താൾ:CiXIV31 qt.pdf/468

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പട 454 പടി

kite. 9. a painted or variegated cloth serving as the
housings of an elephant. 10. the flat part of the hand,
or foot. പടം കഴിക്കുന്നു, To cast the skin as a snake.
പടം വിരിക്കുന്നു, 1. To spread a cloth. 2. to expand
the hood as a serpent. പടം വരെക്കുന്നു, To make
out the squares of a chess-board, &c.

പടയണി,യുടെ. s. Battle array, military array.

പടയാളി,യുടെ. s. A soldier.

പടയൊട്ടം,ത്തിന്റെ. s. Fleeing in battle or on ac-
count of war; dispersion of an army, defeat.

പടരുന്നു,ൎന്നു,വാൻ. v. n. 1. To spread, as trees or
plants. 2. to extend; to grow large as a ring-worm, &c.,
in any part of the body. 3. to spread abroad, to diffuse
as odour or scent. 4. to be diffused abroad or pervaded.

പടകാ഻,യുടെ. s. Common plantains.

പടൎച്ച,യുടെ. s. Spreading, extension, diffusion, per-
vading.

പടൎത്തുന്നു,ൎത്തി,വാൻ. v. a. To spread or make spread,
to train plants.

പടൎപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Spreading, extension. 2. a bush, a
thicket.

പടല,യുടെ. s. 1. A part of a bunch of plantains hav-
ing the form of a comb. 2. an assembly.

പടലപ്രാന്തം,ത്തിന്റെ. s. The edge of a thatch. ഇ
റമ്പ.

പടലം,ത്തിന്റെ. s. 1. A cataract, a film over the eyes
നെത്രരൊഗഭെദം. 2. a roof, a thatch. മെവാനുള്ള
ത. 3. a heap, a quantity, a number, a multitude. സ
മൂഹം. 4. a train, a retinue. 5. a book, chapter or section.
അധ്യായം. 6. a flaw in gems.

പടലവിരിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. To spread or
branch out as a bunch of plantains.

പടലി,യുടെ. s. A heap, a number, a quantity or mul-
titude. കൂട്ടം.

പടവ,ിന്റെ. s. 1. A small ship, a vessel. 2. paving.
3. a pavement. 4. laying stones.

പടവലം,ത്തിന്റെ. s. A small kind of cucumber or
gourd, Trichosanthes diæca or cucumerina.

പടവാക്ക,ിന്റെ. s. Loquaciousness, loquacity, talka-
tiveness. പടവാപറയുന്നു, To be loquacious, talkative.

പടവാദ്യം,ത്തിന്റെ. s. A military band.

പടവായൻ,ന്റെ. s. A loquacious or talkative person.

പടവാസകം,ത്തിന്റെ. s. 1. A tent. കൂടാരം. 2. a
perfumed powder. സുഗന്ധപൊടി.

പടവാസം,ത്തിന്റെ. s. 1. A tent. കൂടാരം. 2. a petti-
coat. അരച്ചല്ലടം.

പടവില്ല,ിന്റെ. s. A war bow.

പടവീട,ിന്റെ. s. 1. An arsenal, an armoury. 2. a camp,
a garrison.

പടവീരൻ,ന്റെ. s. A hero.

പടസെന,യുടെ. s. An army.

പടഹദ്ധ്വനി,യുടെ. s. The sound of the kettle or
war drum.

പടഹം,ത്തിന്റെ. s. A kettle drum ; a war drum or one
used in battle. പടഹമടിക്കുന്നു, To beat a war drum.

പടറ്റി,യുടെ, s. A plantain tree in general.

പടറ്റിക്കാ,യുടെ. s. Green plantains.

പടാക,യുടെ. s. A flag; a banner. കൊടിക്കൂറ.

പടാച്ചി,യുടെ. s. 1. Coaxing, wheedling, flattery. 2.
threatening, frightening, menace. പടാച്ചിപറയുന്നു,
1. To coax, to flatter. 2. to threaten, to frighten, to me-
nace.

പടാച്ചിക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. A coaxer, a flatterer. 2.
a menacer.

പടി,യുടെ. s. 1. A stair, a stair-case, a step. 2. a mea-
sure of quantity, a seer. 3. a weight for weighing gold.
4. a weight in general. 5. a sill of a door. 6. an extra
daily allowance for travelling on distant service, “Batta.”
7. a gate or gateway. 8. a bench. 9. a seat or plank in a
boat. 10. the wooden boards used as backs for a palmira
leaf book. 11. a piece of wood used to sharpen iron pens
on. 12. a part of a neck ornament. 13. a time, term.
14. a house, (honorific.) 15. the edge of a Verandah.
16. the upper or lower beam of a wooden partition. 17.
an outer door. 18. degree, station, step. 19. regulation,
rule, agreement. part. 1. According to, in order to, that, so
that. 2. much, exceedingly.

പടിക്കക്കാരൻ,ന്റെ, s. A person who carries a spit-
toon.

പടിക്കം,ത്തിന്റെ. s. A spitting pot, a spittoon.

പടിക്കൽ. adv. At the gate or door.

പടിക്കാരം,ത്തിന്റെ. s. Alum.

പടിക്കാൽ,ലിന്റെ. s. A gate post or pillar.

പടിക്കുപാതി,യുടെ. s. The half of a debt, loss, gain, &c.

പടിഞ്ഞാറ,ിന്റെ. s. The west.

പടിഞ്ഞാറകിഴക്ക, or കിഴക്കപടിഞ്ഞാറ,ിന്റെ. s.
Longitude.

പടിഞ്ഞാറൻകാറ്റ,ിന്റെ. s. The west wind.

പടിഞ്ഞാറെ,പടിഞ്ഞാറ്റെ. adj. Western, occidental.

പടിഞ്ഞാറൊട്ട,പടിഞ്ഞാട്ട. adv. Westward.

പടിത്തം,ത്തിന്റെ. s. Learning, reading, study, in-
struction.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/468&oldid=176495" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്