ിന്റെ. s. The portion given to reapers.

പതയൽ,ലിന്റെ. s. Foaming, frothing.

പതയാലു, adj. Falling, liable or accustomed to fall.

പതയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. To foam, to froth, to
bubble, പതഞ്ഞുപൊങ്ങുന്നു, To rise foaming. പത
ഞ്ഞുവീഴുന്നു, To ran over, as froth.

പതൎച്ച,യുടെ. s. 1. Precipitation, hastiness, a being
precipitate. 2. dispersion, scattering. 3. disunion.

പതൽഗൃഹം,ത്തിന്റെ. s. A bird-cage. പക്ഷികൂട.

പതറൽ,ലിന്റെ. s. 1. Over hastiness, precipitency.
2. scattering, dispersion.

പതറുന്നു,റി,വാൻ. v. n. 1. To be over hasty, to be
precipitate. 2. to be scattered, dispersed.

പതാക,യുടെ. s. A flag, a banner, a standard. കൊടി
ക്കൂറ

പതാകി,യുടെ. s. An ensign, a standard bearer. കൊ
ടിക്കൂറക്കാരൻ.

പതാകിനി,യുടെ. s. An army. സൈന്യം.

പതി,യുടെ. s. 1. A master, an owner. ഉടയക്കാരൻ.
2. a husband. ഭൎത്താവ. 3. a lord, a chief, a ruler. പ്രഭു.

4. an ambush, a hiding place. 5. a place of residence on
mountains. 6. a town, a city. 7. dwelling. പതിപാൎക്കു
ന്നു, To lie in wait, to be in ambush.

പതിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To enlist, to enrol, to
record, to register. 2. to imprint, to impress. 3. to fix, to
fasten in. 4. to enchase or set precious stones, &c. 5. to
put up any thing, to put up a notice. v. n. To fall, വീഴു
ന്നു.

പതിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Impression, imprint. 2. en-
rollment, registering.

പതിഞ്ഞ. adj. Gentle, easy, slow, soft, patient, humble.

പതിഞ്ഞനില,യുടെ. s. 1. Gentleness, easiness, pati-
ence. 2. the attitude or position for shooting, &c.

പതിഞ്ഞപാകം,ത്തിന്റെ. s. Gentleness.

പതിതത്വം,ത്തിന്റെ. s. Degradation, baseness.

പതിതൻ,ന്റെ. s. 1. One who has fallen in battle, or
has been defeated. 2. one fallen, a wicked or an aban-
doned person. 3. one who has abandoned caste, sect or
manners, an outcast. ഭ്രഷ്ടൻ.

പതിതം, adj. 1. Fallen in war, defeated, overthrown. 2.
fallen, alighted. 3. fallen from virtue, wicked, abandon-
ed, lapsed.

പതിതാ,യുടെ. s. A female outcast.

പതിത്വം,ത്തിന്റെ. s. Dominion, domination.

പതിനഞ്ച. adj. Fifteen.

പതിനായിരം. adj. Ten thousand.

പതിനാറ. adj. Sixteen.

പതിനാഴി,യുടെ. s. Ten measures.

പതിനാഴിപ്പറ,യുടെ. s. A parrah of ten measures.

പതിനെട്ട. adj. Eighteen. ൧൮.

പതിനെണ്ണായിരം. adj. Eighteen thousand.

പതിനെഴ. adj. Seventeen. ൧൭.

പതിനൊന്ന. adj. Eleven. ൧൧.

പതിന്നാങ്ക. adj. Fourteen. ൧൪.

പതിന്നാല. adj. Fourteen. ൧൪.

പതിമ്പറ,യുടെ. s. Ten parrahs.

പതിന്മടങ്ങ. adj. Ten-fold.

പതിപത്നിമാർ,രുടെ. s. plu. Husband and wife.

പതിപ്പ,ിന്റെ. s. See പതിച്ചിൽ.

പതിപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To cause to fall.
2. to cause to enlist, enrol, record, register. 3. to cause
to impress, imprint, or make an impression. 4. to cause
to put or stick any thing up, to get or have fixed up.

പതിമുക്കഴഞ്ച,ിന്റെ. s. A weight of thirteen karangis.

പതിമൂക്ക,ിന്റെ. s. A flat nose.

പതിമൂക്കൻ,ന്റെ. s. One who has a flat nose.


2 N 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/473&oldid=176500" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്