താൾ:CiXIV31 qt.pdf/301

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചൂടി 287 ചൂഡാ

plex. 6. to perform patrol, to watch.

ചുറ്റിക്കൂടുന്നു,ടി,വാൻ. v. n. 1. To attend, to wait
upon, to court. 2. to importune in order to obtain some
prospective advantage.

ചുറ്റിക്കെട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. a. To tie round, to tie up.

ചുറ്റിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Going or walking round, sur-
rounding. 2. winding round, twisting. 3. troubling, per-
plexing.

ചുറ്റുത്തരം,ത്തിന്റെ. s. An upper wall-plate of a
roof on which the rafters are fixed.

ചുറ്റുനിര,യുടെ. s. A wooden wall.

ചുറ്റുന്നു,റ്റി,വാൻ.v . a. 1. To roll round; to wrap up,
to wind. 2. to go round, to go about, to roam, to wander,
to travel. 3. to surround, to encompass, to encircle. ചു
റ്റിപിടിക്കുന്നു. 1. To encircle, to lay hold of a rope
as an elephant does with it’s trunk. 2. to embrace. ചു
റ്റിയടിക്കുന്നു. To walk or travel about, the wind to
blow all around. ചുറ്റിക്കെട്ടിപ്പറയുന്നു. To be ver-
bose, not coming to the point, to speak in a round-about
way on any matter. ചുറ്റിവളയുന്നു. To surround, to
besiege. ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്ക്കുന്നു. To stand in atten-
dance, to importune in order to obtain some future ad-
vantage. ചുറ്റി നടക്കുന്നു. To walk round, to roam,
to wander. ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു. To wander about, to
rove, to ramble.

ചുറ്റുപാട. adv. Round about, around, on every side. s.
Neighbourhood.

ചുറ്റും. postpos. Around, round about.

ചുറ്റും. adv. 1. Round about; out of the direct road, or
route. 2. around, on every side.

ചുറ്റുവിളക്ക,ിന്റെ. s. A row or range of lights.

ചൂ

ചൂചുകം,ത്തിന്റെ. s. The nipple of the breast. മുല
ക്കണ്ണ.

ചൂട,ിന്റെ. s. 1. Heat, warmth. 2. burning, baking,
roasting. 3. cauterizing, a burning, a brand. 4. zeal,
fervency. adj. Hot, warm.

ചൂടൻ,ന്റെ. s. Camphor, burnt as incense.

ചൂടൻകൎപ്പൂരം. s. Camphor, burnt as in-
cense.

ചൂടൽ,ലിന്റെ. s. 1. Putting on the head, crowning.
2. a covering for the head. 3. a shade. 4. carrying an
umbrella. 5. a screen.

ചൂടി,യുടെ. s. A rope; cord.

ചൂടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To cover the head, to put
on the head, to crown.

ചൂടിടുന്നു,ട്ടു,വാൻ. v. a. To brand, to cauterize.

ചൂടുകൊൽ,ലിന്റെ. s. A cauterizing or branding
iron.

ചൂടുന്നു,ടി,വാൻ.v. n. To wear on the head, to bear,
to be crowned, to have the head covered.

ചൂടുപാള,യുടെ. s. A covering for the head in time of
rain.

ചൂടുപുട്ടിൽ,ലിന്റെ. s. A covering for the head made
in the form of a double mat woven together at one end.

ചൂടുവെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To heat, to burn, to
brand.

ചൂടെടുക്കുന്നു,ത്തു,പ്പാൻ. v. a. To perspire, to be hot,
warm.

ചൂടൊടെ. adv. With heat, while hot.

ചൂട്ട,ിന്റെ. s. 1. A torch, a flambeau. 2. a cock’s comb,
or crest. 3. a white mark on the forehead of cattle.

ചൂട്ടടുപ്പ,ിന്റെ. s. A moveable fire place, or stove.

ചൂട്ടൻ. adj. An ox, or horse having a white mark on the
forehead.

ചൂട്ടങ്കുറി,യുടെ. s. A perpendicular line on the forehead
made with sandal, &c. a sectarial mark.

ചൂട്ടുകാട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. a. 1. To shew light by a flam-
beau. 2. to smoke a granary for the purpose of ripening
plantains.

ചൂട്ടുകൊൽ,ലിന്റെ. s. 1. A branding iron. 2. a spit for
roasting meat.

ചൂട്ടുനിര,യുടെ. s. A wood partition or boards nailed
at the end of a roof over the wall.

ചൂട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. a. To crown, to cover the head,
to put on.

ചൂട്ടുവെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To set fire to any
thing with a torch.

ചൂട്ടുവെളിച്ചം. s. Torch light.

ചൂഡ,യുടെ. s. 1. A single lock of hair left on the
crown of the head, at the ceremony of the tonsure. കുടു
മ്മ. 2. a peacock’s crest. മയൂരചൂഡ. 3. any crest,
plume, diadem, &c. കിരീടം.

ചൂഡാകൎമ്മം,ത്തിന്റെ. s. The ceremony of tonsure.
കുടുമ്മവെക്കുക.

ചൂഡാമണി,യുടെ. s. A jewel worn in a crest; a di-
adem. മുടിമണി.

ചൂഡാരത്നം,ത്തിന്റെ.s. A jewel worn in a crest. മു
ടിമണി.

ചൂഡാല,യുടെ. s. A kind of grass, Kyllinga monoce-

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/301&oldid=176328" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്