താൾ:CiXIV31 qt.pdf/297

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചുണെ 283 ചുമ

ചുടല,യുടെ. s. A place where dead bodies are burnt
or buried, a cemetery.

ചുടലക്കളം,ത്തിന്റെ. s. A cemetery, a place where
bodies are burnt or buried ; a burial ground.

ചുടലക്കാട,ട്ടിന്റെ. s. See the preceding.

ചുടലക്കുഴി,യുടെ. s. 1. A place where a dead body is
burnt. 2. a grave, a tomb.

ചുടുകൊള്ളി,യുടെ. s. Cutting, or piercing language.

ചുടുചുടെ. adv. While hot, or warm.

ചുടുന്നു,ട്ടു,വാൻ. v. a. 1. To burn, to be hot, to be
inflamed. 2. to roast, to bake, to broil, as bread, meat,
&c. 3. to burn, to scorch, to scald, to cauterize, to scar.
4. to set fire to, to burn, to consume by fire, as a forest,
&c. ചുട്ടുകളയുന്നു. To burn down, as a house, a town,
&c. ചുട്ടുതിന്നുന്നു. To eat any thing roasted, fried, &c.

ചുട്ടുപഴുക്കുന്നു. To be made or become red hot. ചുട്ടു
പഴുപ്പിക്കുന്നു 1. To cauterize. 2. to make red hot.

ചുട്ടുനീറുന്നു. To be burning hot. ചുട്ടുപുകയുന്നു. To
perspire.

ചുടുമുളക. adj. Made too hot with pepper.

ചുടുവാക്ക,ിന്റെ. s. Censorious language, cutting or
fiery language.

ചുടുവാതം,ത്തിന്റെ. s. A kibe, a sore or blister on
the foot.

ചുട്ടി,യുടെ. s. 1. A jewel worn by children, and by wo-
men of some castes on their forehead. 2. morbid bald-
ness. 3. a painted face. 4. a white mark on the forehead
of some cattle. 5. a mark at the end of cloth of silver or
gold thread. ചുട്ടികുത്തുന്നു. To paint the face.

ചുട്ടിക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. One who paints the face. 2.
a person with a bald head.

ചുട്ടിത്തല,യുടെ. s. A baldhead.

ചുട്ടിത്തുണി,യുടെ. s. The painted cloth of an actor.

ചുട്ടിത്തെവാങ്കം,ത്തിന്റെ. s. A kind of ape.

ചുട്ടിറുമ്പ,ിന്റെ. s. An ant, an emmet.

ചുണ,യുടെ. s. 1. Sensibility, feeling. 2. activity, dili-
gence. 3. an itching or irritation of the skin caused by the
touch of a certain leaf, or by the dust of paddy, &c. 4.
the juice of the rind of mangoes. 5. rancidity, acridness.

ചുണകെട്ടവൻ,ന്റെ. s. 1. An insensible man, one
void of feeling, one past shame. 2. one who is idle.

ചുണകെട,ിന്റെ. s. Insensibility, the state of being
void or destitute of feeling or shame.

ചുണങ്ങ,ിന്റെ. s. 1. Yellow spots on the skin. 2. an
inner skin.

ചുണെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v.n . 1. To be sensible, to

be sensitive. 2. to be active, energetic. 3. to have an ir-
ritation on the skin.

ചുണെപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Sensibility, feeling. 2. activity,
energy, &c. See ചുണ.

ചുണ്ട,ിന്റെ. s. 1. A lip. 2. the bill or beak of a bird.
3. the peaked end of a canoe. 4. the point of a sickle or
any crooked instrument. 5. the flower at the end of a
bunch of plantains.

ചുണ്ട,യുടെ. s. 1. A sort of prickly night-shade, Sola-
mun Jacquini. 2. a tree with leaves resembling those
of the holly in England.

ചുണ്ടങ്ങാ,യുടെ. s. The fruit of the preceding plant.

ചുണ്ടൻ,ന്റെ. s. 1. A kind of hoe or spade. 2. a
pickaxe.

ചുണ്ടൻ. adj. Pointed, peaked.

ചുണ്ടപ്പുല്ല,ിന്റെ. s. A fragrant grass.

ചുണ്ടവഴുതിന,യുടെ. s. A species of egg plant.

ചുണ്ടി,യുടെ. s. A kind of small bird.

ചുണ്ടെലി,യുടെ. s. A mouse, a small rat.

ചുണ്ണാമ്പ,ിന്റെ. s. Chunam or quick lime.

ചുണ്ണാമ്പുകല്ല,ിന്റെ.s. Lime-stone.

ചുണ്ണാമ്പുകാരൻ,ന്റെ. s. A lime-burner or seller.

ചുണ്ണാമ്പുചൂള,യുടെ. s. A lime-kiln.

ചുണ്ണാമ്പുനീറ്റുന്നു,റ്റി,വാൻ. v. a. To slake lime.

ചുണ്ണാമ്പുപൊടിക്കുന്നു. To pulverize lime. ചുണ്ണാ
മ്പുതെക്കുന്നു. To white-wash.

ചുണ്ണാമ്പുവള്ളി. s. A creeping plant, the broad
leaved Cissus, Cissus latifolia.

ചുന,യുടെ. s. The clammy or corrosive juice of some
fruits.

ചുനെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v.n . 1. To exude or ooze
out, as the clammy juice of fruits. 2. to have a peculiar
acrid taste.

ചുനെപ്പ,ിന്റെ. s. The clammy juice of some fruits.

ചുമ,യുടെ. s. 1. A cough, catarrh. 2. a burden, a load.

ചുമക്കുന്നു,ന്നു,പ്പാൻ. v. a. 1. To bear, to carry a
burden. 2. to endure, to suffer. 3. to obey, to submit to.

ചുമക്കൂൎക്ക. s. The Malabar cat mint, Nepeta
Malabarica. (Lin.)

ചുമട,ിന്റെ. s. A burden, a load. ചുമടെടുക്കുന്നു.
To take up, to carry a burden.

ചുമടുതാങ്ങി,യുടെ.s. A porter’s rest, a resting place
made in the road for people to put their burdens upon.

ചുമട്ടാൾ,ളിന്റെ. s. A porter, a carrier of burdens.

ചുമട്ടുകാരൻ,ന്റെ. s. A porter, a carrier of burdens.

ചുമട്ടുകാള,യുടെ. s. A bullock used to carry burdens.


oo2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/297&oldid=176324" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്