താൾ:CiXIV31 qt.pdf/289

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചാഴി 275 ചിക്കെ

ചാലെകവാതിൽ,ലിന്റെ. s. An air hole, a loop-
hole, a round window, a bull’s eye, &c. കിളിവാതിൽ.

ചാൎല,ിന്റെ. s. 1. A furrow made by a plough. 2. a
water channel, a water-course. 3. a harbour. 4. time, as
ഒരു ചാല, രണ്ട ചാല ഉഴുന്നു. To plough a field
once, twice, &c. 5. order, regularity. 6. a channel for ir-
rigation.

ചാല്പണി,യുടെ. s. Ploughing, culture.

ചാല്യം,ത്തിന്റെ. s. Vermilion, the red sulphuret of
mercury.

ചാവ,ിന്റെ. s. Death, dying, demise.

ചാവടി,യുടെ. s. 1. A public lodging place, a shelter for
travellers, a Choultry, a caravansary. 2. a hall. 3. an
office, a Cutwall’s office. 4. a custom house. 5. a horse
stable.

ചാവട്ട,യുടെ. s. 1. A dewan. 2. the back or foot pil-
low of a palankeen.

ചാവൽ,ലിന്റെ. s. 1. A cock. 2. the male of birds
in general.

ചാവുകുടി,യുടെ.s . A race becoming extinct by death.

ചാവുപിള്ള,യുടെ. s. A still-born child.

ചാവുപുല,യുടെ. s. Mourning on the death of a rela-
tive observed by the Hindus for a certain number of days;
imaginary pollution from the death of a relation.

ചാവുറ്റ. adj. Prepared or ready to die in battle.

ചാവുറ്റവൻ,ന്റെ. s. One who has resolved or is
prepared to lay down his life in battle.

ചാവെറ adj. See the preceding.

ചാവെറുന്നു,റി,വാൻ. v. a. To rush into battle at the
peril of one’s life.

ചാവെറ്റുവൃത്തി,യുടെ. s. Land, gardens, &c., given
by Government to the family of a person who has died
in battle or conquered: a pension; a military reward
for service.

ചാവൊല,യുടെ. s. A written ola or notice of the
death of a person.

ചാഷം,ത്തിന്റെ. s. The blue jay. ഒരു പക്ഷി.

ചാള,യുടെ. s. 1. A sea fish, a sardine. 2. a hut, a shed.
3. a guard house.

ചാളിക,യുടെ. s. A money bag made of cloth, contain-
ing a certain amount of money.

ചാക്ഷുഷം. adj. Visible, perceptible, seen. പ്രത്യക്ഷ
മായുള്ള.

ചാക്ഷുഷികം.adj. See the preceding.

ചാഴി,യുടെ. s. 1. An insect very destructive to paddy,
a worm, a goat, the cankerworm. 2. blight.

ചാഴിക്കൊൽ,ലിന്റെ. s. A branch of a tree daubed
with a drug to ward off the above insect. ചാഴിവില
ക്കുന്നു. To perform a superstitious ceremony for the
same purpose.

ചാറ,റ്റിന്റെ. s. 1. The sap of a palm tree, &c. 2.
broth. 3 a condiment male of salt, tamarind, and pepper.
മുളകുചാറ. Pepper broth, or soup.

ചാറ,യുടെ. s. A jar, or large earthen vessel.

ചാറൽ,ലിന്റെ. s. Drizzling rain.

ചാറൽമഴ,യുടെ. s. Drizzling rain.

ചാറുന്നു,റി,വാൻ. v. n. To drizzle.

ചാറ്റ,ിന്റെ. s. Talking or speaking loud.

ചാറ്റുന്നു,റ്റി,വാൻ. v. a. 1. To talk or speak loud.
2. to call loudly on the gods and sing as the astrologers
do.

ചി

ചികയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. a. 1. To scratch the earth
as fowls for food. 2. to search the dust for any thing lost.

ചികിത്സ,യുടെ. s. Practice of medicine, healing, cur-
ing, administering, or applying remedies. ചികിത്സ
ചെയ്യുന്നു. To apply remedies, to doctor, to physic,

ചികിത്സകൻ,ന്റെ. s. A physician, a surgeon, a
medical man. വൈദ്യൻ.

ചികിത്സക്കാരൻ,ന്റെ. s. A physician, a surgeon.

ചികിത്സാക്രമം,ത്തിന്റെ. s. A medical book, or prac-
tice of medicine.

ചികിത്സാഗ്രന്ഥം,ത്തിന്റെ. s. A medical book.

ചികിത്സിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To apply remedies,
to doctor, to physic.

ചികീൎഷ,യുടെ. s. Desire to act, or do any thing. ചെ
യ്വാനുള്ള ആഗ്രഹം.

ചികുരം,ത്തിന്റെ. s.Hair. തലമുടി.

ചിക്രൊഡം,ത്തിന്റെ. s. A squirrel. അണ്ണാൻ.

ചിക്ക,ിന്റെ. s. 1. Spreading nice or any thing in the
sun to dry. 2. combing or dressing the hair.

ചിക്കണം. adj. Bland, soft, mild, unctuous, emollient.
മാൎദ്ദവമുള്ള.

ചിക്കസം,ത്തിന്റെ. s. Barley meal. യവചൂൎണ്ണം.

ചിക്കനെ. adv. Quickly, speedily. വെഗത്തിൽ.

ചിക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To spread rice or paddy
to dry. 2. to dress or comb the hair.

ചിക്കുപരമ്പ,ിന്റെ. s. A bamboo mat used for spread-
ing rice or paddy to dry.

ചിക്കെന്ന. adv. Quickly, speedily. പൊടുന്നനവെ.


N n 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/289&oldid=176316" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്