താൾ:CiXIV31 qt.pdf/462

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പക 448 പകി

ന്യായശാസ്ത്രി,യുടെ. s. A logician, a follower of the
Nyáya doctrine.

ന്യായസിദ്ധാന്തമഞ്ജനി,യുടെ. s. A treatise on
logic.

ന്യായസ്ഥലം,ത്തിന്റെ. s. The court or hall where
justice is administered, a court of justice.

ന്യായാധിപതി,യുടെ. s. A judge, a justice.

ന്യാസനം,ത്തിന്റെ. s. A judgment seat, a bench
of justice.

ന്യായ്യം, &c. adj. Just, right, proper, fit. s. A place.

ന്യാസം,ത്തിന്റെ. s. A pledge, a deposit. പണയം.

ന്യുംഖം,ത്തിന്റെ. s. 1. Six-fold repetition of the trili-
teral name of God. 2. the Sàma Véda. സാമവെദം.
adj. Pleasing, agreeable. ഇഷ്ടമുള്ള.

ന്യുബ്ജം, &c. adj. 1. Crooked, hump backed. കൂനുള്ള.
2. looking downwards. കുനിഞ്ഞ. 3. bent, crooked. വ
ളഞ്ഞ.

ന്യൂനത,യുടെ. s. 1. Blameableness, vileness, despica-
bleness. നിന്ദ്യത. 2. defectiveness, deficiency. കുറവ.

ന്യൂനം, &c. adj. 1. Blameable, vile, wicked, despicable.
നിന്ദ്യം. 2. less, defective, deficient. കുറവുള്ള.

ന്രസ്ഥിമാലി,യുടെ. s. A name of SIVA: as ornament-
ed with a garland of human skulls. ശിവൻ.

പ. The twenty first consonant in the Malayalim alpha-
bet. It is a labial; in the beginning of a word it is
commonly pronounced as the letter P, and in the middle
of a word, when single, it is pronounced as B, as in
കൊമ്പ, &c.

പക,യുടെ. s. 1. Hatred, hate, hostility, enmity. 2. re-
venge. 3. family revenge. 4. incompatibility, disagree-
ment. പകമീളുന്നു, To revenge, to avenge, to retaliate.

പകപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Distance, disagreement, opposition.
2. variance, dissention, disunion, coolness. 3. hostility,
hating.

പകരം. part. Instead of, for, in exchange, equally. പ
കരം ചെയ്യുന്നു, 1. To revenge, to avenge, to retaliate.
2. to recompense, to repay, to retribute. പകരം വീട്ടു
ന്നു, To recompense, to retaliate, to revenge. പകരമാ
ക്കുന്നു, To substitute. പകരം കൊടുക്കുന്നു, To give
an equivalent. പകരം പൊക്കുന്നു, To revenge, to
avenge. പകരത്തിനുപകരം ചെയ്യുന്നു, To recom-
pense, to render like for like, to retaliate.

പകരി,യുടെ. s. A kind of fish.

പകരുന്നു,ൎന്നു,വാൻ. v. a. 1. To pour, to pour out,
to shed. 2. to pour from one vessel into another. 3. to
change in colour, &c. 4. to exchange, to barter. 5. to go
from one place to another. 6. to send, carry or distribute
provisions to another. 7. to mix, to unite. 8. to alter, to
change. 9. to infect, or be infectious, പകരുന്ന വ്യാ
ധി, An infectious disease. പകൎന്നവെക്കുന്നു, To
pour from one vessel into another. പകൎന്നമാറുന്നു, To
exchange, to barter. പകൎന്ന പിടിക്കുന്നു, 1. To be
infected by a disease. 2. to pass from one place to ano-
ther, as fire, &c.

പകൎച്ച,യുടെ. s. 1. Barter, exchange. 2. pouring out.
3. pouring from one vessel into another. 4. changing co-
lour, &c. 5. passing or going from one place to another.
6. mixing, mixture. 7. sending or taking provisions. 8.
infection, infecting. പകൎച്ചവരുന്നു, 1. To change, to
alter. 2. victuals to be brought.

പകൎച്ചക്കാരൻ,ന്റെ.s. One who carries or distributes
victuals.

പകൎത്തൽ,ലിന്റെ. s. Copying, transcribing.

പകൎത്തുന്നു,ൎത്തി,വാൻ. v. c. 1. The causal form of
പകരുന്നു in all its meanings. 2. to copy, to transcribe.
പകൎത്തികൊടുക്കുന്നു, To take and give a copy. പക
ൎത്തെടുക്കുന്നു, To take a copy, to transcribe.

പകൎപ്പ,ിന്റെ. s. A copy of any writing, &c.

പകൎപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. To get copied or tran-
scribed.

പകലാമ്മാർ. adv. In the day time, early in the day.

പകലെ. adv. In the day time, by day.

പകലൊൻ,ന്റെ. s. The sun, the ruler of the day.
ആദിത്യൻ.

പകൽ,ലിന്റെ. s. Day; day time. പകലും രാവും,
Day and night. adv. In the day, by day. പകൽതൊറും,
Every day.

പകവീഴ്ച,യുടെ. S. Revenge, retaliation.

പകാരം,ത്തിന്റെ. s. The name of the letter പ.

പകിട,യുടെ. s. An ace upon a die: one, in games, die,
dice, പകിടകളിക്കുന്നു, To play at dice or with dice.

പകിടകളി,യുടെ. s. The game of dice.

പകിടി,യുടെ. s. 1. Cheating, roguery, fraud, deluding.
2. the jaw. പകിടിപറയുന്നു, To cheat, to utter deceit.

പകിടിക്കാരൻ,ന്റെ.s. A cheat, a rogue, a fraudulent
man.

പകിട്ട,ിന്റെ. s. 1. Deceit, fraud. 2. charm, fascination.

പകിട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. a. To deceive, to delude one.
by threatening, ostentation, flattery.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/462&oldid=176489" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്