താൾ:CiXIV31 qt.pdf/275

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചക്കു 261 ചക്രം

of contempt, or insult made with the hands. ചക്കകാട്ടു
ന്നു To make such a motion of insult.

ചക്കപ്രഥമൻ,ന്റെ. s. A kind of condiment made
with jack fruit, &c.

ചക്കമുല്ല,യുടെ. s. A large kind of creeper bearing
white and fragrant flowers, a kind of jasmine, Gœrtnera
raremosa, or Banisteria Bengalensis.

ചക്കമുള്ള,ിന്റെ. s. The rough or thorny rind of the
jack fruit.

ചക്കമുള്ളൻ,ന്റെ. s. A kind of bracelet the outer part
of which is made rough like the rough rind of the jack fruit.

ചക്കര,യുടെ. s. Chackara or coarse sugar made from
the toddy of the cocoa-nut and palmira trees.

ചക്കരക്കള്ള,ിന്റെ. s. Toddy from which Chackara
is made, it is generally drawn from the trees in a vessel
rubbed on the inside with Chunam or lime, and consider-
ed not intoxicating.

ചക്കരക്കള്ളൻ,ന്റെ. s. A species of red ant which
infests sugar but does not sting.

ചക്കരക്കുമ്മട്ടി,യുടെ. s. The water melon, Cucurbita
Citruelus.

ചക്കരപ്പാവ,ിന്റെ. s. Raw sugar, the inspisated juice
of the sugar-cane, sirup.

ചക്കരപ്പുകയില, യുടെ. s. Tobacco prepared for smok-
ing.

ചക്കാട്ട,ിന്റെ. s. The act of pressing out oil, the juice
of the sugar-cane, &c., working an oil-press, &c. ചക്കാ
ട്ടുന്നു. To work an oil mill, sugar-mill, or press.

ചക്കാൻ,ന്റെ. s. One whose profession is to work at
an oil-press or mill; an oil-presser. ചക്കാത്തി. The
wife of an oil-presser.

ചക്കാല,യുടെ.s. 1. A place or shed where an oil mill,
&c. is erected. 2. an oil-presser.

ചക്കി,യുടെ. s. 1. A female cat. 2. a proper name.

ചക്കിപ്പൂച്ച,യുടെ. s. A female cat. കണ്ടൻപൂച്ച.
A tom cat.

ചക്കിലിയൻ,ന്റെ. s. A shoe-maker.

ചക്കുകൊക്കി,ിന്റെ.s. A piece of wood forming part of
the oil mill, and fixed on the top of the pestle or press-wood.

ചക്കുതൊക്ക,ിന്റെ. s. A mortar-piece used for throw-
ing bomb shells.

ചക്കുപാര,യുടെ.s. An instrument used for taking oil-
cake out of the mill or press.

ചക്കുപുര,യുടെ.s. A house or shed erected for an
oil-mill.

ചക്കുമുക്കി,യുടെ.s. A steel used to strike fire with.

ചക്കുമ്മൂട,ിന്റെ. s. A house or shed erected for a
sugar-mill.

ചക്കുരൽ,ലിന്റെ.s. The mortar of an oil-mill.

ചക്കുവരി,യുടെ. s. Tax levied on oil-mills.

ചക്കുവെടി,യുടെ. s. 1. A mortar-piece for throwing
shells or bombs. 2. the firing or discharging shells.

ചക്കുഴക്ക,ിന്റെ. s. An allowance of oil which the
oil-man gets besides his hire.

ചക്രകാരകം,ത്തിന്റെ. s. A kind of perfume. പുലി
ച്ചുവടി

ചക്രജീവകൻ,ന്റെ. s. A potter. കുശവൻ.

ചക്രദീപട്ടി,യുടെ. s. A circular flambeau.

ചക്രധരൻ,ന്റെ. s. A name of VISIINU; see ചക്ര
പാണി

ചക്രപാണി,യുടെ. s. A name of VISIINU, who is re-
presented as holding a discus in one hand. വിഷ്ണു.

ചക്രപാദം,ത്തിന്റെ.s. A carriage. വണ്ടി.

ചക്രപ്പത്തായം,ത്തിന്റെ.s. A water-wheel or paddle
box.

ചക്രബാണം,ത്തിന്റെ. s. A rocket, which turns
like a wheel.

ചക്രഭെദിനീ,യുടെ. s. Night. രാത്രി.

ചക്രമൎദ്ദകം,ത്തിന്റെ. s. Cassia tora. തകര.

ചക്രം,ത്തിന്റെ. s. 1. The ruddy or Brahmany goose,
Anas casarca. 2. a realm or region. രാജ്യം. 3. a multi-
tude, a heap. കൂട്ടം. 4. a wheel. വണ്ടി. 5. a potter’s
wheel. ചകിരിക്കണ്ണി. 6. an oil-mill, &c. ചക്ക. 7. a
discus, or sharp circular missible weapon. ഒരു ആയു
ധം 8. a whirlpool. നീർചുഴിവ. 9. a province, a
number of villages. ദെശം. 10. a form of military array,
a circular position. അണിഭെദം. 11. a particular
astrological or mystical figure. ജ്യൊതിഷക്കാരും, മ
ന്ത്രവാദികളും വരെക്കുന്നത. 12. an anatomical
division or portion of the body; six of these portions or
Chacras are enumerated; viz. the pubis, the navel, the
end of the ensoid cartilage, or pit of the stomach, the
root of the nose, the hollow between the frontal sinuses,
and the union of the frontal and coronal sutures. ശ
രീരത്തിലെ ചുഴി. 13. an ancient coin of variable
value. 14. a small silver coin used in the kingdom of
Travancore. 15. a circle. 16. a Cycle or round of time,
the course of life. 17. the earth. 18. an orb or sphere.
19. a water wheel. 20. the circular motion of the planets.
രാശികളുടെ ഗതി. 21. the spectacle form on the head
of the Cobra Cappel. 22. a quarter, a region. ദിക്ക.

ചക്രം ചവിട്ട,ിന്റെ. s. Working or treading a water

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/275&oldid=176302" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്