താൾ:CiXIV31 qt.pdf/282

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചയം 268 ചര

Grunniens, erroneously classed by the Hindu writers
amongst the deer. ഒരു വക മാൻ.

ചമൽകാരം,ത്തിന്റെ. s. 1. Astonishment, surprize.
അത്ഭുതം. 2. dexterity. ചമത്ത. 3. eloquence, wit. ചാ
തുൎയ്യം. 4. any thing curious, ingenious or extraordinary.

ചമൽകൃതി,യുടെ. s. An ingenious, or curious work.

ചമസം,ത്തിന്റെ. s. See the following.

ചമസീ,യുടെ. s. 1. A vessel used at sacrifices for drink-
ing the juice of the acid Asclepias, a kind of ladle or
spoon. 2. a sweatmeat, or flour, Sesamum, &c., mixed
up with sugar into a kind of cake. എള്ളുണ്ട. 3. a cake
made of barley, rice, or lentils, ground to meal. ദൊശ.

ചമൂ,വിന്റെ. s. 1. An army. സെന. 2. a squadron,
a division of an army. സെനയിൽ ഒരു ഭാഗം.

ചമൂരു,വിന്റെ. s. A kind of deer. ഒരു വക മാൻ.

ചമെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To make, to form, to
prepare. 2. to cook or dress victuals.

ചമ്പ,ിന്റെ. s. The dead carcass of any animal.

ചമ്പ,യുടെ. s. 1. Salt fish, dried fish. 2. one of the
seven moods in music. ഒരു താളം. 3. lightning. മിന്ന
ൽ 4. the capital of Carna and the modern Bhagulpore
5. an aquatic plant.

ചമ്പകം,ത്തിന്റെ. s. 1. A tree bearing a yellow fra-
grant flower, Michalia champaca. 2. a division of the
jack fruit. കൂഞ്ഞ.

ചമ്പൻ. adj. Unripe, as applied to betel-nut only.

ചമ്പാരിപ്പടം,ത്തിന്റെ. s. A painted or variegated
cloth or blanket, serving as the trappings or housings of
an elephant.

ചമ്പാവ,ിന്റെ. s. A superior kind of rice or paddy,
its grain being white and of a good flavour, Oryza sativa.
(Lin.) Also ചമ്പാൻ.

ചമ്പ്രംപടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,രുന്നു,പ്പാൻ. v. n. To sit
upon the hams with folded knees, to sit with the legs
crossed under one.

ചമ്പ്രാവള്ളി,യുടെ. s. The name of a creeping plant.

ചംബൂ,വിന്റെ. s. A work in which the same sub-
ject is continued through alterations in the composition
of prose and verse. ഗ്രന്ഥ വിശെഷം.

ചമട്ടി,യുടെ. s. A whip.

ചമ്മന്തി,യുടെ. s. A kind of curry made of salt, pepper,
tamarinds, onions, cumin seeds, &c.

ചയനം,ത്തിന്റെ. s. Increase. വൎദ്ധനം.

ചയം,ത്തിന്റെ. s. 1. An assemblage, a multitude, a
heap, a collection. കൂട്ടം. 2. a mound of earth raised to
form the foundation of a building. മതിലടി. 3. a ram-

part or mound of earth raised from the ditch of a fort.
4. any edifice. ഭവനം. 5. a cover, covering. മൂടി.

ചരകം,ത്തിന്റെ. s. A treatise on medicine, വൈ
ദ്യശാസ്ത്രം.

ചരക്ക,ിന്റെ. s. 1. Goods, articles, commodities, mer-
chandise of all kinds, &c. 2. cloth. 3. all kinds of medi-
cines or drugs. 4. a large caldron.

ചരക്കുമെനി,യുടെ. s. A large boat used for the car-
riage of goods, &c.

ചരട,ിന്റെ. s. 1. String, thread, cord. 2. the nuptial
string or thread, ചരടുപറിക്കുന്നു. To break asunder
the marriage string off the neck of a woman after her
husband’s death, after which she remains a widow.

ചരട്ടുപമ്പരം,ത്തിന്റെ. s. A peg top to play with,
spun with a thread.

ചരട്ടുളി,യുടെ. s. A kind of harpoon having a long string
attached to it for catching fish, &c.

ചരണതളിർ, രിന്റെ. s. A foot, (honorific.)

ചരണതാർ,രിന്റെ. s. A foot, (honorific.)

ചരണം,ത്തിന്റെ, s. 1. A foot. അടി. 2. the root of
a tree. ചുവട. 3. roaming, wandering, going round or
about. സഞ്ചാരം. 4. fixed or instituted observances,
the peculiarity of condition or conduct. മൎയ്യാദ. 5. a
foot in poetical verse. ശ്ലൊകത്തിന്റെ ഒരു പാദം.

ചരണായുധം,ത്തിന്റെ. s. A cock, because his foot
is his weapon, പൂവൻകൊഴി.

ചരതം,ത്തിന്റെ. s. 1. Care, carefuliness. 2. laying up
in store.

ചരതിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v.a. 1. To talke care of. 2.
to lay up in store.

ചരൻ,ന്റെ. s. A sry, a secret emissary, or agent. ഒ
റ്റുകാരൻ.

ചരമകാലം,ത്തിന്റെ. s. 1. The last time our end. അ
വസാനകാലം. 2. twilight. സന്ധ്യ.

ചരമഗിരി,യുടെ. s. See അസ്തമന പൎവതം.

ചരമം, &c. adj. 1. Last, ultimate, final. പിമ്പ, ഒടുക്കം.
2. west. 3. western. s. Twilight. ചരമപത്രം. A will,
a testament. മരണപത്രിക.

ചരമക്ഷ്മാഭൃത്ത,ിന്റെ. s. The western mountain. അ
സ്തമന പൎവതം.

ചരം, &c. adj. 1. Moveable, locomotive. നടക്കുന്ന. 2.
trembling, shaking, unsteady. ഇളകുന്ന. s. An animal,
any thing that moves, or any creature having power of
locomotion. മൃഗം.

ചരയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v.n. 1. To slacken. 2. to re-
lax. 3. to abate, to decrease.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/282&oldid=176309" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്