താൾ:CiXIV31 qt.pdf/306

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചെയ്യു 292 ചെവി

ചെമ്പട,ട്ടിന്റെ. s. See ചെമ്പുപട്ടയം.

ചെമ്പൊന്ന,ിന്റെ. s. Pure or fine gold.

ചെമ്പൊൽതളിർ,രിന്റെ. s. A young bud, or sprout
of the colour of gold.

ചെമ്പൊൽത്താർ,രിന്റെ. s. A deep yellow flower.

ചെമ്പൊല്പദം,ത്തിന്റെ. s. A foot resembling gold,
(honorific.)

ചെമ്പൊത്ത,ിന്റെ. s. The name qf a red bird, com-
monly called the snake bird.

ചെമ്പ്രാക്കൊടി,യുടെ. s. 1. Tin. 2. lead.

ചെമ്പ്രാവള്ളി,യുടെ. s. 4 medicinal creeping plant,
Vitis Indica.

ചെമ്മണ്ണ,ിന്റെ. s. Red earth.

ചെമ്മരം,ത്തിന്റെ. s. A tree, Alangium. (Lin.) or
Andersonia rohitaka. (Rox.)

ചെമ്മരിയാട,ിന്റെ. s. A good kind of sheep.

ചെമ്മാത്ത,ിന്റെ. s. A sign or motion of contempt,
or insult made with the hands : also പൊത്ത.

ചെമ്മാനം,ത്തിന്റെ. s. The redness of the Sky at
sun-set.

ചെമ്മാൻ,ന്റെ. s. A shoe-maker, a currier, a worker
in leather.

ചെമ്മാൻ,നിന്റെ. s. A species of red deer.

ചെമ്മീൻ,ന്റെ. s. A shrimp.

ചെമ്മുരിങ്ങ,യുടെ. s. A red variety of the Muringa tree.

ചെമ്മുള്ളി,യുടെ. s. The thorny Barleria, Baleria
Prionitis.

ചെമ്മൂക്കൻ,ന്റെ. s. A man with a red nose.

ചെമ്മെ. adv. 1. Well, safely, rightly, straightly. 2. parti-
cularly.

ചെമ്മൊൎത്തിന്റെ. s. A blessing, benediction, wish-
ing a blessing, salutation. ചെമ്മൊൎത്തു ചൊല്ലുന്നു.
To wish a blessing, to salute, to hail.

ചെയ്യരുതാത്ത. adj. Unfit to be done.

ചെയ്യാത്ത. adj. Not done.

ചെയ്യിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. To cause to do, &c.

ചെയ്യുന്നു,യ്തു,യ്വാൻ. v. a. 1. To do, perform. 2. to
achieve. 3. to execute, discharge. 4. to commit, perpetrate.
ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു. To do a favour. വാഗ്ദത്ത പ്ര
കാരംചെയ്യുന്നു. To perform one’s promise. മുറ പ്ര
കാരം ചെയ്യുന്നു. To discharge one’s duty. കുല ചെ
യുന്നു. To commit murder. ചെയ്യുന്നു, is added to a
great number of nouns to give them a verbal significa-
tion; and in such cases, it takes its meaning from the
noun to which it is affixed: പാകം ചെയ്യുന്നു, To
cook, വെല ചെയ്യുന്നു, To work, വിവാഹം ചെ

യ്യുന്നു, To marry. ചെയ്യുന്നു, is also used as a con-
junctive auxiliary at the close of a sentence connecting
a number of verbs together in the same tense, as പൊ
കയും വരികയും ചെയ്യുന്നു. To go and come.

ചെരിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. A shoe. 2. sandals. 3. a found-
ation, or a projection in the foundation of a building. 4.
inclining, reclining. 5. a wooden instrument for making
the earth even in wet paddy fields. ചെരിപ്പിടുന്നു. 1.
To wear shoes. 2. to lay a foundation.

ചെരിപ്പുകുത്തി,യുടെ. s. A shoe-maker, a currier, a
worker in leather, ചെരിപ്പുകുത്തുന്നു. To make shoes.

ചെരിപ്പുവാറ,ിന്റെ. s. A shoe-string or latchet.

ചെൎക്ക,യുടെ. s. Vinegar.

ചെലുചെലുക്കുന്നു,ത്തു,പ്പാൻ. v. n. To frizzle.

ചെലുചെലുപ്പ,ിന്റെ. s. Frizzling.

ചെലുചെലെ. adv. With a frizzling noise.

ചെലുത്തുന്നു,ത്തി,വാൻ. v. a. 1. To cause to go,
proceed, obtain, reach. 2. to drive, to drive in. 3. to
direct, to manage. 4. to cause to be current, valid, or
extended. 5. to pay, to liquidate. 6. to perform, to ac-
complish. 7. to eat freely.

ചെല്ലപ്പിള്ള,യുടെ. s. A beloved, or darling child.

ചെല്ലം,ത്തിന്റെ. s. Royal treasure. 2. a small brass
box. 3. a hidden treasure.

ചെല്ലം വിചാരിപ്പ,ിന്റെ. s. Superintendence of
the royal, or king’s treasure.

ചെല്ലി,യുടെ. s. 1. A kind of grass growing in paddy
fields, Scirpus articulatus. 2. a strayed animal. 3.
a moth, a worm. 4. a large black beetle that destroys co-
coa-nut trees, &c. ചെല്ലികുത്തുന്നു. 1. To dig out, or
root up such grass. 2. to be moth eaten. 3. to be attack-
ed by the large beetle above mentioned ; also ചെല്ലി
വീഴുന്നു. ചെല്ലിയെഴുകുന്നു, To go astray as cattle,
to be without owner.

ചെല്ലുന്നു,ന്നു,വാൻ. v. n. 1. To go, to proceed, to de-
part. 2. to come to, to arrive at, to reach. 3. to go into,
to enter. 4. to pass as regards time. 5. to advance in age.
6. to cost, to be required. 7. to pass as money; to be cur-
rent. s. to pass by general consent, to be valid, fit or
proper. 9. to pass from one to another; to be paid, li-
quidated. 10. to come to pass; to be accomplished, to be
finished. 11. to be extended. 12. to appertain by right.
13. to be sufficient. 14. to be eaten, &c.

ചെവി,യുടെ. s. 1. The ear. 2. the organ of hearing.
ചെവിയിൽപറയുന്നു. 1. To whisper in one’s ear.
2. to malign. ചെവിയടെക്കുന്നു. The ears to shut, or

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/306&oldid=176333" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്