താൾ:CiXIV31 qt.pdf/471

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പണം 457 പണി

പട്ടുചെല,യുടെ. s. A silk cloth worn by women.

പട്ടുട,യുടെ. s. A sort of petticoat, worn either by men
or women.

പട്ടുടയാട,യുടെ. s. A silk garment.

പട്ടുതലയിണ,യുടെ. s. A pillow made of silk.

പട്ടുനൂൽ,ലിന്റെ. s. 1. Silk thread, raw silk. 2. fine
thread.

പട്ടുനൂൽക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. One who makes silk
thread, a silk weaver. 2. a fine cloth.

പട്ടുനൂൽചണം,ത്തിന്റെ. s. Linseed, Linum usi-
tatissimum. (Lin.)

പട്ടുനൂൽപാവ,ിന്റെ. s. 1. A silk warp. 2. silk or
fine cloth.

പട്ടുപുടവ,യുടെ. s. A silk garment.

പട്ടെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. To grow thick and long
as stems of corn on rich ground but producing little crop.

പട്ടെരി,യുടെ. s. A judge or learned man among the
Brahmans.

പട്ടൊല,യുടെ. s. 1. A royal edict. 2. public records
of a government, town, temple, &c. 3. a monthly abstract
of the accounts current of receipts and disbursements.
പട്ടൊല എഴുതുന്നു, To write an abstract account of
monthly receipts and disbursements.

പട്ടൊലക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. A recorder. 2. a public
accountant.

പട്ടൊലമെനവൻ,ന്റെ. s. 1. A recorder. 2. a public
accountant.

പട്ടൊലിക,യുടെ. s. A title deed, a Patta, a lease,
&c. പട്ടയം.

പഠനം,ത്തിന്റെ. s. Learning, studying, reading.

പഠിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To learn, to study, to read,
to peruse, to recite.

പഠിതം. adj. Learned, studied, perused. പഠിക്കപ്പെട്ടത.

പഠിപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. To teach, to instruct.

പണത്തൂക്കം,ത്തിന്റെ. s. A fanam’s weight.

പണത്തൊളം. adv. As large, or as much, as a fanam.

പണനം,ത്തിന്റെ. s. Sale, selling. വിക്രയം.

പണപരം,ത്തിന്റെ. s. An astrological term.

പണപ്പലക,യുടെ. s. A board to count fanams, &c., on.

പണപ്രിയം,ത്തിന്റെ. s. Greediness after money.
ദ്രവ്യാഗ്രഹം.

പണമാത്രം. adv. As much as a fanam.

പണമാല,യുടെ. s. A necklace made of gold fanams,
or small pieces of gold in the shape of fanams.

പണമിട,യുടെ. s. A fanam’s weight.

പണം,ത്തിന്റെ. s. 1. A fanam, a small coin of gold

or silver. 2. money in general. 3. wages, hire. 4. a stake
at play, a bet, a wager. 5. gaming, playing. 6. playing
with dice. 7. wealth, property. 8. price. 9. a commodity
for sale. 10. business.

പണംപിടിച്ച. adj. Valuable, priced.

പണയക്കച്ചീട്ട,ിന്റെ. s. A document given on pawn-
ing or mortgaging any thing.

പണയക്കാരൻ,ന്റെ. s. A mortgagee, a mortgager.

പണയപ്പാട,ിന്റെ. s. Any thing or article mortgaged,
the pawn or pledge.

പണയം,ത്തിന്റെ. s. 1. Mortgage. 2. a pawn, a
pledge. പണയം വെക്കുന്നു, 1. To mortgage. 2. to
pawn, to deposit or put in pledge.

പണവക,യുടെ. s. Cash, money.

പണവം,ത്തിന്റെ. s. A sort of musical instrument,
a small drum or tabour. നടമിഴാവ.

പണായ,യുടെ. s. Business, affair, transaction, buy-
ing and selling, &c. കാൎയ്യം

പണായിതം, &c. adj. Praised. സ്തുതിക്കപ്പെട്ടത.

പണാൎപ്പണം,ത്തിന്റെ. s. Agreement, engagement,
contract. ഉടമ്പടി.

പണി,യുടെ. s. 1. Work, business, employment or la-
bour in general. 2. service, office. 3. workmanship. 4.
affair, matter. 5. artifice, skill. 6. use, utility. 7. state,
condition. 8. act. 9. cheating, roguery, counsel. 10. diffi-
culty. 11. pain, grief. 12. life. പണിതീൎക്കുന്നു, 1. To
perform or accomplish any work. 2. to kill. പണിക
ഴിക്കുന്നു, 1. To perform or execute any work. 2. to la-
bour hard. 3. to kill. പണി ചെയ്യുന്നു, or എടുക്കു
ന്നു, To work.

പണിക്കത്തി,യുടെ. s. An artificer’s wife.

പണിക്കൻ,ന്റെ. s. 1. An artificer in general. 2. a
titular name among the Chagons.

പണിക്കർ,രുടെ. s. 1. A titular name among the Sú-
dras. 2. a class of people. 3. an astrologer, an enchanter.

പണിക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. A workman of any descrip-
tion. 2. a servant. 3. a man or house servant. 4. a skil-
ful man, an artificer. 5. a rogue, a cheat.

പണിക്കുറ്റം,ത്തിന്റെ. s. Defect or fault in any
work done. പണിക്കുറ്റം പറയുന്നവൻ, One who
finds fault with any work that has been done, said of a su-
percilious critic whom nothing will please; and who finds
fault merely because the doing of any work has not been
confided to him. പണിക്കുറ്റം പിഴെക്കുന്നു, To die.

പണിക്കുറ,യുടെ. s. Work not quite finished. പണി
ക്കുറതീൎക്കുന്നു, To complete any unfinished work.


2 N

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/471&oldid=176498" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്