താൾ:CiXIV31 qt.pdf/296

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചീറ്റു 282 ചുങ്ങു

ചീരച്ചമ്പാവിന്റെ. s. A superior kind of rice, or
paddy, it’s grain being white, and of a good flavour, re-
sembling the cumin seed in shape.

ചീരത്തടം,ത്തിന്റെ. s. A garden bed.

ചീരം,ത്തിന്റെ. s. 1. Cloth. 2. clothes made of bark.
3. bark of trees, rind. മരത്തൊലി. 4. lead. ൟയം.

ചീരാപ്പ,ിന്റെ. s. 1. A catarrh, a cold. 2. the mucus
of the nose.

ചീരി,യുടെ. s. A cricket, a moth. ചീവിട.

ചീരിക,യുടെ. s. A cricket, a moth. ചീവിട.

ചീൎക്കുന്നു,ൎത്തു,വാൻ. v. n. 1. To bloat, to be puffed
up, to foam. 2. to become stout, robust.

ചീൎപ്പ,ിന്റെ. s. 1. A bar, a latch, a catch. 2. a comb.
3. a piece of wood or door used to stop the water of a sluice,
a flood gate. ചീൎപ്പിടുന്നു. 1. To fasten, to bar. 2. to stop.

ചീൎപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. 1. To puff up, to bloat.
2. to thicken. 3. to increase.

ചീലാന്തി,യുടെ. s. 1. The tie beam of a roof. 2. a tree,
the Portia.

ചീവ,യുടെ. s. A kind of yam or potatoe plant.

ചീവക്കിഴങ്ങ,ിന്റെ. s. A small kind of yam, or po-
tatoe.

ചീവരം,ത്തിന്റെ. s. The tattered dress of a mendi-
cant. പിച്ചക്കാരന്റെ കീറത്തുണി.

ചീവാടി,യുടെ. s. A small ship or vessel, a kind of
Pattamar.

ചീവിട,ിന്റെ.s. A cricket, a chafer.

ചീള,ിന്റെ. s. A thin piece of wood used as a wedge.

ചീള,യുടെ. s. Rags, torn cloth.

ചീളന്ന. adv. Quickly, suddenly, instantly.

ചീളി,യുടെ. s. 1. Rags. 2. a venetian of a window or
door.

ചീറൽ,ലിന്റെ. s. 1. Anger, rage. 2. growling. 3. the
swelling of sudden rage or anger.

ചീറുന്നു,റി,വാൻ. v. n. l. To grow angry, to be en-
raged, provoked. 2. to hiss as a serpent and some ani-
mals.

ചീറ്റ,ിന്റെ. s. 1. A hiss, hissing, sniff. 2. blowing
the nose.

ചീറ്റം,ത്തിന്റെ. s. 1. Anger, rage, wrath. 2. hissing.

ചീറ്റൽ,ലിന്റെ. s. 1. Hissing. 2. anger, rage. 3.
huffing or swelling of sudden anger.

ചീറ്റുന്നു,റ്റി,വാൻ. v. a. 1. To hiss at, to sniff at one.
2. to rage, to be enraged. 3. to rail at, to menace, to
threaten, to rebuke. 4. to blow the nose. 5. to manifest
latent displeasure, to puff at one.

ചു

ചുക്ക,ിന്റെ. s. Dry ginger.

ചുക്ക,യുടെ. s. Vinegar.

ചുക്കാൻ,ന്റെ, also ചുക്കാണം,ത്തിന്റെ. s. 1. The
helm or rudder of a vessel. 2. a paddle used as a rudder.
ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. To guide the helm, to steer a
vessel.

ചുക്കാങ്കാരൻ,ന്റെ. s. A helmsman, a steersman, a pi-
lot.

ചുക്കിണി,യുടെ.s. A die used in playing at backgam-
mon.

ചുക്കിരി,യുടെ. s. A drinking vessel, or cup.

ചുക്കിലി,യുടെ. s. 1. A cob-web. 2. a spider.

ചുക്കിലിവില,യുടെ. s. A cob-web.

ചുക്കുനാറിപുല്ല,ിന്റെ. s. The ginger grass, spice
grass, or false spikenard, Andropogon nardus.

ചുക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v.n . 1. To grow dry, to become
dried. 2. to be reduced, to contract or be contracted. 3.
to become lean or thin, to become emaciated, to waste
away.

ചുക്കുവെള്ളം,ത്തിന്റെ. s. Ginger water.

ചുക്രം,ത്തിന്റെ. s. 1. Sorrel, wood sorrel, Oxalis
Monadelpha. പുളിയാരൽ. 2. tamarind. പുളി. 3. acidity.

ചുക്രിക,യുടെ. s. The yellow-wood sorrel, Oxalis Cor-
niculata. (Lin.) പുളിയാരൽ.

ചുങ്കക്കടവ,ിന്റെ. s. A landing place near a custom
house.

ചുങ്കക്കാരൻ,ന്റെ. s. A custom house officer, a publi-
can.

ചുങ്കച്ചാവടി,യുടെ. s. A custom house, or place where
custom is paid.

ചുങ്കം,ത്തിന്റെ. s. Duty on goods, customs, tax, toll,
paid for merchandise. ചുങ്കംതീരുന്നു. To be paid as
duty on goods. ചുങ്കംതീൎക്കുന്നു. To pay duty. ചുങ്കം
എടുക്കുന്നു. To collect duty, &c.

ചുങ്കസ്ഥലം,ത്തിന്റെ. s. A place where custom or
duty is paid.

ചുങ്കിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v.a. To take or keep back a
little, to pilfer, to defraud.

ചുങ്കിപ്പ,ിന്റെ. s, Petty theft, pilfering, keeping back
a portion of what is sold, fraud.

ചുങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v.n . 1. To grow dry, to become
dry. 2. to be reduced, to contract, or be contracted. 3.
to become lean or thin, to become emaciated, to waste
away.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/296&oldid=176323" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്