താൾ:CiXIV31 qt.pdf/470

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പട്ടാ 456 പട്ടു

sash. 3. a full grown leaf of the cocoa-nut, betel-nut or
palmira tree. 4. the rind or back of a tree.

പട്ടക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. A priest, one invested with a
high office or dignity. 2. a peon.

പട്ടച്ചാവൽ,ലിന്റെ. s. A kind of bird supposed to
be a sort of pheasant.

പട്ടച്ചൊമാതിരി,യുടെ. s. A judge or arbitrator among
the Brahmans.

പട്ടട,യുടെ. s. 1. A funeral pile. 2. a place where dead
bodies are burnt or buried. പട്ടടകൂട്ടുന്നു, To make a fu-
neral pile.

പട്ടണക്കാരൻ,ന്റെ. s. A citizen.

പട്ടണം,ത്തിന്റെ. s. A city, a large town.

പട്ടണവാസി,യുടെ. s. A citizen, an inhabitant of a
town.

പട്ടത്താനം,ത്തിന്റെ. s. A certain offering or cere-
mony of expiation performed by the rajahs of Malabar.
പട്ടത്താനം കഴിക്കുന്നു, To perform such offering.

പട്ടദെവി,യുടെ. s. A queen.

പട്ടൻ,ന്റെ. s. A titular name given to a class of
Brahmans; one versed in philosophical systems.

പട്ടപ്പെർ,രിന്റെ. s. The title or name of a dignity.

പട്ടം,ത്തിന്റെ. s. 1. Ordination, a high office or dig-
nity. 2. a diadem, a turban. 3. the tonsure. 4. a side, a
rhomb in polished gems. 5. a fold in a folding door. 6.
cloth. 7. the forehead. 8. an ornament for the forehead.
പട്ടമെല്ക്കുന്നു, 1. To receive ordination, to be ordain-
ed. 2. to attain any high office or dignity: to be made
king. പട്ടംകെട്ടുന്നു, To crown; to invest one with a
high dignity or office, to make one king; to appoint one
to any high office or dignity, civil or ecclesiastical. പട്ടം
വെട്ടുന്നു, To perform the ceremony of tonsure. പട്ടം
കൊടുക്കുന്നു, To ordain to a sacred office. പട്ടംപിഴു
കുന്നു, To be divested of any high office. പട്ടംപിഴുക്കു
ന്നു, To remove one from office or dignity; to deprive
one of it. പട്ടമിടുന്നു, 1. To cut and polish gems. 2. to
form any thing with sides or squares.

പട്ടയം,ത്തിന്റെ. s. A title deed, a Patta, a lease, or
written document given to ryots, cultivators, &c.

പട്ടർ,രുടെ. s. A titular name given to a foreign Brah-
man.

പട്ടവസ്ത്രം,ത്തിന്റെ. s. A robe, or gown, of state.

പട്ടാങ്ങ,യുടെ. s. Truth. പട്ടാങ്ങപറയുന്നു, To speak
truth.

പട്ടാണി,യുടെ. s. 1. A Patán, a class of Mahome-
dans or Moormen. 2. a Mogul soldier.

പട്ടാപ്പകൽ. ind. Mid-day, noon-day, broad-day-light.

പട്ടാഭിഷിക്തൻ,ന്റെ. s. One who is invested with a
high office or dignity.

പട്ടാഭിഷെകം,ത്തിന്റെ. s. The coronation of a king,
or installation of any one by means of unction or bath-
ing ; inauguration, installation. പട്ടാഭിഷെകം കഴിക്കു
ന്നു, To perform the ceremony of coronation, installation
or inauguration.

പട്ടാംബരം,ത്തിന്റെ. s. A robe, or gown, of state.
പട്ടുവസ്ത്രം.

പട്ടാളക്കാരൻ,ന്റെ. s. A soldier.

പട്ടാളം,ത്തിന്റെ. s. A regiment, a battalion.

പട്ടി,യുടെ. s. 1. A dog in general. 2. a fold for cattle.
3. a place where slaves stand to receive their hire. 4. a
sheep-fold. 5. a vicious or restiff horse. adj. Weak, cow-
ardly. ബലമില്ലാത്ത, ശൌൎയ്യമില്ലാത്ത.

പട്ടിക,യുടെ. s. 1. A lath; a shingle; a reaper, a small
rafter. 2. the description of a person. 3. a written list of
names. 4. a written list of abuses committed by public
servants.

പട്ടികയാണി,യുടെ. s. A nail for laths.

പട്ടികയൊട,ിന്റെ. s. Flat tiles.

പട്ടികാ, or പട്ടീ,യുടെ. s. Red Lod’h, a tree from the
bark of which an astringent infusion is prepared which is
used to fix the colour in dyeing; the red species of Lod’h,
Symplocos racemosa. ചുവന്നപാചൊറ്റി, മലങ്കമുക.

പട്ടിക്കാട,ട്ടിന്റെ. s. The name of a place.

പട്ടിക്കുതിര,യുടെ. s. A mischievous, untrained, or re-
stiff horse.

പട്ടിച്ചി,യുടെ. s. A bitch.

പട്ടിച്ചെവി,യുടെ. s. A plant, Acrostichon arifolium.

പട്ടിണി,യുടെ. s. Hunger, want, starvation, fasting,
want or privation of food. പട്ടിണികിടക്കുന്നു, പട്ടി
ണിയായിരിക്കുന്നു, To be without victuals, to be in
want of food, to starve or be in a state of starvation, to
be hungry and fasting.

പട്ടിപ്പടി,യുടെ. s. The gate of a fold.

പട്ടിപ്പുലി,യുടെ. s. A small cheater or leopard.

പട്ടിലൻ,ന്റെ, s. A barber of a low class.

പട്ടിലൊധ്രം,ത്തിന്റെ. s. See പട്ടികാ.

പട്ടിൽ,ലിന്റെ. s. 1. A bamboo. 2. a cluster of bam-
boos growing together.

പട്ടുകച്ച,യുടെ. s. A silk girdle, or sash.

പട്ടുകുട,യുടെ. s. A silk umbrella.

പട്ടുകൊസടി,യുടെ. s. A bed or mattress of silk.

പട്ടുച്ചരട,ിന്റെ. s. A silk cord.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/470&oldid=176497" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്