താൾ:CiXIV31 qt.pdf/333

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഞെളി 319 ടങ്ക

broad leaved Cissus, Cissus latifolia.

ഞെരിഞ്ഞിൽ,ലിന്റെ. s. The name of a plant, small
Caltrops, Tribulus Terrestris.

ഞെരിയൻപുളി,യുടെ. s. See ഞെരിഞ്ഞൻ പുളി.

ഞെരിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To crack, to break
to pieces, to burst. 2. to be crushed or bruised, to be
quashed or smashed. 3. to be squeezed, or pressed tightly.

ഞെരിവ,ിന്റെ. s. A fracture, a fissure, a breach, a
bruise.

ഞെരുക്കമാകുന്നു,യി,വാൻ. v. n. 1. To be distress-
ed, to be in distress or difficulties. 2. to be in need, to
want. 3. to be strait; to be tight.

ഞെരുക്കം,ത്തിന്റെ. s. 1. Pressure, urgency. 2. op-
pression, persecution, distress, trouble, vexation, afflicti-
on. 3. press, compulsion. 4. straitened circumstances,
need, necessity. 5. narrowness, closeness. 6. tightness.
7. weight. ഞെരുക്കം ചെയ്യുന്നു. 1. To oppress, to
force. 2. to violate.

ഞെരുക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To press, to urge. 2.
to throng, to incommode. 3. to oppress, to distress, to per-
secute, to harrass, to trouble, to vex, to afflict, to plague,
to importune. 4. to squeeze, to crash. 5. to trouble.

ഞെരുങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. n. 1. To be pressed, or
urged. 2. to be thronged or incommoded. 3. to be op-
pressed, to be distressed, harrassed, troubled. 4. to suffer
distress, to be in straits, or in straitened circumstances.
5. to be afflicted, to be plagued, to be importuned. Also
ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു.

ഞെരുഞെരെ. With a loud noise as in biting any thing
hard.

ഞെവിണ്ടുന്നു,ണ്ടി,വാൻ. v. a. To rub or bruise
between the fingers. ഞെവിണ്ടിപിഴിയുന്നു. To rub
between the fingers and squeeze out.

ഞെളിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To bend, to inflect the
body backwards, to bend the body backwards in walking,
to walk crooked. 2. to be pompous.

ഞെളിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. The act of bending the body
backwards. 2. pomposity, affectation, vanity. 3. pride.

ഞെളിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To bend the body
backwards in walking, to walk crooked or affectedly. 2.
to be pompous, affected, to be proud or puffed up with
pride. ഞെളിഞ്ഞ നടക്കുന്നു. To walk or move in
a tortuous manner either from a defect of the spine, or
pompously, and with affectation.

ഞെളിവ,ിന്റെ. s. 1. The act of bending the body
backwards. 2. pomposity, affectation, vanity. 3. pride.

4. a flexure, a curve, bending, a bend.

ഞെഴുക,ിന്റെ. s. A plant so called.

ഞെറി,യുടെ. s. A plait, a fold, a double.

ഞെറിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s.. Plaiting, folding.

ഞെറിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. a. To plait, to fold.

ഞെറിവ,റ്റിന്റെ. s. A plait, a fold, a double.

ഞെറുകൽ,ലിന്റെ. s. A peculiar sensation felt in the
limbs previous to an attack of sickness.

ഞെറുകുന്നു,കി,വാൻ. v. n. To feel a peculiar sensa-
tion previous to the commencement of sickness.

ഞെറുമ്പൽ,ലിന്റെ. s. An imitative sound as of groan-
ing, or gnashing the teeth.

ഞെറുമ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To bite or gnash
the teeth. 2. to curl the mustachoes. 3. to become erect,
as the hair of pigs, &c. through rage.

ഞെട,ിന്റെ. s. A knock or blow on the head with
the fist, a cuff.

ഞെടുന്നു,ടി,വാൻ. v. a. To knock or give a blow
on the head with the fist, to cuff, to buffet.

ഞൊട്ട,യുടെ. s. Cracking the joints of the fingers, a
cracking noise of the joints of the fingers or in walking.

ഞൊട്ടയൊടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To crack the
joints of the fingers, to crack the fingers, knuckles or
toes. ഞൊട്ടകളയുന്നു.

ഞൊട്ടാഞൊടിയൻ,ന്റെ. s. A medicinal plant.

ഞൊങ്ക,ിന്റെ. s. A crooked or withered hand.

ഞൊങ്കുന്നു,ങ്കി,വാൻ. v. a. To have a withered hand.

ഞൊങ്കൻ,ന്റെ. s. One who has a withered or crook-
ed hand.

ഞൊറി,യുടെ. s. See ഞെറി.

ഞൊറിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. See ഞെറിച്ചിൽ.

ഞൊറിവ,ിന്റെ. s. See ഞെറിവ.

ട.The eleventh consonant in the Malayalim Alphabet;
it is the first of the third or cerebral class of consonants,
having the sound of T pronounced far back in the mouth
as in true.

ടങ്കണം,ത്തിന്റെ. s. Borax. പൊൻകാരം.

ടങ്കം,ത്തിന്റെ. s. 1. A hatchet or stone cutter’s chisel
വെണ്മഴു, കല്ലുളി. 2. borax. പൊൻകാരം. 3. pride,
arrogance. ഡംഭം.

ടങ്കപതി,യുടെ. s. A mint-master. കമ്മട്ടവിചാരി.

ടങ്കശാല,യുടെ. s. A mint. കമ്മട്ടപ്പുര.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/333&oldid=176360" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്