താൾ:CiXIV31 qt.pdf/469

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പടു 455 പട്ട

പടിത്തരം,ത്തിന്റെ. s. Order, general rule, con-
duct.

പടിപ്പുര,യുടെ. s. A building over a gateway.

പടിയരഞ്ഞാൾ,ളിന്റെ. s. A female zone or girdle
made of gold, silver, &c.

പടിയളക്കുന്നു,ന്നു,പ്പാൻ. v. a. To bestow, or mea-
sure out daily sustenance in grain.

പടിയളവ,ിന്റെ. s. Measuring out daily sustenance
in grain.

പടിയിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To cause to lie down,
as elephants.

പടിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1 To become habitual by
learning or exercise. 2. to be brought into order. 3. to lie
down, said of elephants. 4. to die, also said of elephants.
പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 1. To kneel on one knee. 2. to be
habituated by practice. പടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു, To lie
dead.

പടിയെറ്റം,ത്തിന്റെ. s. Crowning the Rajah of
Travancore.

പടിയൊല,യുടെ. s. A written agreement, a general
rule of conduct, regulation.

പടിവാതിൽ,ലിന്റെ. s. An outer gate.

പടീ,യുടെ. s. 1. A particular sort of cloth; coarse thick
cloth, canvass. രട്ട വസ്ത്രം. 2. a pill. ഗുളിക.

പടീയസ഻. adj. Very clever or able.

പടീയസീ,യുടെ. s. A very clever or able woman.
സമൎത്ഥ.

പടീയാൻ,ന്റെ.s. A clever man. സമൎത്ഥൻ.

പടീരം,ത്തിന്റെ. s. 1. Sandal wood. ചന്ദനം. 2.
perfume.

പടു. adj. 1. Clever, dexterous, skilful, സാമൎത്ഥ്യമുള്ള.
2. diligent. ജാഗ്രതയുള്ള. 3. smart, sharp. ചൊടിപ്പു
ള്ള. 4. hale, healthy. സുഖമുള്ള. 5. blown, expanded.
വിടരപ്പെട്ട. 6. cruel, ferocious, unmerciful, unfeeling.
ദയയില്ലാത്ത. 7. harsh, contumelious, (speech, &c.)
8. spontaneous. 9. unprofitable, useless. s. 1. A small
kind of cucumber, Trichosanthes diæca. പടൊലം. 2.
salt. ഇന്തുപ്പ.

പടുകിണർ,റ്റിന്റെ. s. A blind well.

പടുകുഴി,യുടെ. s. A pit-fall, a pit, a natural chasm.

പടുക്ക,യുടെ. s. A bed, or place for females to lie on at
certain seasons.

പടുക്കുന്നു,ത്തു,പ്പാൻ. v. a. To build stones, &c

പടുത,യുടെ. s. Cleverness, dexterity. സാമൎത്ഥ്യം.

പടുതാമര,യുടെ. s. The ring-worm, a disease spread-
ing over the body, as an orbicular lotus leaf.

പടുതി,യുടെ. s. 1. Nature, disposition. 2. state, condi-
tion. 3. manner, custom.

പടുതീ,യുടെ. s. A spontaneous fire.

പടുത്വം,ത്തിന്റെ. s. Cleverness, dexterity. പടുത്വം
കാട്ടുന്നു, To shew skill or dexterity.

പടുന്നു, or പെടുന്നു,ട്ടു,വാൻ. v. n. 1. To suffer. 2.
to be killed in battle or accidentally, to die of small-pox,
&c. 3. to be caught in a net, snare, &c. 4. to occur, to
happen. 5. to be entangled. 6. to be. 7. to obtain. All
active verbs in Malayalim of whatever description, may
become passive by adding to the infinitive the different
tenses of the verb പടുന്നു. By affixing the same verb
to the nominative case of neuter nouns, or to the past
verbal participles of neuter verbs, particularly to such as
denote any bodily suffering, or mental affection, a com-
pound verb is formed of a neuter signification; as ഭയ
പ്പെടുന്നു, To fear. വ്യാകുലപ്പെടുന്നു, To be anxious.
തള്ളപ്പെടുന്നു, To be pushed or driven away. പട്ടുകി
ടക്കുന്നു, 1. To lie in, to fall into, to be involved. 2. to
lie dead.

പടുപൎണ്ണീ,യുടെ. s. 1. A medicinal sort of moon plant,
Ericyne Panniculata. എരിമക്കള്ളി, എരിമത്താളി. 2.
the large flowered Bryony, Bryonia grandis. (Lin.)

പടുമൻ,ന്റെ. s. One who is inexpert, unskilful, awk-
ward, clumsy.

പടുമപ്പണി,യുടെ. s. Clumsy or awkward work.

പടുമൂട,ിന്റെ. s. Any plant of spontaneous growth.

പടുവൻ,ന്റെ. s. A small ulcer.

പടുവൻനീര,ിന്റെ. s. A cutaneous swelling.

പടുവിത്ത,ിന്റെ. s. Seed of spontaneous growth, corn
or seed fallen on the ground and taking root.

പടെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To offer boiled rice,
or meat, to an idol. 2. to serve up and distribute meat.

പടെപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Offering boiled rice or meat to
an idol. 2. serving out or distributing meat.

പടെണി,യുടെ. s. A procession, show.

പടൊലൊകം,ത്തിന്റെ. s. See the following.

പടൊലം,ത്തിന്റെ. s. A small kind of cucumber,
Trichosanthes diæca.

പടൊലിക,യുടെ. s. A small cucumber, Trichosanthes
diæca ; ചെറുക്കുമ്മട്ടി. It is also applied to Luffa acu-
tangula. പീച്ചി.

പട്ട,ിന്റെ. s. 1. Silk. 2. silk-cloth. 3. sackcloth made of
Indian hemp. 4. soil sufficiently light and dry for being
worked. പട്ടുപണി, Working light and dry soil.

പട്ട,യുടെ. s. 1. A streak or stripe. 2. a peon’s belt or

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/469&oldid=176496" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്