താൾ:CiXIV31 qt.pdf/332

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഞാറ്റു 318 ഞെരി

ഞരമ്പുവെദന,യുടെ. s. Pain or shrinking of a sinew.

ഞവ,യുടെ. s. A tree.

ഞവരി,യുടെ. s. A wooden instrument used to make
paddy or corn fields even for sowing.

ഞറുമ്പാണൽ,ലിന്റെ. s. A plant.

ഞാങ്ങണ,യുടെ. s. A reed, Saccharum spontaneum.

ഞാഞ്ഞൂൾ,ളിന്റെ. s. A worm.

ഞാണ,ിന്റെ. s. 1. A bow-string. 2. a cord, a string, a
rope. ഞാണിന്മെൽ ദണ്ഡിപ്പ. Tight-rope dancing.

ഞാണൊലി,യുടെ. s. The sound of a bow-string.

ഞാത്ത,ിന്റെ. s. 1. Hanging, suspension. 2. a jewel
for the nose.

ഞാത്തുന്നു,ത്തി,വാൻ. v. a. 1. To hang, to suspend.
2. to wear a cloth down to the feet.

ഞാൻ,എന്റെ. per. pro. I, the first person singular.
ഞാനായിട്ട. I myself, of my own accord, or by my own
strength. ഞാനെന്ന ഭാവം. Presumption, selfishness,
egotism, self-conceit.

ഞായം,ത്തിന്റെ.s. Reason, right, equity. See ന്യായം.

ഞായറാഴ്ച,യുടെ. s. Sunday.

ഞായർ,ിന്റെ. s. 1. Sunday. 2. the sun. 3. a month.

ഞാലി,യുടെ. s. 1. Hanging, suspension. 2. an orna-
ment for the hilt of a sword. 3. a fibrous root of some
trees hanging down from the branches. 4. see the fol-
lowing.

ഞാലിപ്പൂട്ട,ിന്റെ. s. A pole or bamboo on which a
stone is suspended at one end of the lever of a watering
machine.

ഞാലുന്നു,ന്നു,വാൻ. v. n. To hang down, to hang,
to be suspended.

ഞാല്പ,യുടെ. s. Hanging, suspension.

ഞാവൽ,ലിന്റെ. s. 1. A fruit tree, Calyptranthes
caryophyllifolia. 2. another species, Calyptranthes Jambo.
3. the rose apple tree, Eugenia Jambos. 4. a plant, നി
ലഞാവൽ.

ഞാഴൽ,ലിന്റെ. s. A medicinal plant.

ഞാറ,ിന്റെ. s. Young corn, or paddy fit for trans-
planting. ഞാറുപാകുന്നു, ഞാറിടുന്നു. To sow seed,
for producing plants. ഞാറു നടുന്നു. To plant, to trans-
plant.

ഞാറ,യുടെ. s. 1. A tree, Calyptranthes caryophyllata.
2. a heron, or pelican. 3. an osprey.

ഞാറ്റുകാല,യുടെ. s. A bed or piece of ground from
which rice corn or paddy plants have been removed.

ഞാറ്റുനില,യുടെ. s. The sun in any constellation.

ഞാറ്റുപട്ടി,യുടെ. s. .A bed or piece of ground upon

which rice corn or paddy is sown, the plants of which
are afterwards to be transplanted.

ഞാറ്റുമുടി,യുടെ. s. A handful of paddy plants, tied
in a bundle.

ഞാറ്റുവട്ടം,ത്തിന്റെ. s. The time of the sun’s conti-
nuance in any constellation.

ഞാറ്റുഴം,ത്തിന്റെ. s. See ഞാറ്റുപട്ടി.

ഞെക്ക,ിന്റെ. s. The act of squeezing, &c. See the
following.

ഞെക്കൽ,ലിന്റെ. s. 1. Pressure, squeezing, pressing
out. 2. bruising, crushing.

ഞെക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To strangle, to throttle.
2. to press or squeeze out. 3. to bruise, to crush. 4. to
raise any thing by a machine or lever. ഞെക്കിപ്പിഴി
യുന്നു. To squeeze or press out. ഞെക്കികൊല്ലുന്നു. To
kill by strangling.

ഞെങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. a. 1. To be strangled. 2.
to be pressed or squeezed. 3. to be crushed or bruised.
4. to be raised by a lever.

ഞെടുക്കം,ത്തിന്റെ. s. 1. Tremor, trembling, being
afraid. 2. start, startling, shivering, shuddering.

ഞെടുങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. n. 1. To startle, to start.
2. to shake, to shiver, to shudder. 3. to be tremulous,
to quiver.

ഞെടുഞെടെ. adv. 1. Tremblingly, startingly. 2. sud-
denly, at once.

ഞെടുന്നനെ. adv. 1. Startingly, tremblingly.2. suddenly.

ഞെടുപ്പ,ിന്റെ. s. The foot-stalk of a leaf, fruitor flower.

ഞെട്ട,ിന്റെ. s. The foot-stalk of a leaf or fruit.

ഞെട്ടൽ,ലിന്റെ. s. 1. A start, a sudden motion from
fear or alarm. 2. shivering, shuddering.

ഞെട്ടാഞെടുങ്ങ,ിന്റെ. s. A medicinal plant.

ഞെട്ടി,യുടെ. s. The foot-stalk of a leaf or fruit.

ഞെട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. n. 1. To start; to move sud-
denly from alarm; to awake suddenly out of sleep. 2.
to shiver, to shudder, to tremble.

ഞെണുക്കം,ത്തിന്റെ. s. See ഞണുക്കം.

ഞെരിക്ക,ിന്റെ. s. A piece of wood tied or nailed
upon the small betel-nut tree rafters of the roof towards
the bottom, to press the rafters down.

ഞെരിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To break to pieces,
to break with a noise, to crush, to smash. 2. to crack.
3. to bruise, to bray.

ഞെരിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. The act of breaking to pieces,
crushing, bruising, quashing, smashing, &c.

ഞെരിഞ്ഞൻപുളി,യുടെ. s. A creeping plant, the

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/332&oldid=176359" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്