താൾ:CiXIV31 qt.pdf/281

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചപ്പ 267 ചമ

Hastinapuri; of the Pandya and other kings.

ചന്ദ്രവല്ലരി,യുടെ. s. A kind of Asclepias, A. Acida.
സൊമലത.

ചന്ദ്രശാല,യുടെ. s. 1. An upper room, an apartment on
the house-top. നിലാമുറ്റം. 2. moon-light. നിലാവ.

ചന്ദ്രശെഖരൻ, ന്റെ. s. A name of SIVA, as bearing
a crescent on his head. ശിവൻ.

ചന്ദ്രസംജ്ഞം,ത്തിന്റെ. s. Camphor. പച്ചകൎപ്പൂരം.

ചന്ദ്രഹാസം,ത്തിന്റെ. s. 1. A scymitar or sword.
വാൾ. 2. the sword of RAVANA or of CUBÉRA.

ചന്ദ്രാദിത്യന്മാർ,രുടെ. s. plu. The sun and moon.

ചന്ദ്രലൊകം,ത്തിന്റെ. s. The name of a work on
rhetoric.

ചന്ദ്രിക,യുടെ. s. 1. Moon-light, moon-shine. നിലാ
വ. 2. large cardamoms. എലം.

ചന്ദ്രികാങ്കണം,ത്തിന്റെ.s. A room on the top of
a house. See ചന്ദ്രശാല.

ചന്ദ്രൊദയം,ത്തിന്റെ. s. 1. Moon rise, the rising of
the moon. 2. an awning, a cloth or sheet spread over
the large open courts of native houses, upon festival
occasions.

ചന്ദ്രൊപലം,ത്തിന്റെ. s. The moon gem. ചന്ദ്രകാ
ന്തം.

ചന്നം,ത്തിന്റെ. s. A small piece of gold, &c.

ചപല,യുടെ.s. 1. The Goddess LACSHMI. ലക്ഷ്മി. 2.
lightning. മിന്നൽ. 3. long pepper. തിൎപ്പലി. 4. a
whore. വെശ്യ. 5. the tongue. നാവ.

ചപലത,യുടെ.s . 1. Unsteadiness, fickleness, 2. tre-
mulousness, fearfulness, shaking.

ചപലൻ,ന്റെ. s. 1. One who is unsteady, wavering,
fickle. 2. one who is fearful, tremulous, agitated, over-
come with alarm. 3. one who is inconsiderately criminal.
4. one who is swift, expeditious.

ചപലം, &c. adj. 1. Fickle, uncertain, unsteady. 2.
trembling, tremulous, shaking, fearful. 3. quick, swift,
expeditious. 4. momentary, instantaneous. 5. violently
agitated; overcome with alarm, &c. s. 1. Quicksilver,
mercury. രസം. 2. perplexity.

ചപെടം,ത്തിന്റെ. s. 1. The palm of the hand with
the fingers extended. കരതലം, ഉള്ളങ്കൈ. 2. a slap,
a blow അടി.

ചപ്പ,ിന്റെ. s. 1, Dry leaves. 2. sweepings. 3. smack-
ing, eating with a noise, &c. adj. 1. Worthless, bad. 2.
insipid.

ചപ്പങ്ങം,ത്തിന്റെ.s . Sappan wood, logwood, Cæsal-
pinia Sappan.

ചപ്പടാച്ചി,യുടെ. s. 1. Coaxing, wheedling, fattering.
2. threatening, frightening, menace.

ചപ്പടാച്ചിക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. A coaxer, a flatterer.
2. a threatener, menacer.

ചപ്പട്ട. adj. 1. Bad, worthless. 2. insipid, void of salt
taste. 3. idle, lazy.

ചപ്പൻ,ന്റെ. s. A worthless fellow, an idle, lazy fellow.

ചപ്പൽ,ലിന്റെ. s. 1. The act of chewing, smacking
the lips. 2. sucking with a noise.

ചപ്പാണി,യുടെ.s . A kind of chicken pox.

ചപ്പില,യുടെ. s. Dried leaves.

ചപ്പുന്നു,പ്പി,വാൻ. v. a. To chew, to smack, to suck
with a noise, to sip up.

ചപ്രത്തലയൻ,ന്റെ. s. A person who wears his
hair hanging down over his face.

ചപ്രമഞ്ചം,ത്തിന്റെ. s. 1. A bedstead ornamented
with a canopy. 2. a kind of canopied chair or stage for
carrying idols in procession.

ചമത,യുടെ. s. 1. A tree. 2. fuel, wood, grass, &c. so
employed.

ചമതക്കൊൽ,ലിന്റെ. s. A stem or stick of the
preceding tree which young Brahmans carry in their
hands.

ചമത്തി,ന്റെ. s. 1. Strength, power, prowess. 2. abi-
lity, capability, adequacy.

ചമത്തൻ,ന്റെ. s. 1. One who is strong, powerful.
2. able, adequate to, capable.

ചമയം,ത്തിന്റെ. s. 1. Dress, ornament, investment,
equipage, caparison, 2. an ornament of gold, silver, &c.
3. expense allowed for improvement made in the cul-
tivation of land, &c.

ചമയിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. 1. To cause to adorn,
dress, decorate. 2. to accoutre, to caparison.

ചമയുന്നു,ഞ്ഞു. v. n. 1. To decorate, to dress,
to adorn, to accoutre, to caparison. 2. to become. 3. to
be made, to get ready, or be made ready, to be prepared.
4. to be cooked, dressed. 5. to grow fit for.

ചമരം,ത്തിന്റെ. s. 1. A kind of deer. 2. a Chowri
or long brush most usually made of the tail-hairs of the
Yar or Bos Grunniens, and employed to whisk off insects,
flies, &c.

ചമരികം,ത്തിന്റെ. s. A species of ebony, Bauhinia
variegata. മന്താരം.

ചമരിക,യുടെ. s. A kind of deer. ഒരു വക മാൻ.

ചമരിമാൻ,ന്റെ. s. See the following.

ചമരീ,യുടെ. s. A kind of deer, or rather the Bos


2 M m

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/281&oldid=176308" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്